EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Data publikacji: 2013-07-05. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-27.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie - województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Partyzantów 7/9, 75-411 Koszalin, zachodniopomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Dokonanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia dostarczenia kompletu dokumentów (zgodnie z art. 35 k.p.a.).

PKD

 • 0164Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin ?
 • 4621Z sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt ?
 • 4776Z sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ?

Uczestnicy procedury

 • Zgłaszający
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zgłoszenie zmiany danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.
 • Wniosek własny o wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym z powodu zaprzestania prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2012 poz. 1512 z dnia 28 grudnia 2012 r.) Art. 84.1 , Art. 86.1, Art. 87.1:

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić podmiot (przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, rolnik lub dostawca) który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa.

Zgłoszenia, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Właściwy wojewódzki …

Rezultat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie art. 84 ust.4, art. 86 ust.4, art. 87 ust.5 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisuje zgłaszającego (przedsiębiorcę, rolnika lub dostawcę) do odpowiedniej ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Na podstawie wniesionego przez podmiot zgłoszenia „zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym” Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji „przedsiębiorców” i/lub „rolników” i/lub …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie dokumentu zgłoszenia

Podmioty (dotychczas wpisane do odpowiednich rejestrów) - przedsiębiorcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, rolnicy wpisani do Rejestru rolników oraz dostawcy wpisani do Rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów dotychczasowych ustaw (ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie [t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.] oraz , ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin [t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm]), oraz

podmioty – (przedsiębiorcy, rolnicy oraz dostawcy), którzy nie figurowali w w/w rejestrach, a mający zamiar prowadzić obrót materiałem siewnym, oraz obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli, w tym wytwarzanie materiału siewnego tych grup roślin mają obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, w przypadku, gdy przedsiębiorcą lub dostawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, miejsce zamieszkania rolnika.

Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Przedsiębiorca - wymagane informacje w zgłoszeniu (Art.84.ust.3. ustawy o nasiennictwie):

1. firma, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

2. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informac...

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Przedsiębiorca - wymagane informacje w zgłoszeniu (Art.84.ust.3. ustawy o nasiennictwie):

1. firma, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

2. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4. wskazanie rodzaju wykonywanej działalności;

5. wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym;

6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

7. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora;

8. data i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.


Rolnik - wymagane informacje w zgłoszeniu (Art.86.ust.3. ustawy o nasiennictwie):

1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres rolnika;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. wskazanie grup roślin uprawnych, których ma dotyczyć wpis do ewidencji rolników;

4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

5. data i podpis rolnika.


Dostawca - wymagane informacje w zgłoszeniu (Art.87.ust.4. ustawy o nasiennictwie):

1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę dostawcy, z tym że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile ma obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

i płatników;

3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców,

z podaniem grup roślin uprawnych;

4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

5. data i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
 • Jeżeli zgłoszenie podpisane jest przez pełnomocnika to musi być załączony oryginał pełnomocnictwa, z którego jasno wynika, że pełnomocnik ma uprawnienie do reprezentowania podmiotu przed organami administracji publicznej.

  Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi – 17,00 zł.

  Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

  Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez organ rachunek bankowy:

Termin

Podmioty podlegające dotychczasowemu zgłoszeniu wykonujące obrót materiałem siewnym i mające zamiar prowadzenia nadal takiego obrotu muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 27 lipca 2013r.

Uczestnicy

 • Zgłaszający

KROK 2. Weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym przez określony podmiot dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych.

Nie uzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Uczestnicy

 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KROK 3. (WARUNKOWY) Usunięcie braków formalnych dokumencie zgłoszenia

Zgłaszający zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych lub składa wyjaśnienia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje zgłaszający przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin

7 dni

Uczestnicy

 • Zgłaszający

KROK 4. Ponowna weryfikacja formalna dokumentu zgłoszenia

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonym dokumencie zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym zgłoszeniu w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ właściwy wysyła do zgłaszającego zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Uczestnicy

 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KROK 5. Dokonanie wpisu do odpowiedniej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem

W przypadku poprawności i kompletności danych organ właściwy wpisuje zgłaszającego (przedsiębiorcę, rolnika lub dostawcę) do odpowiedniej ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Jeśli podmiotem zgłaszającym jest:

 • przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym – do ewidencji przedsiębiorców;
 • rolnik prowadzący wytwarzanie i obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - do ewidencji rolników,
 • dostawca - do ewidencji dostawców

Wojewódzki inspektor po wpisaniu zgłaszającego do odpowiedniej ewidencji wydaje mu zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji zgodnie ze złożonym zgłoszeniem, zawierające numer wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany.

Dokumenty

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Uczestnicy

 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Pozostałe informacje w górę

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie Art. 123 ust. 2 :

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym, zagrożone jest karą, w formie opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270,00zł.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Art. 3.

1. W rozumieniu ustawy określenie:

8) materiał siewny - oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, spełniające wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii i stanowi:

a) materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości,

b) materiał siewny roślin warzywnych obejmujący nasiona roślin warzywnych odmian gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości,

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012r. Poz. 1512 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.