EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

Data publikacji: 2011-12-23. Ostatnia aktualizacja: 2014-01-19.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj lokalizację przedsięwzięcia:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Rodzaj

Zgłoszenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

PKD

 • 5510Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania ?
 • 5520Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ?
 • 5530Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe ?

Uczestnicy procedury

 • Zgłaszający
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

1. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

2. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Przedsiębiorca lub rolnik przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłasza obiekt do organu prowadzącego ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.


Zgodnie z zapisem ustawy o usługach turystycznych:

Art. 39. 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji wymienionej w art. 38 ust. 3.

Art. 38. …

Rezultat procedury

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu, dokonuje wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Przed podjęciem świadczenia usług przedsiębiorca lub rolnik zgłasza zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Dokumenty

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty

Uczestnicy

 • Zgłaszający

KROK 2. Weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy dla prowadzenia ewidencji obiektów dokonuje sprawdzenia kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu .

W przypadku i kompletności danych organ właściwy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.


W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania lub rozpoznaniem sprawy na podstawie posiadanego materiału (dokumentów).

Termin

niezwłocznie

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. (WARUNKOWY) Usunięcie braków formalnych w zgłoszeniu i/lub załącznikach

Zgłaszający-zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Termin

7 dni

Uczestnicy

 • Zgłaszający

KROK 4. (WARUNKOWY) Ponowna weryfikacja formalna zgłoszenia

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje ponownej weryfikacji kompletności danych zawartych w złożonym zgłoszeniu.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Termin

niezwłocznie

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 5. Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 38 ust. 3 i art. 35 ust.2 i 3 ustawy o usługach turystycznych) oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Termin

niezwłocznie

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych

Rozdział 5

Usługi hotelarskie

Art. 35.

1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;

2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

2. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń

Art. 601


§ 4. Kto:

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz.482 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

(j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. Nr 259, poz. 1553)

tekst ujednolicony


Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz.169 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

§ 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2011r. Nr 259, poz. 1553 stanowią iż:


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.


ZAŁĄCZNIK Nr 7

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIEI. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych


1. Teren …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2011r. Nr 259 poz. 1553

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.