EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zażalenie

Data publikacji: 2012-02-03. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta i Gminy Morąg - miasto Morąg Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta i Gminy Morąg

ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, warmińsko-mazurskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Kontrola aktów administracyjnych w postaci postanowień w tzw. administracyjnym toku instancji przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg art. 37 K.p.a.: nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy procedury

 • Strona
 • Organ I instancji
 • Organ wyższego stopnia

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Przedmiot zażalenia - prawo zażalenia służy od postanowienia, w przypadkach przewidzianych przez ustawę, czyli Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy szczególne. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego na zażalenie przysługuje na:

1. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu - art. 31 § 2 K.p.a.;

2. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu - art. 59 § 1 K.p.a.;

3. postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich …

Rezultat procedury

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednak organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.


Warunkiem wyjściowym jest rozstrzygnięcie.


Postępowanie przed organem II instancji kończy się postanowieniem. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie,

2. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub części (np. o zawieszeniu postępowania),

3. 3. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub w części i:

 • w tym zakresie orzec co do …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Wniesienie zażalenia na postanowienie, które narusza interes prawny strony wraz z załącznikami

Wszczęcie postępowania odwoławczego (zażaleniowego) następuje na skutek wniesienia przez stronę lub podmiot na prawach strony odpowiedniego środka prawnego skierowanego do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zażalenie może być wniesione, gdy ustawa tak stanowi. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zażalenia można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia (ogłoszenia) postanowienia (chyba, że ustawa stanowi inaczej). Przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu broni instytucja przywrócenia terminu (art. 58 K.p.a.).


Wniesienie zażalenia nie musi mieć żadnej konkretnej, określonej w przepisach formy, nie wymaga uzasadnienia, musi wskazywać na niezadowolenie strony z wydanego postanowienia.


Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.


Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia - co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Właściwość organu odwoławczego należy ustalać w oparciu o art. 17 K.p.a. I tak organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,

2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,

4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego, ulega ona wyłączeniu, jeżeli przepisy szczególne rangi ustawowej stanowią inaczej.

Zażalenie wnosi się do właściwego organu, określonego w oparciu o przywołaną powyżej regułę, jednakże za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, obowiązany jest przesłać zażalenie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie, zawiadamiając jednocześnie strony o wniesieniu zażalenia. Zasada pośredniego trybu wnoszenia zażalenia ma charakter bezwzględny i jej naruszenie w postaci wniesienia odwołania bezpośrednio do organu odwoławczego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego przekazania zażalenia organowi I instancji przez organ II instancji. Należy mieć jednak na uwadze, iż odwołanie wniesione bezpośrednio do organu odwoławczego przed upływem siedmiodniowego terminu uważa się, na podstawie art. 65 § 2 K.p.a., za wniesione z zachowaniem terminu.

Dokumenty

Zażalenie

Termin

7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Uczestnicy

 • Strona

KROK 2. Postępowanie przed organem który wydał postanowienie

Organ I instancji dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 131 w zw. z art. 144 K.p.a.). Powinien następnie przekazać zażalenie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Jeżeli zażalenie wniosły wszystkie strony (bądź, gdy godzą się one na uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia), organ I instancji obowiązany jest rozważyć, czy zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie w całości (art. 144 w zw. z art. 132 § 1 i 2 K.p.a.). W takim przypadku może wydać nowe postanowienie, w którym uchyli lub zmieni postanowienie zaskarżone (tzw. autokontrola).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Wynika z tego, że to, co postanowił organ w treści postanowienia jest wykonywane, a równocześnie sprawa zażaleniowa toczy się przed organem II instancji. Jednakże organ, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Dokumenty

Zażalenie

Termin

7 dni od dnia otrzymania zażalenia (art. 133 w zw. z art. 144 K.p.a.).

Uczestnicy

 • Organ I instancji

KROK 3. Postępowanie przed organem II instancji

1. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ odwoławczy bada czy zażalenie może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie czy środek odwoławczy jest dopuszczalny oraz czy strona zachowała termin. Niedopuszczalność może wynikać z przesłanek zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Przyczyny podmiotowe dotyczą sytuacji wniesienia środka zaskarżenia przez osoby niemające legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia albo wniesienie go przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych, która może to jedynie uczynić przez swojego przedstawiciela ustawowego. Przyczyny przedmiotowe zachodzą, gdy przepisy prawa nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia oraz, gdy brak jest przedmiotu zaskarżenia, czyli gdy postanowienie nie weszło do obrotu prawnego, tzn. nie zostało stronie doręczone lub ogłoszone, a także gdy czynność organu administracyjnego nie jest postanowieniem, od którego przysługuje zażalenia.

Jeżeli organ stwierdzi niedopuszczalność lub uchybienie terminu wyda postanowienie

w tej sprawie (odpowiednio - postanowienie o niedopuszczalności wniesienia zażalenia, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia). Postanowienie to jest ostateczne, co oznacza, że przysługuje na nie bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.


2. Postępowanie wyjaśniające

Na podstawie art. 140 w zw. z art. 144 K.p.a. w sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji. Odpowiednio są również stosowane przepisy dotyczące postępowania dowodowego (art. 75-88a K.p.a.). Należy jednak zaznaczyć, że organ odwoławczy zleca przeprowadzenie postępowania organowi I instancji albo sam przeprowadza postępowanie dowodowe jedynie w ograniczonym zakresie – w celu uzupełnienia materiału dowodowego (art. 144 w zw. z art. 136 K.p.a.).


Strona może cofnąć środek odwoławczy przed wydaniem postanowienia. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia, gdy prowadziłoby to do utrzymania w mocy postanowienia naruszającego prawo lub interes społeczny.


3. Rozstrzygnięcie

Postępowanie przed organem II instancji kończy się postanowieniem. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie,

2. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub części (np. o zawieszeniu postępowania),

3. uchylić zaskarżone postanowienie w całości lub w części i:

 • w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,
 • umorzyć postępowanie I instancji w całości albo w części,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy postanowienie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie

4. umorzyć postępowanie zażaleniowe (gdy strona skarżąca cofnęła zażalenie).


Jeżeli przepisy przewidują wydanie postanowienia na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonego postanowienia, organ odwoławczy uchyla postanowienie i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania postanowienia o określonej treści.


Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.


Wniesienie zażalenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do ponownego rozstrzygnięcia tylko kwestii procesowej będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w zaskarżonym postanowieniu. Nie daje natomiast podstaw do przejęcia rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej będącej przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego.

Dokumenty

Zażalenie

Uczestnicy

 • Organ wyższego stopnia

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Informacje dodatkowe

Wymogi formalne - do zażaleń stosuje się przepisy o odwołaniach od decyzji administracyjnych. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 128 K.p.a., zgodnie z którym „odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania”.


Możliwość cofnięcia zażalenia – Strona może cofnąć zażalenie przed wydaniem postanowienia przez organ odwoławczy, chyba że cofnięcie zażalenia prowadziłoby do utrzymania w mocy postanowienia naruszającego prawo lub interes społeczny. W takim wypadku organ nie uwzględni cofnięcia zażalenia.

Akty prawne   w górę

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władz publicznej.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 3

§ 1.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

§ 2.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.