EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 2013-04-26. Ostatnia aktualizacja: 2013-04-26.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Bakałarzewo - gmina wiejska Bakałarzewo Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Bakałarzewo

ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, podlaskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.) każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podmiot wnioskujący o wydanie wypisu, czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego jak i archiwalnego planu.


A. Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z …

Rezultat procedury

Wnioskodawca otrzymuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) organ ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu. W praktyce organy wydają ten dokument w terminie od 7 dni do miesiąca.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego (ze względu na lokalizację obszaru objętego wnioskiem) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Dokumenty

- wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Kwota:
  Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  - od wypisu:
  • do 5 stron - 30 złotych,
  • powyżej 5 stron - 50 złotych;
  - od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie może to być więcej niż 200 złotych.
  - 17 złotych za ewentualne pełnomocnictwo.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane. Należy podkreślić, iż wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ właściwy nie może wezwać do usunięcia braków wniosku czy uiszczenia opłaty skarbowej w trybie art. 64 § 2 oraz art. 261 k.p.a.


2. Organ właściwy sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla wnioskowanego obrazu taki plan nie obowiązuje (lub nie obowiązywał) to informuje się o tym wnioskodawcę, a wypis i wyrys nie może zostać wydany. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Dokumenty

Informacja o konieczności uzupełnienia wniosku, uiszczenia opłaty skarbowej lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionej we wniosku.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Przygotowanie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. W przypadku, gdy wniosek był kompletny lub został poprawnie uzupełniony, organ właściwy przygotowuje i wydaje wnioskodawcy wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy wniosek.


2. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest wyższa od uiszczonej przez wnioskodawcę, to jest on informowany o tym fakcie. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wydany po uregulowaniu wymaganej opłaty skarbowej.


3. W przypadku, gdy opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu jest niższa od uiszczonej przez wnioskodawcę to jest on informowany o tym fakcie w piśmie przewodnim przekazującym wypis i wyrys. W takim przypadku nadpłacona opłata skarbowa może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy (opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty).

Dokumenty

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin

14 dni – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W praktyce organy wydają wypis i wyrys w terminie od 7 dni do miesiąca.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – t. j. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe

Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 4.

1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Art. 15.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.


2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Art. 7.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.