EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data publikacji: 2011-11-24. Ostatnia aktualizacja: 2014-04-30.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Rudziniec - gmina wiejska Rudziniec Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Rudziniec

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, śląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o wykreśleniu wpisu.

Rodzaj

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawowy czas realizacji

Wykreślenie wpisu – 7 dni.
Zaświadczenie o dokonaniu wykreślenia wpisu - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

PKD

 • 8891Z opieka dzienna nad dziećmi ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Wnioskodawca musi być zarejestrowany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Rezultat procedury

Wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wnioskodawca składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Wnioskodawca może złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku wymaga się od wnioskodawcy wskazania właściwego organu do którego wniosek jest kierowany. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do wskazanego organu.


Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru w sposób elektroniczny

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.


Następnie należy w module e-Wnioski:

- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

- wybrać wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- wybrać gminę do której wniosek będzie skierowany,

- wypełnić wniosek wymaganymi danymi,

- wysłać wniosek potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Dokumenty

 • Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty.

Termin

W momencie zaistnienia potrzeby, nie później niż 14 dni od zaistnienia zmiany (zamknięcia działalności).

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna wniosku

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza czy wniosek jest wypełniony poprawnie. W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru nie spełnia warunków formalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku usunięcia braków następuje ponowna weryfikacja wniosku.

Dokumenty

Ewentualne wezwanie do usunięcia braków.

Termin

1 miesiąc.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu wpisu

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu.


Uwaga:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub decyzja odmowna.

Termin

1 miesiąc od złożenia wniosku.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art. 27.

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

2a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.

3. Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 37.

2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;

2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;

3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informację o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 217.

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

§ 1.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów elektronicznych o:

1) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2014 r., poz. 193

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.