EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2013-04-26. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta i Gminy Sobótka - miasto Sobótka Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, dolnośląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające - miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

• Ustalenie warunków zabudowy.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

• Pozwolenie na budowę.

• Zmiana pozwolenia na budowę.

• Zatwierdzenie projektu budowlanego.

• Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

• Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę.

• Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ.

• Postępowanie naprawcze w przypadku robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

• Legalizacja zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia.

• Pozwolenie na podział nieruchomości.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

A. Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.) organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy zobowiązany jest do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu. Warunkiem koniecznym jest zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, a także przyjęcie przez przenoszącego wszystkich warunków zawartych w tej decyzji. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta …

Rezultat procedury

1. Wójt, burmistrz, lub prezydent miasta (albo wojewoda) wydaje decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, która umożliwia podmiotowi, na rzecz którego została ona przeniesiona, ubieganie się o pozwolenie na budowę (jako inwestorowi).


2. Organ właściwy wydaje decyzje o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku np. braku zgody strony, dla której wydano pierwotną decyzję, lub też nieprzyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji. Ponadto decyzja nie może zostać przeniesiona, jeżeli zostanie stwierdzone jej wygaśniecie przez organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wojewody w przypadku terenów zamkniętych), który ma przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


Załączniki:

- zgoda strony, dla której została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu;

- oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, na złożonym wniosku dokonuje się adnotacji o jej uregulowaniu).

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Kwota:
  • 56 złotych opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - z opłaty zwolnione jest podanie wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe,
  • 17 złotych opłaty skarbowej - ewentualne pełnomocnictwo.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kodeksu postępowania administracyjnego.


2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m.in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).


5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Wezwanie (w przypadku błędów formalnych, źle wypełnionym wniosku i załącznikach oraz nieuregulowaniu opłaty skarbowej).

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 3. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

1. Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) dokonuje analizy złożonych dokumentów.


2. Organ właściwy nie może przenieść decyzji o warunkach zabudowy po stwierdzeniu jej wygaśnięcia w wyniku:

- uzyskania przez innego wnioskodawcy pozwolenia na budowę,

- uchwalenia miejscowego planu dla terenu, którego dotyczy decyzja (o odmiennych ustaleniach).

W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


3. W przypadku, gdy organ właściwy nie może przenieść decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (np. wskutek braku zgody podmiotu, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

decyzja o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

decyzja o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Termin

Miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące – zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W przypadku, gdy decyzję o warunkach zabudowy (dotyczącą terenów zamkniętych) przenosi wojewoda, to organem odwoławczym jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Akty prawne   w górę

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) „terenie zamkniętym” − należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

12) „działce budowlanej” − należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.