EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data publikacji: 2013-11-26. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta i Gminy Szubin - miasto Szubin Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta i Gminy Szubin

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, kujawsko-pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Ustalenie (tytuł wykonawczy) dla właściciela nieruchomości wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia dostarczenia kompletu dokumentów (zgodnie z art. 35 k.p.a.).

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i zbierania tych odpadów.

Na mocy odpowiedniej uchwały rady gminy, obowiązki te przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania …

Rezultat procedury

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości organ wykonawczy informuje go o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.


W przypadkach określonych przez Art. 6p ustawy (nie uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej) deklaracja lub decyzja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

W przypadku nie złożenia deklaracji organ właściwy (wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny) ze względu na położenie nieruchomości wydaje decyzję o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie dokumentu deklaracji

Wnioskodawca – właściciel nieruchomości (zamieszkałej lub niezamieszkałej) ma obowiązek złożenia deklaracji dla każdej z nieruchomości, której jest właścicielem zgodnie z wzorem obowiązującym dla danej gminy i w ustalonych przez ustawę terminach.

Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego.

Organem właściwym do którego składana jest deklaracja jest wójt/burmistrz/prezydent miasta lub związek międzygminny, ze względu na położenie nieruchomości.

Deklaracja może być (jeśli warunki i tryb składania określa uchwała rady gminy) składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( według wzoru deklaracji uchwalonego jako akt prawa miejscowego przez radę gminy)

Załączniki: według wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonego w uchwale rady gminy


Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości ...

Dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( według wzoru deklaracji uchwalonego jako akt prawa miejscowego przez radę gminy)

Załączniki: według wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonego w uchwale rady gminy


Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości do wójta/ burmistrz/prezydenta miasta lub związku międzygminnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości, powinna zawierać następujące dane:

 • datę złożenia deklaracji
 • okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (pierwsza deklaracja, korekta/zmiana deklaracji)
 • danie składającego deklarację (właściciela nieruchomości)
 • adres zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację
 • adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne
 • oświadczenie czy na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny
 • oświadczenia zgodnie z uchwałą rady gminy niezbędne do prawidłowego wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • określenie sposobu, składników i stawek niezbędnych do wyliczenia łącznej wysokości kwoty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ewentualne załączniki (o ile zostały określone w uchwale rady gminy)

np.

a) kopia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów

b) kopia umowy najmu lub dzierżawy w przypadku gdy składającym jest najemca lub dzierżawca

c) kopia umowy na wspólne korzystanie z pojemników

d) dokument pełnomocnictwa.

 • inne oświadczenia (np. dotyczące zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną)
 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
 • pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;
 • informacje o terminach i miejscu składania deklaracji
 • ewentualnie warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa
 • Złożenie deklaracji nie podlega opłacie.

  W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2012, Poz. 749 z późn. zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją.

  Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi – 17,00 zł.

  Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

  Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez organ rachunek bankowy.

 • Kwota:
  17,00

Termin

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna dokumentu deklaracji i załączników

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonej deklaracji .

W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków.

Dokumenty

Deklaracja i ewentualne załączniki

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

KROK 3. (WARUNKOWY) Usunięcie braków formalnych dokumencie deklaracji, złożenie wyjaśnień

Wnioskodawca zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych i/lub składa wyjaśnienia, oświadczenia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje wnioskodawca przesyła lub przekazuje do organu właściwego.

Termin

7 dni

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 4. (WARUNKOWY) Ponowna weryfikacja formalna dokumentu deklaracji

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności złożonych dokumentów (deklaracji i ewentualne załączniki).

W przypadku nie usunięcia braków w złożonych dokumentach (deklaracja, ew. załączniki) w wyznaczonym w wezwaniu terminie, organ właściwy przygotowuje i wysyła do wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty

Deklaracja i ewentualne załączniki.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

KROK 5. Weryfikacja merytoryczna dokumentu deklaracji i załączników

Organ właściwy weryfikuje podane przez wnioskodawcę w dokumencie deklaracji i ewentualnych załącznikach dane.

W przypadku stwierdzonych nieścisłości lub niepoprawności danych organ wykonawczy wzywa pisemnie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o dodatkowe dokumenty i/lub oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, można również wziąć pod uwagę ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Rada gminy, zgodnie z art. 6n ust. 2 ww. ustawy, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.


Nie uzupełnienie deklaracji w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, o którym to postępowaniu informuje organ wykonawczy wnioskodawcę (właściciela nieruchomości).

Dokumenty

Deklaracja i ewentualne załączniki

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

KROK 6. (WARUNKOWY) Wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadkach określonych przez z ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Art. 6o. w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Złożenie przez właściciela nieruchomości wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu i akceptacja ich przez organ wykonawczy powoduje wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.


Decyzja przesyłana jest do właściciela nieruchomości wraz z informacją organu wykonawczego o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty

Decyzja administracyjna.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

KROK 7. Przesłanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją

Po akceptacji deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości organ wykonawczy informuje go o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze danej gminy.


W przypadkach określonych przez Art. 6p ustawy (nie uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiszczenie jej w wysokości niższej od należnej) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z póżn. zm).

Dokumenty

Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Termin

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

Pozostałe informacje   w górę

Przebieg alternatywny

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Środki odwoławcze procedury

Zgodnie z przepisami (KPA, Ordynacja podatkowa) w przypadku wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje dodatkowe

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, które zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadania te może przejąć związek międzygminny.

Obowiązki gminy:

 • utrzymanie czystości i porządku w gminach;
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami …

Akty prawne   w górę

Ustawa 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku;

2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.


Art. 1a.

W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.