EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Nazwa procedury

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Data publikacji: 2012-10-23. Ostatnia aktualizacja: 2014-03-21.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

PKD

 • 6622Z działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych ?

Uczestnicy procedury

 • Zakład ubezpieczeń
 • Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do CEIDG/KRS

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana wpisu w rejestrze agentów ubezpieczeniowych;
 • Wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych;
 • Powiadomienie o zamiarze świadczenia usług agencyjnych na terenie krajów członkowskich UE.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zakład ubezpieczeń składa, wraz z niezbędnymi dokumentami, wniosek o wpisanie do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, niezwłocznie po zawarciu tej umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Wniosek składa się poprzez system elektroniczny odrębnie dla każdego agenta ubezpieczeniowego.


Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a) przeciwko …

Rezultat procedury

1. Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych)

lub

2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu.


Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Zakład ubezpieczeń składa wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny KNF. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym: rau.knf.gov.pl/


W celu uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego zakład ubezpieczeń składa pisemny wniosek do KNF.

Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby, która będzie odpowiedzialna w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu;

2) adres, pod który organ nadzoru ma przesłać identyfikator oraz hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.


Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń;

2) upoważnienie osoby do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz oświadczeń dołączanych do tych wniosków.

Dokumenty

Wniosek o wpis sporządza się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis,

b) kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,

c) oryginału lub kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalnośc...

Wniosek o wpis sporządza się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis,

b) kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,

c) oryginału lub kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku podmiotów wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,

d) oświadczenia agenta ubezpieczeniowego o wykonywaniu czynności agencyjnych osobiście lub oświadczenia o wykonywaniu czynności agencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, jeżeli zasady te przewidują wymóg wykonywania czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

e) dokumentu pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;


2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej:

a) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności wydanego przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy; zakład ubezpieczeń może posiadać poświadczoną przez siebie kopię tej informacji lub zaświadczenia,

b) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

d) oryginału lub kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu,

e) oryginału lub kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń.


Do wniosku o wpis zakład ubezpieczeń dołącza:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o wpis dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że podmioty mające wykonywać czynności agencyjne wskazane we wniosku spełniają warunki określone w ustawie i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2 ustawy;

3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej sporządzony w postaci pliku PDF.


Wniosek o wpis jak i oświadczenia są podpisywane przez osobę odpowiedzialną w zakładzie ubezpieczeń za składanie tych wniosków oraz uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Do wniosku o wpis agenta do rejestru, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 110 zł.

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W przypadku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego właściwym organem podatkowym jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

  Pieniądze należy wpłacać na konto:

  Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy,

  Nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 003...

Opłata skarbowa
 • Do wniosku o wpis agenta do rejestru, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 110 zł.

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W przypadku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego właściwym organem podatkowym jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

  Pieniądze należy wpłacać na konto:

  Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy,

  Nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 • Kwota:
  110 zł

Termin

Nie później niż 14 dni od zawarcia umowy agencyjnej z podmiotem.

Uczestnicy

 • Zakład ubezpieczeń

KROK 2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

KNF sprawdza, czy zakład ubezpieczeń złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury oraz czy agent ubezpieczeniowy spełnia wszystkie warunki określone w art. 9 ust. 1 lub art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.


W przypadku stwierdzenia braków wnioskodawca otrzymuje informację poprzez system. Wnioskodawca ponownie składa poprawny wniosek.


Uczestnicy

 • Komisja Nadzoru Finansowego

KROK 3. Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych)

KNF po dokonaniu wpisu, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informuje zakład ubezpieczeń o dokonaniu wpisu. Informacja jest przekazywana w formie elektronicznej.


KNF może odmówić wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, jeżeli osoby fizyczne, przy pomocy których mają być wykonywane czynności agencyjne, nie spełniają wymogów określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym lub agent ubezpieczeniowy nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1a. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji.


Jeżeli wniosek zakładu ubezpieczeń dotyczy agenta ubezpieczeniowego wykonującego już działalność agencyjną na rzecz innego lub innych zakładów ubezpieczeń i wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych, organ nadzoru uzupełnia dane w rejestrze.


Uczestnicy

 • Komisja Nadzoru Finansowego

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

Od decyzji wydanej przez KNF służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Informacje dodatkowe

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego:

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.


Jeżeli agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to bezpośrednio agent odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Art. 7.

1. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

2. Agentem ubezpieczeniowym nie może być przedsiębiorca prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze", w czasie trwania orzeczonego zakazu.


Art. 8.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

§ 3.

1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru w systemie teleinformatycznym organu nadzoru za pośrednictwem strony internetowej lub elektronicznej skrzynki podawczej.

2. Adres strony internetowej, pod którym dostępny jest system teleinformatyczny, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Organ nadzoru udostępnia system …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1170

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

§ 6.

1 Organ nadzoru, po dokonaniu wpisu, zmiany danych objętych wpisem lub wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informuje zakład ubezpieczeń o dokonaniu wpisu, zmiany lub wykreślenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie elektronicznej.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • wkładanie procedur do teczki procedur; użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja), dowolnie zarządzać zbiorem.
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

 • zgłaszanie błędów na stronie

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.