EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Nazwa procedury

Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Data publikacji: 2013-08-23. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-06.

Skrócony opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu UEPA.

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Sąd Rejonowy w Opolu - powiat opolski Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Sąd Rejonowy w Opolu

Ozimska 60A, 45-368 Opole, opolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Założenie spółki akcyjnej przebiega podobnie, jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółki reguluje Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), który stanowi, że spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, przy czym ten rodzaj spółki nie może zostać zawiązany wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie spółki akcyjnej obejmuje następujące etapy:

 • zawiązanie spółki, w tym podpisanie statutu przez założycieli,
 • wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego …

Rezultat procedury

W wyniku wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powstaje spółka akcyjna.


Po zgłoszeniu spółki do rejestru sądowego należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON. Wniosek składa się na urzędowym formularzu RG1. Do wniosku należy dołączyć odpis postanowienia o rejestracji spółki w KRS oraz umowę spółki. Numer REGON podlega ujawnieniu w KRS. Wniosek o wpis REGON-U do KRS składa się na urzędowym formularzu KRS-Z3, do którego należy dołączyć …

Pozostałe informacje w górę

Informacje dodatkowe

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Art. 1.

§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.


Art. 4.

§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną;


DZIAŁ III

SPÓŁKI KAPITAŁOWE


Art. 11.

§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz.U.2013.1030 j.t.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 1.

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej "Rejestrem".

2. Rejestr składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców;

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.


Art. 2.

1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej "sądami rejestrowymi".

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz.U.2013.1203 j.t. z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Księga druga. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE


Art. 506.

Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu.


Art. 507.

Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.


Art. 508.

§ 1. Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz.U.1964.43.296 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 3.

1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:

7) wniosek:

d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów.


Rozdział 5

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego


Art. 52.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Rozdział 2

Postępowanie w sprawach: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru dłużników niewypłacalnych


§ 8.

1. Każdego przedsiębiorcę, stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, fundację, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wpisuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym pod oddzielną pozycją rejestru oznaczoną numerem, zwanym dalej "numerem KRS".

2. Dłużnika wraz z pozostałymi danymi podlegającymi wpisowi …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U.2011.273.1616 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

§ 1.

Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy:

1) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, oznaczony symbolem KRS-W1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 2.

Formularze, o których mowa w § 1, drukowane są w następujących kolorach:

1) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 75 i 77 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.


§ 3.

1. Urzędowe formularze wymienione w § 1 udostępniane są w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U.2000.118.1247 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

§ 8.

1. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:

1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 100 złotych,

2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 złotych.

2. Ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.

2a. Opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) jest …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U.2013.238 j.t. z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • wkładanie procedur do teczki procedur; użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja), dowolnie zarządzać zbiorem.
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

 • zgłaszanie błędów na stronie

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.