EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wniosek o umorzenie postępowania

Data publikacji: 2012-02-09. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj miejsce wykonywania działalności (dotyczy przedsiębiorców) lub podaj miejscowość, w której jesteś zameldowany (dotyczy obywateli):

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Umorzenie postępowania.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg K.p.a.: bez zbędnej zwłoki.

Uczestnicy procedury

 • Strona
 • Organ

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest uregulowanym prawem procesowym ciągiem czynności procesowych, który może zostać przerwany. Umorzenie postępowania traktowane jest jako środek ostateczny, niweczący dotychczasowe wyniki postępowania. Zamyka drogę do konkretyzacji praw lub obowiązków stron i kończy bieg postępowania w określonej instancji administracyjnej, stanowiąc załatwienie sprawy „w inny sposób” w rozumieniu art. 104 § 2 K.p.a.


Legitymacja do wniesienia wniosku - podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Inne strony postępowania nie muszą wyrażać zgody na umorzenie postępowania, bo przepis stanowi tylko o możliwości złożenia sprzeciwu.

Rezultat procedury

Warunkiem wyjściowym jest umorzenie postępowania w drodze decyzji. W razie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną (tak: wyrok z dnia 5 sierpnia 2003 roku sygn. akt II SA/Po 112/03, z glosą aprobującą Krzysztofa Świderskiego w "Casus" z 2004 roku, nr 32, str. 16). Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez kontynuowanie postępowania i wydanie decyzji merytorycznej, ponieważ żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie daje podstaw do wydania decyzji (ani postanowienia o odmowie umorzenia postępowania, czy też stwierdzającej brak podstaw do umorzenia postępowania.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Wniesienie wniosku o umorzenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.


Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Dokumenty

Wniosek o umorzenie postępowania.


W K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o umorzenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:


„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod...

Wniosek o umorzenie postępowania.


W K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o umorzenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:


„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d.”

Uczestnicy

 • Strona

KROK 2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie umorzenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.


Formalne sprawdzenie wniosku, zawiadomienie stron, postępowanie wyjaśniające.


Organ właściwy dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka, z pouczeniem ich o prawie wniesienia sprzeciwu (art. 105 § 2 K.p.a.).

Organ stwierdza czy wniosek o umorzenie postępowania może otrzymać dalszy bieg, czy żądanie pochodzi od strony czy nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu.

Uczestnicy

 • Organ

KROK 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ umarza postępowanie w drodze decyzji o umorzeniu postępowania.


W razie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną (tak: wyrok z dnia 5 sierpnia 2003 roku sygn. akt II SA/Po 112/03, z glosą aprobującą Krzysztofa Świderskiego w "Casus" z 2004 roku, nr 32, str. 16). Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez wydanie decyzji merytorycznej, ponieważ żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie daje podstaw do wydania decyzji (ani postanowienia) o odmowie umorzenia postępowania, czy też stwierdzającej brak podstaw do umorzenia postępowania.

Uczestnicy

 • Organ

Pozostałe informacje w górę

Informacje dodatkowe

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 105 § 2 K.p.a.: „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”. Chodzi o sytuacje, gdy strona odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją istoty sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość prawną rozstrzygnięcie o nich w decyzji administracyjnej.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.