EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 2013-07-17. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-17.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Szczytno - gmina wiejska Szczytno Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, warmińsko-mazurskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przedłożenia organowi nadzoru budowlanego, prowadzącemu postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganej: decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, czy też budowy pomimo wniesienia decyzji o sprzeciwie.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Organ ma na wydanie zaświadczenia 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę.
 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

W przypadku prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego postanowieniem nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w art. 48 ust. 3, albo art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie …

Rezultat procedury

Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zobowiązany jest je złożyć, w określonym w postanowieniu terminie, do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć odpowiedniemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Wybór organu zależy od miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt budowlany. W przypadku, gdy nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, to orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości (zgodnie z art. 21 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Opłata za zaświadczenie i ewentualne pełnomocnictwo.
 • Kwota:
  • 17 złotych za wydanie zaświadczenia
  • 17 złotych za ewentualne pełnomocnictwo

Termin

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalno-prawna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

 • wezwanie - w przypadku braków formalnych wniosku
 • postanowienie w sprawie zwrotu podania

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Organ właściwy dokonuje oceny zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest zgodna, to wydawane jest zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ właściwy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie). Powodem odmowy wydania zaświadczenia może być, m.in. brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty

 • zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin

Zgodnie z art. 217 § 3 k.p.a. organ ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może złożyć na nie zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Należy je złożyć do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dział VII

Wydawanie zaświadczeń


Art. 217

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.