EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wydanie zaświadczenia

Data publikacji: 2012-11-09. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Stara Kornica - gmina wiejska Stara Kornica Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Stara Kornica

ul. Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Wydanie zaświadczenia.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Organ właściwy

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania - zaświadczenie, którego wydanie jest celem omawianego postępowania, zostało w doktrynie scharakteryzowane jako przewidziane w przepisach prawnych urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.


Przedmiot wniosku - sformułowanie żądania oraz wykazanie swojego interesu prawnego lub powołanie przepisu prawa dającego podstawę do tych starań.


Przesłanki - żądać zaświadczenia można, gdy przedstawienia zaświadczenia wymaga przepis prawa powszechnie obowiązującego (przepisy rangi ustawowej i przepisy wykonawcze) oraz, gdy osoba, …

Rezultat procedury

Uzyskanie zaświadczenia.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

Przedmiotem wniosku jest żądanie wydania zaświadczenia.


Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku - jest to postępowanie o zakresie stosowania bardzo szerokim pod względem podmiotowym, albowiem obowiązuje ono wszystkie organy, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 3 K.p.a.

Dokumenty

Wniosek/ żądanie.


Wymogi formalne - we wniosku zainteresowany powinien podać fakty lub stan faktyczny, które mają zostać urzędowo potwierdzone. Ponadto powinien wskazać przepis, ze względu na który konieczne jest urzędowe potwierdzenie tych faktów lub stanu prawnego albo - gdy ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny - uprawdopodobnić istnienie po jej stronie tego interesu.

Opłaty

Opłata skarbowa.
 • W zależności od przedmiotu, którego dotyczy. Opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz przepisami odrębnymi.

  W zależności od przedmiotu, którego dotyczy. Opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi.

 • Kwota:
  Różna.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku.

1. Formalne sprawdzenie wniosku


W pierwszej kolejności podkreślić należy, że postępowanie w sprawach zaświadczeń nie jest postępowaniem administracyjnym, jakiego dotyczy art. 1 pkt 1 K.p.a., a jedynie ma charakter administracyjny z uwagi na organy je stosujące i na jedną z form prawnych działania administracji, do których się ono odnosi.

Postępowanie w sprawie wydania zaświadczeń ma charakter uproszczony ze względu na niezbyt rozbudowaną regulację prawną, założoną w przepisach szybkość działania organu administracyjnego przy ograniczonym formalizmie czynności oraz szeroką dostępność tego postępowania dla różnych podmiotów. Minimalne rygory prawne muszą być jednak zachowane.

Skoro ustawodawca traktuje zaświadczenie jako urzędowe potwierdzenie określonych faktów, a osoba ubiegająca się o nie powinna opierać żądanie jego wydania wprost o przepis prawa bądź o swój interes prawny (art. 217 K.p.a.), to wynika z tego, że organ przyjmujący wniosek powinien sprawdzić podstawowe wymagania formalne wniosku, w tym:

- czy strona określiła precyzyjnie, jaki fakt lub stan prawny ma być określony;

- czy wskazała przepis prawny stanowiący podstawę żądania bądź czy wskazała interes prawny, z którego wywodzi prawo do urzędowego potwierdzenia określonego faktu bądź stanu prawnego.


Występując o ewentualne uzupełnienie wniosku organ opierać się będzie o stosowany odpowiednio art. 64 K.p.a. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że choć K.p.a. nie określa stosunku postępowania w sprawach o wydawanie zaświadczeń do postępowania jurysdykcyjnego (tj. postępowania zwykłego, kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej - art. 104 K.p.a.) i nie przewiduje chociażby odpowiedniego stosowania przepisów (w tym art. 64 K.p.a.) - ulega jednak wątpliwości, że takie odpowiednie stosowanie jest uzasadnione, a nawet konieczne (zob. wyrok z dnia 11 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Ol 838/08, publ. Lex nr 569665).


2. Postępowanie rozpoznawcze


Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń ma charakter zbliżony do postępowania administracyjnego. Jakkolwiek art. 217 k.p.a. (i następne) nie wskazuje na odpowiednie stosowanie przepisów K.p.a., to jednak nie oznacza, że odpowiednie stosowanie tych przepisów jest nieuzasadnione. W szczególności, poza przepisami szczególnymi, zastosowane powinny być ogólne zasady postępowania administracyjnego w tym zasada praworządności (art. 6 k.p.a.), zasada prawdy obiektywnej nakazująca dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu strony (art. 7), zasada pogłębionego zaufania obywateli do organów państwa (art. 8) oraz zasada udzielania informacji, nakazująca organom czuwania nad tym aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielały im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. (art. 9) - zob. wyrok z dnia 26 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 476/08, publ. Lex nr 518488.


Zasadniczo w przypadkach, gdy zainteresowany występuje o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a.), organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 K.p.a.). Postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 218 § 2 K.p.a. nie można utożsamiać z postępowaniem dowodowym, o jakim mowa w dziale II K.p.a., kiedy to organ przed wydaniem decyzji ma obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego na podstawie oceny przeprowadzonych dowodów. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zaświadczenia ogranicza się do czynności mających na celu proste ustalenie faktu lub stanu prawnego, który ma zostać potwierdzony. W tym miejscu należy dodać, że postępowanie wyjaśniające z art. 218 § 2 K.p.a. może być także prowadzone na okoliczność istnienia interesu prawnego osoby występującej o zaświadczenie (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2009, s. 836).

Termin

Nie później niż w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.

Uczestnicy

 • Organ właściwy

KROK 3. Wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia.

W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


Postępowanie zostaje zakończone z chwilą wydania zaświadczenia przez organ administracji publicznej. Organ nie może odmówić jego wydania w sytuacji przewidzianej w art. 218 § 1 K.p.a., to znaczy, gdy dysponuje ewidencjami i rejestrami, na podstawie których można ustalić stan faktyczny lub prawny sprawy.


Formą zakończenia postępowania jest również wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści, na które przysługuje zażalenie (art. 219 K.p.a.). Odmowa wydania zaświadczenia następuje, gdy:

- brak interesu prawnego osoby ubiegającej się;

- gdy brak materiału dokumentacyjnego uzasadniającego wydanie jakiegokolwiek zaświadczenia w sprawie albo,

- gdy przepis szczególny zezwala na odmowę wydania zaświadczenia.


Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Termin

Nie później niż w terminie siedmiu dni.

Uczestnicy

 • Organ właściwy

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 kpa). Na postanowienie ostateczne w sprawie zaświadczenia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Zasady ogólne


Art. 6.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. 2013 r. poz. 267, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.