EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Data publikacji: 2013-05-22. Ostatnia aktualizacja: 2014-06-26.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Śniadowo - gmina wiejska Śniadowo Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, podlaskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rodzaj

Zezwolenie

Ustawowy czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.) - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

PKD

 • 9603Z pogrzeby i działalność pokrewna ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia, określa rada gminy w drodze uchwały.

Rezultat procedury

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Wnioskodawca przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji.

Dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska...

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Nadto do wniosku należy dołączyć inne załączniki wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
 • Za wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [(Dz. U. z 2012 r. Poz. 1282, z późn. zm. ) Załącznik Część III poz. 44 pkt. 1.].

 • Kwota:
  616,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wnioskodawca – przedsiębiorca składa wniosek do organu właściwego (Wójt, burmistrz lub prezydent miasta) ze względu na miejsce świadczenia usług.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 3. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 4. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 5. Wydanie decyzji

Organ właściwy (Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta) wydaje zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Dokumenty

Zezwolenie powinno określać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;

3) termin podjęcia działalności;

4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;

5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;

6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokument...

Zezwolenie powinno określać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;

3) termin podjęcia działalności;

4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;

5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;

6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe

Nadto do wniosku należy dołączyć inne załączniki wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (vide uchwała nr LXIXX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.). Przykładowo należy wskazać, że w katalogu takich załączników mogą się znaleźć takie dokumenty jak:

 • Dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przez właściwego …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 3.

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

b) stacji …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;

3) "konieczności bezzwłocznego uśmiercenia" - rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

6) "ogłuszaniu zwierzęcia" - rozumie się przez to …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 856

Ustawa z z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art. 1.

Ustawa określa:

1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

j) prowadzenia schronisk dla zwierząt,


- zwanej dalej "działalnością nadzorowaną";


Art. 4.

1. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną, z wyłączeniem działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. o, jest obowiązany spełniać wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 213, Poz. 1342 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.