EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Pozwolenie na użytkowanie

Data publikacji: 2011-10-21. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-21.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wybór lokalizacji w górę

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj lokalizację przedsięwzięcia:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.
Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni, od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie, na wykonanie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Zmiana pozwolenia na budowę (w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu)
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na innego inwestora).

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, który zalicza się do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII – XXX, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wyżej wymienioną decyzję należy uzyskać dla następujących kategorii budynków:

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, …

Rezultat procedury

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru budowlanego, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Załączniki:

- oryginał dziennika budowy,


- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szc...

 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Załączniki:

- oryginał dziennika budowy,


- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r. Nr 462 z późn. zm.);


b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;


- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,


- protokoły badań i sprawdzeń,


- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,


- potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,


- kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m²/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),


- wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy;


- oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,


- ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Kwota:
  1. Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy uregulować przy złożeniu wniosku, a jej wysokość zależna jest ona od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zmianami). .
  Pobierane są opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż r...
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Kwota:
  1. Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy uregulować przy złożeniu wniosku, a jej wysokość zależna jest ona od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zmianami). .
  Pobierane są opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł,
  c) innego budynku –12 zł,
  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł,
  e) budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł,
  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł,
  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł,
  h) innych budowli – 38,75 zł,
  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł.

  2. W przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku. Natomiast, gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

  3. Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje o pozwoleniu na użytkowanie:
  • dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • budynków budownictwa mieszkaniowego
  Ponadto opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).


2. Zgodnie z art. 57 ust. 4 właściwy organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie wszczyna on postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane.


3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).


Dokumenty

 • Wezwanie do usunięcia braków (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej);
 • Decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie.

Termin

Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 3. Zawiadomienie o obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

W przypadku, gdy złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie był kompletny lub tez został poprawnie uzupełniony, organ nadzoru budowlanego wysyła do inwestora/wnioskodawcy pismo o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.Dokumenty

 • Pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli.

Termin

Organ powinien zawiadomić inwestora o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego 7 dni od dnia złożenia wniosku (wezwania).

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 4. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego dokonuje obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. W kontroli zobowiązany jest uczestniczyć inwestor, a sprawdzane są:

• zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,

• zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno – budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości użytkowania obiektu budowlanego (w szczególności budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych) przez osoby niepełnosprawne,

• wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,

• w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonanie tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

• uporządkowanie terenu budowy.


2. Organ nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w trzech egzemplarzach (jeden dostarcza bezzwłocznie inwestorowi, drugi przekazuje organowi wyższego stopnia, a trzeci trafia do akt organu właściwego). Protokół można przekazać do organu nadrzędnego w formie elektronicznej; w takim przypadku protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Przedmiotowy protokół należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty

 • Protokół pokontrolny.

Termin

Organ powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia wniosku (wezwania).

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.


2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).


3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.


4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest postanowieniem kara. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.


5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.


6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5 organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.


Dokumenty

 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Postanowienie nakładające karę – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli (karę nakłada się za każdą stwierdzoną nieprawidłowość).
 • Postanowienie nakładające karę za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opłaty

Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Kwota:
  – kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

  – kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlane...
Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Kwota:
  – kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

  – kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego - jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s- 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Termin

Miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) od dnia złożenia wniosku.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

1. Odwołanie następuje od wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (najczęściej) od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji odmownej może złożyć tylko inwestor.


2. Na postanowienie, …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 18

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,


Art. 22

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.


Art. 36

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

2) …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. 2010 Nr 235, poz. 1539

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Rozporządzenie określa wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Rozporządzenie określa wzór protokołu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego dopuszczanego do użytkowania.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
 • Załączniki
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003r. nr 132, poz. 1231

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2. Pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).


§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wykonującym czynności instrukcyjno-kontrolne — Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2) pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego — …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2002 r. nr 174, poz. 1423

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.