EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wniosek o przywrócenie terminu

Data publikacji: 2012-02-09. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj miejsce wykonywania działalności (dotyczy przedsiębiorców) lub podaj miejscowość, w której jesteś zameldowany (dotyczy obywateli):

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uchybienie terminu zawitego powoduje, że dokonana czynność jest bezskuteczna prawnie - np. w przypadku gdy dotyczy to terminu do wniesienia odwołania, oznacza to, iż organ II instancji musi w trybie art. 134 K.p.a. stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania (czego skutkiem będzie to, że decyzja organu I instancji uzyska przymiot ostateczności). Instytucja przywrócenia terminu ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami niezawinionego uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez stronę.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg K.p.a.: bez zbędnej zwłoki.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Organ

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania - przywrócenie terminu jest instytucją procesową mającą na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez osobę zainteresowaną, w sytuacji gdy nastąpiło to bez winy. Instytucja ta ma zastosowanie wyłącznie do terminów procesowych i do terminów dokonania czynności procesowych.

Przy ocenie z jakim terminem mamy do czynienia należy brać pod uwagę nie tylko sformułowanie właściwego przepisu, jego umieszczenie (w ustawie normującej prawo materialne, czy w ustawie procesowej), skutek …

Rezultat procedury

By termin został przywrócony, a więc podanie zostało pozytywnie załatwione muszą zostać spełnione przesłanki:

1) uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy,

2) wniesienie przez zainteresowanego wniosku (prośby) o przywrócenie terminu,

3) dochowanie terminu (nieprzywracanego) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu,

4) dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin.


Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

- przywraca termin, albo

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu wraz z załącznikami

Przedmiotem wniosku o przywrócenie terminu jest sformułowanie prośby o przywrócenie terminu i uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin. Istotne jest również wykazanie, iż dochowany został termin (nieprzywracany) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.


Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do właściwego w sprawie organu administracyjnego. W sprawach o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Dokumenty

Wniosek o przywrócenie terminu wraz z dokonaniem czynności, dla której termin był ustanowiony.


Wymogi formalne – wniosek o przywrócenie terminu powinien spełniać wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym (wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis lub uwierzytelnienie art. 63 § 2, 3, 3a K.p.a.), a ponadto zawierać elementy określone w art. 58 K.p.a., tj.:

- uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu,

- dokonanie czynności, dla której ustanowiony był termin,

- wykazanie, iż dochowano terminu do złożenia w wniosku (w ciągu siedmiu ...

Wniosek o przywrócenie terminu wraz z dokonaniem czynności, dla której termin był ustanowiony.


Wymogi formalne – wniosek o przywrócenie terminu powinien spełniać wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym (wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis lub uwierzytelnienie art. 63 § 2, 3, 3a K.p.a.), a ponadto zawierać elementy określone w art. 58 K.p.a., tj.:

- uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu,

- dokonanie czynności, dla której ustanowiony był termin,

- wykazanie, iż dochowano terminu do złożenia w wniosku (w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

Uzupełniając powyższe warto wskazać, że nie dokonanie czynności, dla której ustanowiony był przywracany termin, traktowane jest jako równorzędny brak formalny wniosku o przywrócenie terminu (zob. niżej).

Termin

Termin - wniosek musi zostać wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Termin ten nie ulega już przywróceniu.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Przyjmując wniosek o przywrócenie terminu organ obowiązany jest sprawdzić czy spełnia ono wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym, a ponadto czy wnioskodawca spełnił wymagania (zawarł elementy) określone w art. 58 K.p.a., tj.:

- uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu,

- dokonał czynności, dla której ustanowiony był termin,

- wykazał, iż dochował terminu do złożenia w wniosku (w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

W razie potrzeby organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Ma on 7 dni na usunięcie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 K.p.a. wniosek o przywrócenie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Uzupełniając powyższe warto wskazać, że nie dokonanie czynności, dla której ustanowiony był przywracany termin, traktowane jest jako równorzędny brak formalny wniosku o przywrócenie terminu. W uchwale z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FPS 9/08 Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając zagadnienie prawne wynikłe na gruncie stosowania Ordynacji podatkowej

(w zakresie terminów regulacje zbliżone do K.p.a.), stwierdził: „niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), stanowi brak formalny podania. W przypadku jego wystąpienia, organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę - na podstawie art. 169 § 1 wspomnianej ustawy - do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”.


2. Postępowanie rozpoznawcze

Organ ocenia czy zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz czy uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania dotyczącego czynności, której terminowi uchybiono.

Termin

Niezwłocznie.

Uczestnicy

 • Organ

KROK 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

- przywraca termin, albo

- odmawia przywrócenia terminu.

Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania albo zażalenia, postanowienie organu odwoławczego (właściwego w tym zakresie) ma przymiot ostateczności i przysługuje od niego bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.

Termin

Niezwłocznie.

Uczestnicy

 • Organ

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.


Art. 9. Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.