EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2012-05-24. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-24.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wybór lokalizacji w górę

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj miejscowość, w której mieszkasz:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające - miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

PKD

 • 8553Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Komisja Egzaminacyjna

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Wpis do ewidencji instruktorów może otrzymać osoba, która:

1) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, …

Rezultat procedury

Starosta wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania oraz nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;

lub

Starosta odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:

a) nie spełnia wymagań określonych w ustawie,

b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wymagane dokumenty do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Dokumenty

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dokumenty:

1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ,

2. aktualną fotografie o wymiarze 35 x 35 mm,

3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza...

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dokumenty:

1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ,

2. aktualną fotografie o wymiarze 35 x 35 mm,

3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

5. dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie,

6. zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat, uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

7. zaświadczenie o niekaralności,

8. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/kursu uzupełniającego dla instruktorów,

9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia/legitymacji.


Wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji.
 • Kwota:
  50 zł

Termin

Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.


1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania.

3. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 3. Przeprowadzenie egzaminu

Starosta składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydata na instruktora nauki jazdy i informuje osoby zgłoszone na egzamin o jego terminie i miejscu. Egzamin składa się z trzech części. W stosunku do kandydata na instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie objętym Egzaminem przeprowadza się wyłącznie część trzecią egzaminu. Wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu oraz dołącza uzasadnienie negatywnych ocen uzyskanych z egzaminu.

Opłaty

Opłaty egzaminacyjne
 • Kwota:
  Zakres egzaminu - prawo jazdy kategorii B lub T
  Za część pierwszą egzaminu - 50 zł
  Za część drugą egzaminu - 50 zł
  Za część trzecią egzaminu - 240 zł
  Zakres egzaminu - prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  Za część pierwszą egzaminu - 50 zł
  Za część drugą egzaminu - 50 zł
  Za część trzecią egzaminu i 260 zł

Uczestnicy

 • Komisja Egzaminacyjna

KROK 4. Wpis do ewidencji

Starosta - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej - wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej osobę spełniającą wymagania oraz nadaje instruktorowi numer ewidencyjny. Instruktor otrzymuje legitymację instruktora, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, starosta odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 33.

1. Instruktorem jest osoba, która:

2) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

§ 3.

Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

§ 4.

1. Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia, dla każdej kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia oddzielnie.

2. Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A – obejmuje także uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2;

2) B – obejmuje także uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r., poz. 93.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.