EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zawieszenie postępowania

Data publikacji: 2012-02-08. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - województwo DOLNOŚLĄSKIE Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław, dolnośląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Czasowe wstrzymanie czynności postępowanie i wstrzymanie biegu terminów kodeksowych (art. 103 K.p.a.)

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg K.p.a.: bez zbędnej zwłoki.

Uczestnicy procedury

 • Strona
 • Organ

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest uregulowanym prawem ciągiem czynności procesowych, który powinien mieć charakter ciągły, tzn. toczyć się w ramach ustawowych terminów załatwiania spraw od momentu wszczęcia postępowania aż do chwili wydania decyzji przez organ prowadzący postępowanie. W pewnych okolicznościach faktycznych lub prawnych przerwanie toku postępowania może okazać się nieuniknione. Zawieszenie postępowania jest to taki stan postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, …

Rezultat procedury

Warunkiem wyjściowym jest rozstrzygnięcie w postaci postanowienia o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Wniesienie wniosku o zawieszenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.


Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Dokumenty

Wniosek o zawieszenie postępowania.


Wymogi formalne – w K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o zawieszenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:

„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa...

Wniosek o zawieszenie postępowania.


Wymogi formalne – w K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o zawieszenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:

„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d.”

Uczestnicy

 • Strona

KROK 2. Postępowanie przed organem przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie zawieszenia postępowania bądź odmowy zawieszenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.


Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Organ właściwy dokonuje czynności sprawdzających czy wystąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania (tzn. czy wniosek zawiera jednoznaczne żądanie zawieszenia postępowania).


Jeżeli wniosek o zawieszenie postępowania nie dotyczy okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania z urzędu (gdy takie okoliczności wystąpią, stosuje się przepisy o zawieszeniu

z urzędu), organ zawiadamia pozostałe strony o złożeniu wniosku oraz - informując o prawie złożenia sprzeciwu (art. 98 § 1 K.p.a.) - wzywa je do zajęcia stanowiska.

Uczestnicy

 • Organ

KROK 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania (o zawieszeniu postępowania albo o odmowie zawieszenia postępowania), na które przysługuje stronie zażalenie.

O postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony. W postanowieniu tym powinno znaleźć się pouczenie o treści art. 98 § 2 K.p.a.: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane”.


W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.


Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.


W razie, jeżeli strona nie złoży wniosku o podjęcie postępowania w terminie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, stąd organ z urzędu podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania.

Uczestnicy

 • Organ

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władz publicznej.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.