EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Data publikacji: 2012-08-10. Ostatnia aktualizacja: 2013-02-22.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim - powiat gdański Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Nie znaleziono sekcji PKD dla podanej wersji procedury

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Przeniesienie na nowego inwestora decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

• Postępowanie naprawcze w przypadku robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

• Pozwolenie na użytkowanie

• Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

A. Podmioty uprawnione do realizacji procedury

1. W przypadku zmiany właściciela działki lub terenu, dla których organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), to nowy właściciel ma obowiązek przeniesienia na siebie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Zgodę na przeniesienie tej decyzji musi …

Rezultat procedury

1. Właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych. Wnioskodawca, na rzecz którego przeniesiono decyzję, staje się uczestnikiem procesu budowlanego jako inwestor. Jest on zobowiązany do kontynuowania inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.


2. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, w przypadku np. braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, lub też nieprzyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, który ma przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty

Dokumenty:

1) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

2) Załączniki:

 • zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wnioskodawca);
 • oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych, ...

Dokumenty:

1) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

2) Załączniki:

 • zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wnioskodawca);
 • oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, na złożonym wniosku dokonuje się adnotacji o jej uregulowaniu).

Opłaty

Opłata skarbowa
 • - 90 złotych opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych – z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe,
  - 17 złotych opłaty skarbowej – ewentualne pełnomocnictwo.
 • Kwota:
  - 90,00 zł
  - 17,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego.


2. Organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.


3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).


5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Dokumenty:

wezwanie (w przypadku błędów formalnych, źle wypełnionym wniosku i załącznikach oraz nieuregulowaniu opłaty skarbowej)

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 3. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

1. Organ administracji nadzoru budowlanego dokonuje analizy złożonych dokumentów.


2.W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.


3. W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty

Dokumenty:

1) decyzja o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

2) decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

Termin

miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące – zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:


1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;


2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;


2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozporządzenie wprowadza wzory:

 • wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę,
 • oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.
Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 ( zmienione Dz. U. z 2004 r., Nr 242, poz. 2421)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:


1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;


2) …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.