EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Data publikacji: 2012-02-09. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj miejsce wykonywania działalności (dotyczy przedsiębiorców) lub podaj miejscowość, w której jesteś zameldowany (dotyczy obywateli):

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uchylenie lub zmiana decyzji.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg K.p.a.: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Uczestnicy procedury

 • Strona
 • Organ

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania - nadzwyczajny środek wzruszenia decyzji.


Przedmiot wniosku – przedmiotem wniosku ma być:

a) decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa (art. 154 § 1 K.p.a.),

b) decyzja ostateczna na, na mocy której strona nabyła prawo (art. 155 K.p.a.) - za zgodą strony

Ustalenie tego, że decyzja nie tworzy praw nabytych dla żadnej ze stron postępowania, wymaga zbadania treści rozstrzygnięcia oraz stwierdzenia, że z jego treści strony nie mogą wyciągnąć dla siebie żadnych korzyści prawnych, nie mogą ani wywieść uprawnień, ani …

Rezultat procedury

Warunkiem wyjściowym jest rozstrzygnięcie.

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem decyzji, w której:

- odmawia uchylenia/zmiany decyzji dotychczasowej, gdy nie stwierdzi istnienia podstaw (odpowiednio art. 154, 155, 161 lub 162 K.p.a.) do jej uchylenia/zmiany ,

- uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia ,

- zmienia decyzje dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej zmiany („zmiana” może przybrać postać decyzji o uchyleniu dotychczasowej decyzji, w której jednocześnie wydaje się nowe rozstrzygnięcie).


W tym …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Wniesienie wniosku o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Prawo uchylenia (zmiany) decyzji ostatecznej jest środkiem nadzwyczajnym i przysługuje od decyzji ostatecznej w postaci decyzji administracyjnej.


Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do organu właściwego.

Organem właściwym jest:

1) gdy na podstawie decyzji żadna strona nie nabyła prawa (art. 154 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,


2) gdy na podstawie decyzji strona nabyła prawo (art. 155 i 163 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,


3) gdy decyzja, została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (art. 162 § 2 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzje w instancji;


4) w stosunku do każdej decyzji (art. 161 § 1 K.p.a.): jeżeli w inny sposób nie można uchylić lub zmienić decyzji, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa:

- minister,

- wojewoda - w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań administracji rządowej.

Dokumenty

Wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji.


Wymogi formalne – w K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:


„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o i...

Wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji.


Wymogi formalne – w K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:


„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391§ 1d.”

Termin

W każdym czasie.

Uczestnicy

 • Strona

KROK 2. Postępowanie przed organem

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie uchylenia (zmiany) decyzji ostatecznej jest:

a) gdy na podstawie decyzji żadna strona nie nabyła prawa (art. 154 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

b) gdy na podstawie decyzji strona nabyła prawo (art. 155 i 163 K.p.a.):

- organ, który wydał decyzję,

c) decyzja wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (art. 162 § 2 K.p.a.):

organ, który wydał decyzje w Instancji

d) każda decyzja (art. 161 § 1 K.p.a.): jeżeli w inny sposób nie można:

- minister,

- wojewoda – w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań administracji rządowej.


1.Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron.

Organ właściwy dokonuje czynności o charakterze technicznym polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka (art. 61 § 4 K.p.a.). Sprawdza także czy wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji może otrzymać dalszy bieg, poprzez badanie formalnej dopuszczalności wniosku, czy żądanie pochodzi od strony lub innego podmiotu uprawnionego, czy żądający wskazał przesłankę uchylenia (zmiany).


2. Postępowanie rozpoznawcze

Decyzja w sprawie uchylenia (zmiany) decyzji stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn uchylenia (zmiany) oraz co do rozstrzygnięcia co do istoty sprawy albo zmiany decyzji.

Kolejnym przedmiotem postępowania w sprawie o uchylenie (zmiany) jest rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzją ostateczną. Dopuszczalne jest rozstrzygnięcie wyłącznie tożsamej pod względem podmiotowym, przedmiotowym i podstawy prawnej sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzja ostateczną. Prowadząc postępowanie w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, organ nie jest związany ustaleniami stanu faktycznego i prawnego dokonanymi w postępowaniu, w którym zapadła decyzja ostateczna.

Elementem badanym jest również czy strona nabyła prawo, co jest istotne z punktu widzenia konieczności uzyskania zgody strony na uchylenie (zmianę) decyzji.

Dokumenty

Wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji.

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Uczestnicy

 • Organ

KROK 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ właściwy bada zaistnienie okoliczności uchylenia (zmiany) decyzji, a więc jest to nowy przedmiot sprawy w stosunku do tego, którego dotyczyło postępowanie prowadzone wcześniej w trybie zwykłym (por. wyrok NSA z 11.02.1998 r., III SA 308-309/97). Organ administracyjny albo:

- odmawia uchylenia/zmiany decyzji dotychczasowej, gdy nie stwierdzi istnienia podstaw (odpowiednio art. 154, 155, 161 lub 162 K.p.a.) do jej uchylenia/zmiany ,

- uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia ,

- zmienia decyzje dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej zmiany („zmiana” może przybrać postać decyzji o uchyleniu dotychczasowej decyzji, w której wydaje się jednocześnie nowe rozstrzygnięcie).


W tym miejscu należy podkreślić, że rozstrzygnięcia uwzględniające wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji mogą zapaść również co do części kontrolowanego aktu (np. co do określonego punktu sentencji), jeżeli tylko w odniesieniu do tej części zachodzić będzie podstawa do uwzględnienia żądania strony. Nie zwalnia to oczywiście organu z obowiązku wydania rozstrzygnięcia także co do pozostałej części zaskarżonego aktu (np. w pozostałym zakresie powinien odmówić uchylenia/zmiany dotychczasowej decyzji, jeżeli nie zachodzą ku temu przesłanki).


W przypadku samego uchylenia decyzji albo otwiera się droga do ubiegania się od nowa o prawa nabyte, albo też ustaje reglamentacja administracyjna praw lub obowiązków stron. Skutki te powstaną z dniem, w którym stanie się ostateczna decyzja wydana na podstawie art. 154 § 2 K.p.a. odnośnie do sytuacji uregulowanych w art. 154 i 155 K.p.a. W przypadku zaś wprowadzenia postępowania w celu zmiany decyzji następuje inne uregulowanie treści praw lub obowiązków czy tez ich zakresu.

W przypadku określonym w art. 162 § 2 K.p.a. organ wydaję decyzję o uchyleniu dotychczasowej decyzji.

Dokumenty

Wniosek o uchylenie ( zmianę) decyzji.

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Uczestnicy

 • Organ

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Skoro decyzja wydana na podstawie art. 154 K.p.a. jest decyzją wydaną w I instancji (por. wyrok NSA z 17 marca 1982 r., II SA 1188/81), to podlega ona weryfikacji w toku instancji, a następnie zaskarżeniu do sadu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Przepis art. 154 nie będzie miał zastosowania do postanowień.

Na podstawie art. 162 § 2 K.p.a. można żądać także uchylenia decyzji nieostatecznej (J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2009, s. 804).

Akty prawne   w górę

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Art. 9. Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 3

§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.