EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Odwołanie

Data publikacji: 2012-02-03. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Kłobuck - powiat kłobucki Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Kłobuck

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, śląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Kontrola aktów administracyjnych w postaci decyzji w tzw. administracyjnym toku instancji przez organ administracyjny wyższego stopnia.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg K.p.a.: nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy procedury

 • Strona
 • Organ I instancji
 • Organ wyższego stopnia

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zasada dwuinstancyjności postępowania nie ma charakteru bezwzględnego. W myśl art. 127 § 3 K.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie. W takim przypadku, strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Analizując przedmiotowe zagadnienie należy mieć na uwadze, iż administracyjne postępowanie odwoławcze ma pierwszeństwo przed nadzwyczajnymi …

Rezultat procedury

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, bowiem wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątkiem od tej zasady jest:

- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności albo

- gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Decyzja podlega jednak wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.


Warunkiem wyjściowym jest rozstrzygnięcie.


Postępowanie przed organem II instancji kończy się decyzją. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Wniesienie odwołania

Wszczęcie postępowania odwoławczego następuje na skutek wniesienia przez stronę lub podmiot na prawach strony odpowiedniego środka prawnego skierowanego do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.


Wniesienie odwołania nie musi mieć żadnej konkretnej, określonej w przepisach formy, nie wymaga uzasadnienia, musi wskazywać na niezadowolenie strony z wydanej decyzji.


Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania - co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Właściwość organu odwoławczego należy ustalać w oparciu o art. 17 K.p.a. I tak organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,

2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,

4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego, ulega ona wyłączeniu, jeżeli przepisy szczególne rangi ustawowej stanowią inaczej.

Odwołanie wnosi się do organu właściwego, określonego w oparciu o przywołaną powyżej regułę, jednakże za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, zawiadamiając jednocześnie strony o wniesieniu odwołania. Zasada pośredniego trybu wnoszenia odwołania ma charakter bezwzględny i jej naruszenie w postaci wniesienia odwołania bezpośrednio do organu odwoławczego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego przekazania odwołania organowi I instancji przez organ II instancji. Należy mieć jednak na uwadze, iż odwołanie wniesione bezpośrednio do organu odwoławczego przed upływem czternastodniowego terminu uważa się, na podstawie art. 65 § 2 K.p.a., za wniesione z zachowaniem terminu.

Dokumenty

Odwołanie

Termin

Czternaście dni od dnia doręczenia stronie decyzji, a jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia ogłoszenia. Przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu broni instytucja przywrócenia terminu (art. 58 K.p.a.).

Uczestnicy

 • Strona

KROK 2. Postępowanie przed organem który wydał decyzję

Organ I instancji dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 131 K.p.a.). Powinien następnie przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony (bądź, gdy godzą się one na uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji), organ I instancji obowiązany jest rozważyć, czy odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie w całości (art. 132 § 1 i 2 K.p.a.). W takim przypadku może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną (tzw. autokontrola).


Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Dokumenty

Odwołanie

Termin

7 dni od dnia otrzymania odwołania (art. 133 K.p.a.)

Uczestnicy

 • Organ I instancji

KROK 3. Postępowanie przed organem II instancji

1. Formalne sprawdzenie wniosku

Stwierdzenie czy odwołanie może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie czy środek odwoławczy jest dopuszczalny oraz czy strona zachowała termin. Niedopuszczalność może wynikać z przesłanek zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Przyczyny podmiotowe dotyczą sytuacji wniesienia środka zaskarżenia przez osoby niemające legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia albo wniesienie go przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych, która może to jedynie uczynić przez swojego przedstawiciela ustawowego. Przyczyny przedmiotowe zachodzą, gdy przepisy prawa nie przewidują możliwości zaskarżenia decyzji w drodze odwołania oraz, gdy brak jest przedmiotu zaskarżenia, czyli gdy decyzja nie weszła do obrotu prawnego, tzn. nie została stronie doręczona lub ogłoszona, a także gdy czynność organu administracyjnego nie jest decyzją, od której przysługuje odwołanie.

Jeżeli organ stwierdzi niedopuszczalność lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania wyda postanowienie w tej sprawie (odpowiednio - postanowienie o niedopuszczalności wniesienia zażalenia, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia). Postanowienie to jest ostateczne, co oznacza, że przysługuje na nie bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.


2. Postępowanie wyjaśniające

Na podstawie art. 140 w sprawach nieuregulowanych w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji. Odpowiednio są również stosowane przepisy dotyczące postępowania dowodowego (art. 75-88a K.p.a.). Należy jednak zaznaczyć, że organ odwoławczy zleca przeprowadzenie postępowania organowi I instancji albo sam przeprowadza postępowanie dowodowe jedynie w ograniczonym zakresie – w celu uzupełnienia materiału dowodowego (art. 136 K.p.a.).


Strona może cofnąć środek odwoławczy przed wydaniem decyzji. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia, gdy prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.


3. Rozstrzygnięcie

Postępowanie przed organem II instancji kończy się decyzją. Organ odwoławczy w ramach swoich kompetencji może:

1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,

2. uchylić zaskarżoną decyzję całości lub w części i:

- w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,

- umorzyć postępowanie I instancji,

- przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w sytuacji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,

3. umorzyć postępowanie odwoławcze (np. gdy strona skarżąca cofnęła odwołanie).


Rozstrzygnięcie organu II instancji nie może zmieniać sytuacji strony na niekorzyść z wyjątkiem przypadku, gdy akt administracyjny wydany przez organ I instancji rażąco narusza prawo lub interes strony.

Dokumenty

Odwołanie.

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Uczestnicy

 • Organ wyższego stopnia

Pozostałe informacje w górę

Informacje dodatkowe

Wymogi formalne - Zgodnie z art. 128 K.p.a. „odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania”.


Możliwość cofnięcia odwołania – Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, chyba że cofnięcie odwołania prowadziłoby do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. W takim wypadku organ nie uwzględni cofnięcia.

Akty prawne   w górę

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władz publicznej.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 3

§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.