EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2012-11-07. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krucza 38 42, 00-926 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zaświadczenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Rodzaj

Uznawanie kwalifikacji

Ustawowy czas realizacji

Organ ma na wydanie zaświadczenia 7 dni od dnia złożenia wniosku.

PKD

 • 4211Z roboty związane z budową dróg i autostrad ?
 • 4212Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ?
 • 4213Z roboty związane z budową mostów i tuneli ?
 • 4221Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ?
 • 4222Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ?
 • 4291Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ?
 • 4299Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
 • 4311Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ?
 • 4312Z przygotowanie terenu pod budowę ?
 • 4313Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ?
 • 4321Z wykonywanie instalacji elektrycznych ?
 • 4322Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ?
 • 4329Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ?
 • 4391Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ?
 • 4399Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
 • 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ?
 • 7410Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Główny Inspektor - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

• Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (tytuł nadawany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa).

• Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Osoba wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, która chce uzyskać zaświadczenie o wpisie do tego rejestru powinna złożyć wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Pomocne może być także podanie pozycji w rejestrze rzeczoznawców budowlanych lub numeru decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wyżej wymieniony wniosek można złożyć:

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdującej się w Warszawie …

Rezultat procedury

Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych. W przypadku, gdy organ nie może wydać zaświadczenia o wpisie do przedmiotowego rejestru, to zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Negatywna odpowiedź na wniosek może być spowodowana faktem, że dana osoba nie widnieje w centralnym rejestrze (np. uzyskała tytuł przed 1 stycznia 1995 r.).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych można złożyć:

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

• pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany),

• pocztą elektroniczną na adres: dsw@gunb.gov.pl lub kancelaria@gunb.gov.pl — należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

• faksem na numer (22) 629-30-89 lub (22) 661-81-42,

• pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Dokumenty

• wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych;

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa.
 • Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (tytułem „od wydania zaświadczenia”). Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych należy uregulować (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.):

  • przelewem lub przekazem na poniższy rachunek

  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

  ul. Nowogrodzka 43,

  00-691 Warszawa

  60 1030 1508 0000 0005 5001 0...

Opłata skarbowa.
 • Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (tytułem „od wydania zaświadczenia”). Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych należy uregulować (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.):

  • przelewem lub przekazem na poniższy rachunek

  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

  ul. Nowogrodzka 43,

  00-691 Warszawa

  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

  • w przypadku osób dokonujących zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski:

  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

  SWIFT CODE: CITIPLPX

  IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

  • bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 43 – poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00).

 • Kwota:
  17,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna wniosku

1.Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.


2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

• wezwanie – w przypadku braków formalnych wniosku

Uczestnicy

 • Główny Inspektor - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

KROK 3. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje oceny, czy może wydać zaświadczenie potwierdzające wpisanie właściwej osoby do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych. Jeżeli ocena jest pozytywna, to zaświadczenie jest wydawane i przekazywane wnioskodawcy.


2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


3. W przypadku, gdy dana osoba nie została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie).

Dokumenty

• zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

• postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Termin

Zgodnie z art. 217 § 3 k.p.a. organ ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Uczestnicy

 • Główny Inspektor - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, wnioskodawca może złożyć zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 88a

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:

3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:

a) osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) rzeczoznawców budowlanych,

c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.


2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) adres;

3) numer PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w stosunku do osób …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

§ 3.

1. Centralne rejestry prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


2. Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:

1) nadaniu uprawnień budowlanych, wydanych przez właściwy organ;

2) nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wydanych przez właściwy organ;

3) ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


§ 4.

1. Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisanych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów przez …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2009 Nr 23 poz. 136.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dział VII

Wydawanie zaświadczeń


Art. 217.

§ 1.

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.


§ 2.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 t.j. z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.