EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Data publikacji: 2013-01-03. Ostatnia aktualizacja: 2013-05-29.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta Gdynia - gmina miejska Gdynia Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta Gdynia

Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Dokonanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Rodzaj

Zgłoszenie

Ustawowy czas realizacji

30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Wnioskodawca chcący dokonać rozbiórki obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, zobowiązany jest do dokonania we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, …

Rezultat procedury

1. Inwestor może przystąpić do realizacji prac rozbiórkowych w przypadku, gdy organ, do którego zgłoszono wykonanie rozbiórki nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Jednocześnie przedmiotowe prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


2. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru rozbiórki ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku.

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki (w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót).

• Dokumentacja strzałowa (w przypadku wykonywania rozbiórki metodą wybuchową).

• Ewentualne pełnomocnictwo (lub jego uwierzytelniona kopia).

Opłaty

Opłata za ewentualne pełnomocnictwo.
 • Zgłoszenie rozbiórki zwolnione jest z opłaty skarbowej.
  17 złotych - za ewentualne pełnomocnictwo.
 • Kwota:
  17 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna zgłoszenia.

1. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia pracownikowi, który będzie prowadził sprawę. Nadawany jest znak sprawy i zakładana teczka sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).


2. Sprawdzenie kompletności i poprawności zgłoszenia. Jeżeli nie jest ono kompletne, to właściwy organ architektoniczno-budowlany wzywa wnioskodawcę postanowieniem do uzupełnienia w określonym terminie braków zgłoszenia. Ponadto, właściwy organ architektoniczno-budowlany może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Dokumenty

Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia – organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w przypadku braków i błędów w złożonych dokumentach, a także w przypadku, gdy niezbędne jest przedstawienie danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych (ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia).

Uczestnicy

 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 3. Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia i przyjęcie zgłoszenia.

1. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji.


2. Jeżeli złożone zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, to organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.


3. Organ architektoniczno-budowlany może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli ich rozbiórka:

• może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,

• wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Wyżej wymieniony obowiązek nakładany jest w decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych.


4. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia oraz braku przesłanek wymienionych w punkcie 3, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Dokumenty

Decyzja o sprzeciwie na wykonanie robót rozbiórkowych.

Termin

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na wykonanie robót związanych z rozbiórką, inwestor może wykonać wymienione roboty (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Uczestnicy

 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Pozostałe informacje w górę

Przebieg alternatywny

W przypadku zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi lub mienia, można przystąpić do robót budowlanych przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to inwestora z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia robót rozbiórkowych.

Środki odwoławcze procedury

Wnioskodawca może się odwołać w przypadku, gdy zostanie wydana decyzja o sprzeciwie na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzja o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót rozbiórkowych albo decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

§ 3.

1. Roboty strzałowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób trzecich, w szczególności narażać te osoby na utratę życia lub zdrowia oraz powodować uszkodzenia lub zniszczenia obiektu bądź innej rzeczy znajdującej się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, a także powodować niekorzystne, trwałe zmiany w środowisku naturalnym.


2. Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności:

1) falą nadciśnienia,

2) drganiami parasejsmicznymi,

3) rozrzutem …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1135.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.