EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Pozwolenie na rozbiórkę

Data publikacji: 2012-07-30. Ostatnia aktualizacja: 2013-10-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Szamotuły - powiat szamotulski Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Szamotuły

ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, wielkopolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi legalne przeprowadzenie robót rozbiórkowych.

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Jeżeli organ nie wyda decyzji w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, to organ wyższego stopnia wymierzy karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Wojewoda
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
 • Starosta

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

• Ustalenie warunków zabudowy.

• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

• Decyzja o lokalizacji drogi.

• Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

• Pozwolenie na budowę.

• Zmiana pozwolenia na budowę

• Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

• Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

• Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

• Decyzja o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków.

• Uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

• Uzyskanie dziennika budowy.

• Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

• Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

• Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

• Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc dokonać rozbiórki obiektu budowlanego zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub też dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany.


Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka:

 • budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 • obiektów i urządzeń budowlanych, …

Rezultat procedury

1. Inwestor otrzymuję decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę, która umożliwia rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać dziennik budowy/rozbiórki, a także w odpowiednim organie nadzoru budowlanego złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/rozbiórki.


2. W przypadku wykonywania prac rozbiórkowych metodą strzałową, na siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem, powinno zawiadomić się powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, komendanta …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.

Dokumenty

Dokumenty:

• Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

Załączniki:

 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, opinie, uzgodnienia innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000). W szczególności mogą to być:

- w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy obiekcie wpisanym...

Dokumenty:

• Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

Załączniki:

 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, opinie, uzgodnienia innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000). W szczególności mogą to być:

- w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy obiekcie wpisanym do rejestruzabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to należy przedłożyć pozwolenie na prowadzenie robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- w przypadku rozbiórki obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymagane jest załączenie decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków (działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), o skreśleniu z rejestru zabytków,

- w przypadku rozbiórki obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, niezbędne jest uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

- dokumentacja strzałowa (w przypadku wykonywania rozbiórki metodą wybuchową),

- decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,

 • projekt rozbiórki obiektu (w zależności od potrzeb),
 • organ administracji architektoniczno – budowlanej może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych (ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

Wzory dokumentów:

Opłaty

1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę; 2. Pełnomocnictwo
 • • 36,00 złotych – za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (opłaty nie uiszcza się w przypadku budownictwa mieszkaniowego).
  • 17,00 złotych – ewentualne pełnomocnictwo.

  Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.
 • Kwota:
  1. 36,00 zł
  2. 17,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego (a także innych szczegółowych przepisów prawnych). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).


2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności.


3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

Dokumenty:

Wezwanie (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej).

Uczestnicy

 • Wojewoda
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
 • Starosta

KROK 3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz inwestora są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto stroną, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).


2. Do stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę. W przypadku postępowania dotyczącego rozbiórki obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót rozbiórkowych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na których mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.


3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokumenty:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
 • Starosta
 • Wojewoda

KROK 4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

 • Zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
 • Kompletność projektu budowlanego (jeżeli jest wymagany) i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę rozbieranego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;
 • Uprawnienia budowlane autora/autorów projektów. Analizowane jest zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu na listę członków.
 • Wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego ( aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu na listę członków.
 • W przypadku rozbiórki wykonywanej metodą wybuchową sprawdza się dokumentację strzałową; w tym uprawnienia jej autorów.

2. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 1 właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.


3. Jeżeli w określonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie udzielenia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.


4. W przypadku, gdy projekt rozbiórki wykonano w odstępstwie od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa a art. 7 ustawy Prawo budowlane. Jednakże odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę organ administracji architektoniczno – budowlanej składa wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela bądź odmawia w drodze postanowienia zgody na odstępstwo.

Dokumenty

Dokumenty:

Postanowienie - w przypadku nieprawidłowości w złożonych dokumentach.

Uczestnicy

 • Starosta
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
 • Wojewoda

KROK 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów zostaje przygotowana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę. Po jej podpisaniu i przystawieniu pieczęci urzędowej zostaje ona zarejestrowana w rejestrze decyzji pozwoleń na budowę/rozbiórkę i wydana inwestorowi. W zależności od rodzaju rozbieranych obiektów lub rodzaju metody rozbiórki organ wydający decyzje może w jej treści decyzji określić: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, termin rozbiórki obiektów tymczasowych. W przypadkach prac o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja pozwolenia na rozbiórkę wygasa, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w okresie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, lub też prace rozbiórkowe zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.

Dokumenty

Dokumenty:

• decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

• decyzja o odmowie pozwolenia na rozbiórkę

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego miesiąc, w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. Jeżeli organ nie wyda decyzji w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, to organ wyższego stopnia wymierzy karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowani...
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego miesiąc, w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. Jeżeli organ nie wyda decyzji w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, to organ wyższego stopnia wymierzy karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uczestnicy

 • Starosta
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz
 • Wojewoda

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Informacje dodatkowe

Ograniczenia i ryzyko procedury (czynniki ograniczające swobodny przebieg procedury)

Z aktów prawnych nie wynika, kiedy ma być załączany do wniosku projekt rozbiórki obiektu, a także, jaką on ma mieć formę, a także czy niezbędne jest posiadanie ważnej i ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Braki formalne wniosku i błędy w załącznikach mogą spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub wydanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.


Środki zapobiegające błędom przebiegu procedury

• Nie wydaję się decyzji pozwolenia na rozbiórkę w …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.


Art. 17

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.


Art. 18

1. Do …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

2) sieci …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Rozporządzenie wprowadza wzory: wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 (zmienione Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421oraz Dz. U. 2013, poz. 1013)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

§ 3.

1. Roboty strzałowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób trzecich, w szczególności narażać te osoby na utratę życia lub zdrowia oraz powodować uszkodzenia lub zniszczenia obiektu bądź innej rzeczy znajdującej się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, a także powodować niekorzystne, trwałe zmiany w środowisku naturalnym.


2. Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności:

1) falą nadciśnienia,

2) drganiami parasejsmicznymi,

3) rozrzutem …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1135

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.