EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego
PDFWydrukuj artykułPoleć znajomemu
poniedziałek, 22 października 2012 12:27
 

Zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w Polsce

Do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy jedynie sam fakt zaprzestania produkcji, świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Niezbędne jest formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wypełnia wniosek CEIDG-1, który kieruje do ministra gospodarki prowadzącego CEIDG.
Wniosek CEIDG-1 może być złożony:

  1. osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  2. drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG
  3. listem poleconym do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza,
  4. w najbliższym urzędzie gminy/miasta przez pełnomocnika, który okaże umocowanie i wniesie opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od obowiązku wniesienia opłaty skarbowej może być zwolniony pełnomocnik będący rodziną strony: zstępni, wstępni lub rodzeństwo. Opłaty nie wnoszą także pełnomocnicy, którzy zostali wskazani we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG jako upoważnieni do prowadzenia spraw w imieniu przedsiębiorcy.

Więcej o udzieleniu pełnomocnictwa i umieszczeniu informacji o pełnomocnictwie w CEIDG.

Niezależnie od wybranego sposobu złożenia wniosku można go przygotować korzystając z kreatora dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

CEIDG przesyła odpowiednie dane z wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG niezbędne dla skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

  1. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
  2. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
  3. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  4. utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  5. gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
  6. wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Jeśli przedsiębiorca przestaje być płatnikiem VAT, należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-Z. Wypełniony formularz VAT-Z powinien być dostarczony do urzędu skarbowego (osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub poprzez system e-deklaracje – opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym). Formularz VAT-Z można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.
Sporządzenie spisu z natury
Kolejnym obowiązkiem jest sporządzenie spisu z natury towarów (na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu). Spis z natury dla celów podatku VAT jest niezbędny dla ustalenia podatku VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą. Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, załącza się do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
Opodatkowanie VAT dotyczy tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bez względu na to, czy podatnik z prawa do tego odliczenia skorzystał. Tak więc opodatkowaniu nie podlegają te towary, co do których prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługiwało. I w związku z art. 14 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie trzeba robić spisu takich towarów, co do których prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługiwało.
Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieni są z obowiązku sporządzenia spisu (dotyczy to tych podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł, a także podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł).
Ponadto, od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych, nie trzeba sporządzać remanentu likwidacyjnego, ale wykaz składników majątku. Nie istnieje już obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku, dotychczas uiszczanego w momencie likwidacji działalności gospodarczej lub wystąpienia ze spółki. Podatek trzeba będzie zapłacić dopiero w momencie uzyskania dochodu ze zbycia tych składników majątku.
Przy zaprzestaniu działalności gospodarczej warto zadbać o spłacenie długów związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku niespłacenia długów wierzyciele będą mogli dochodzić swoich wierzytelności wobec byłego przedsiębiorcy.

Szczegółowy opis procedury wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG na stronie internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.