EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2013-06-27. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Bolesława Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa, a także zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.

PKD

 • 7111Z działalność w zakresie architektury ?
 • 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ?
 • 4211Z roboty związane z budową dróg i autostrad ?
 • 4212Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ?
 • 4213Z roboty związane z budową mostów i tuneli ?
 • 4221Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ?
 • 4222Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ?
 • 4291Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ?
 • 4299Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
 • 4311Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ?
 • 4312Z przygotowanie terenu pod budowę ?
 • 4321Z wykonywanie instalacji elektrycznych ?
 • 4322Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ?
 • 4329Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ?
 • 4391Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ?
 • 4399Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (opis dotyczy uprawnień nadawanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Nadanie uprawnień budowlanych w trybie par. 29 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier budownictwa - (opis dotyczy uprawnień uznawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa)

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 • Wniosek o zawieszenie w prawach członka izby inżynierów budownictwa wskutek czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
 • Zmiana danych adresowych członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, jednym z warunków wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.


2. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów okręgowe izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:

 • posiadają uprawnienia budowlane w …

Rezultat procedury

1. Uchwałę rady izby w sprawie wpisu na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.


2. Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Ponadto, na uchwałę o wpisie na listę członków, oraz w przypadku nie podjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub nie podjęcia …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o dokonanie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające jednoznacznie wskazanie osoby, która ubiega się o wpis na listę członków. Są to imię, nazwisko, numer PESEL, dane adresowe i informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych.

Dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • Załączniki:

- oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia uprawnień budowlanych,

- potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100 złotych,

- potwierdzenie wpłaty za członkostwo w okręgowej izbie w wysokości 174 zł (za pół roku) albo 348 zł (za rok),

- potwierdzenie wpłaty na działalność Krajowej Izby w wysokości 72 złotych

- wnieść opłatę na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub przedstawić polisę ubezpieczeniową

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata wpisowa oraz składka członkowska
 • Wnioskodawca informowany jest o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłatę za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa, przy składaniu wniosku lub po wydaniu przez okręgową izbę inżynierów budownictwa uchwały o wpisie na listę członków.

 • Kwota:
  - 100 złotych – wpisowe za wpis na listę członków,
  - 174 złotych albo 348 złotych – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
  - 72 złotych – składka członkowska na działalność Krajowej Izby...
Opłata wpisowa oraz składka członkowska
 • Wnioskodawca informowany jest o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłatę za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa, przy składaniu wniosku lub po wydaniu przez okręgową izbę inżynierów budownictwa uchwały o wpisie na listę członków.

 • Kwota:
  - 100 złotych – wpisowe za wpis na listę członków,
  - 174 złotych albo 348 złotych – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
  - 72 złotych – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę reguluje się z góry za rok).

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym.

2. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

 • Wezwanie – w przypadku braków formalnych wniosku

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

KROK 3. Ocena merytoryczna wniosku

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to okręgowa rada izby dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Sprawdza się, czy wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie, które umożliwiają wpisanie na listę członków. Członkami, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą zostać osoby, które:

- posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • kolejowej,
 • wyburzeniowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:
 • do projektowania w ograniczonym zakresie,
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do kierowania robotami w ograniczonym zakresie,

- posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi wyżej wymienionych specjalności, uzyskane przed 1 stycznia 1995 r. – dniu wejścia w życie ustawy Prawo budowlane,

- są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom określonym oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

- uzyskały uprawnienia budowlane w sposób, o którym mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

2. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać wnioskodawcę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

KROK 4. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu na listę członków

1. Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków. Wymienioną czynność może wykonywać co najmniej 3 osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

2. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki umożliwiające wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa, to okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków umożliwiających wpis na listę, to okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o odmowie wpisu na listę członków.

4. Uchwałę rady izby w sprawie wpisu na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

Dokumenty

 • Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Termin

Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpisanie na listę członków.

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

KROK 5. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

1.W przypadku dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej listy inżynierów budownictwa i stwierdzeniu dokonania opłat składek członkowskich na rzecz Izby wraz z potwierdzeniem spełnieniu obowiązku ubezpieczeniowego, jest wydawane lub wysyłane zaświadczenie o członkostwie w tej izbie. W zaświadczeniu określony jest termin jego ważności.

2. Informacje o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa przekazuje się bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Dokumenty

 • Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Ponadto, na uchwałę o wpisie na listę członków, oraz w przypadku nie podjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub nie podjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U z 2013 r. poz. 932).


Art. 12.

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Art. 3.

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwane dalej „samorządami zawodowymi”, tworzą członkowie zrzeszeni w izbach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


Art. 4.

Samorządy zawodowe są niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa.


Art. 5

2. Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:

1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5 ustawy - Prawo budowlane,

2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VIII Krajowy Zjazd PIIB 19-20 czerwca 2009 r.

§ 2

W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego zjazdu izby, a w szczególności:

8. podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa; wymienione czynności może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady,

9. prowadzi listę członków okręgowej izby,

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Regulamin opublikowany na stronach internetowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – załącznik do uchwały nr 15/R/05z dnia 25 maja 2005 r.

§ 1.

Regulamin określa tryb postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.


§11.

Ponowny wpis na listę członków izby następuje:

1) po skreśleniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy,

3) po opłaceniu:

a) zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,

b) opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby,

c) bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,

4) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,

5) …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Uchwała 15/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka.

Zasady Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawione i uzupełnione przez XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 6-7 lipca 2012 r.

§ 8.

Przychodami okręgowych izb są w szczególności:

1) składka członkowska zwana dalej „opłatą wpisową” w wysokości 100 zł wnoszona jednorazowo przy wpisie na listę członków okręgowej izby;

2) część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 29 zł, wnoszona z góry za rok lub co pół roku na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;


§ 11.

Przychodami Krajowej Izby są w szczególności:

1) część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 6 zł, wnoszona z góry co rok w wysokości 72 zł, na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Krajową Izbę dla każdego członka;


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Zasady Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowane na stronach internetowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.