EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej (DEE)

Data publikacji: 2013-12-04. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-14.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Urząd Regulacji Energetyki

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Urząd Regulacji Energetyki

al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Rodzaj

Koncesja

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

PKD

 • 3514Z handel energią elektryczną ?

Uczestnicy procedury

 • Przedsiębiorca
 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ((t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. Przez dystrybucję energii elektrycznej należy rozumieć transport tej energii sieciami …

Rezultat procedury

1. W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji udziela koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie koncesji

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie koncesji składa wniosek wraz załącznikami do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek należy złożyć osobiście lub można go także wysłać pocztą na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-22 Warszawa.

Wyjątkiem jest wniosek dotyczący koncesji na dystrybucję energii elektrycznej dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo dostarcza rocznie mniej niż 50 mln GWh energii, który należy złożyć na adres właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty

 • Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
 • Załączniki.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wniosek o wydanie koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedm...

 • Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
 • Załączniki.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wniosek o wydanie koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię,

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).


2. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/2250,Przesyl-i-dystrybucja.html) wnioskodawca powinien załączyć do wniosku o uzyskanie koncesji zezwalającej na dystrybucję energii elektronicznej następujące dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Dokumenty wskazujące, że Przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych, których dane nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG);

2) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

3) w przypadku spółek – w spółce osobowej umowa spółki;

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek kapitałowych – członków zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych – wszystkich wspólników); oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego). W przypadku, gdy przedsiębiorca, wspólnik lub członek zarządu jest osobą nie będącą obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski;

5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji;

7) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.) a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych stosowne oświadczenie;

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania działalności koncesjonowanej posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy ‐ Prawo energetyczne oraz świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie innych przepisów, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń;

9) opis działalności dotychczasowej oraz działalności, na którą ma być udzielona koncesja, wraz z planem finansowania działalności koncesjonowanej oraz podaniem charakterystyki dostawców i odbiorców;

10) w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wnioskodawcy (wraz z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej);

11) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji/promesy koncesji.

 • Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej:

1) opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, wraz ze schematami tych sieci, poziomy napięć, granice własności, parametry techniczne sieci oraz ich lokalizacja;

2) charakterystyka odbiorców energii elektrycznej przyłączanych do sieci, poziomy napięć na jakich przyłączani są odbiorcy;

3) projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne;

4) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie – w przypadku promesy koncesji);

5) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci

6) informacja o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji urządzeń, instalacji sieci (w zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę):

a) pozwolenie na użytkowanie oraz protokół sprawdzenia technicznego dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, albo

b) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (składane co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania) oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 21 dniach od dnia doręczenia ww. zawiadomienia, należy do akt postępowania dołączyć informujące o tym oświadczenie.

W przypadku braku możliwości przedstawienia decyzji – pozwolenie na użytkowanie lub na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, przedsiębiorca przedstawia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją uzyskaną od organu administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii – decyzji jak na wstępie lub informacji o jej wydaniu oraz informację organu budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa;

7) warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub tzw. umowę przyłączeniową.

 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania:

1) zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum trzech lat;

2) zestawienie planowanych dostaw energii elektrycznej w MWh;

3) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne);

5) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów po stronie Wn i Ma, zdolność płatniczą i kredytową, zawierające informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informację, czy rachunek wolny jest od tytułów egzekucyjnych;

6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed przedłożeniem, stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne lub, że nie figuruje w ewidencji płatników składek (w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych); w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki;

7) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa.

 • Uwagi dodatkowe dla przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składających wniosek o udzielenie koncesji:

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez pośrednictwa oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy ci powinni przedstawić odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki, (oczywiście o ile planowana działalność ma być prowadzona bezpośrednio, bez zakładania oddziału);

2) informacja odnośnie niekaralności członków zarządu spółki powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski; uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

3) w przypadku, gdy ww. osoby nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwe organy krajów, których ww. osoby są obywatelami, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

4) informacja odnośnie niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki (o ile takie rejestry istnieją); wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski; uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP przez polski organ podatkowy);

6) zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille. Zgodnie zaś z art. 3 zdanie 2 powołanej Konwencji, dołączenie apostille nie może być wymagane, gdy (…) umowa między dwoma lub większą liczbą Umawiających się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji;

7) dokumenty przedkładane w obcym języku musza być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy;

8) Przedsiębiorca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tego przedsiębiorcy pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję przyznającą koncesję oraz za ewentualne pełnomocnictwo
 • 1. Zgodnie z częścią 3, punkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata za wydanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej wynosi 616 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
  2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z ch...
Opłata skarbowa za decyzję przyznającą koncesję oraz za ewentualne pełnomocnictwo
 • 1. Zgodnie z częścią 3, punkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata za wydanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej wynosi 616 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
  2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie koncesji. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U z 2007 r. Nr 187, poz. 1330), wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego (w tym przypadku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Wpłaty można dokonać w kasie, ewentualnie dokonać przelewu na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota –Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02‐021 Warszawa, numer rachunku 95 10301508 0000 0005 5002 4055.
 • Kwota:
  616 złotych – za decyzję przyznającą koncesję.
  17 złotych – za ewentualne pełnomocnictwo.

Uczestnicy

 • Przedsiębiorca

KROK 2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Jeżeli w złożonych dokumentach brakuje dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, spełnia warunki określone przepisami prawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentacji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Dokumenty

 • Wezwanie do usunięcia braków wniosku.
 • Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji poświadczającej spełnienie wymogów prawa.

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

KROK 3. Wszczęcie postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna postępowanie administracyjne prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji.

3. Na każdym etapie organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

KROK 4. Uzyskanie opinii Zarządu Województwa

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki występuje do właściwego miejscowo Zarządu Województwa (właściwego ze względu na lokalizację instalacji) o opinię dotyczącą koncesji zezwalającej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej.

2. Zarząd Województwa analizuje przesłany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek przedsiębiorcy i wydaje w drodze postanowienia opinię (w trybie art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego). Nie wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, uznaje się za równoważne z wydaniem pozytywnej opinii.

Dokumenty

 • Wystąpienie o opinię.
 • Opinia dotycząca koncesji.

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

KROK 5. Ocena merytoryczna wniosku

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń.

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

3. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Obowiązek złożenia zabezpieczenia nakładany jest w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie (postanowienie można jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji).

Dokumenty

 • Postanowienie nakładające obowiązek złożenia zabezpieczenia przez wnioskodawcę.

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

KROK 6. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie, oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Dokumenty

 • Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

KROK 7. Wydanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie udzielenia koncesji

1. W przypadku, gdy z analizy dokumentów wynika, ze wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o odmowie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej informuje się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Komisję Europejską. W informacji powinny być zawarte przyczyny odmowy udzielenia koncesji.

3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję zezwalającą na dystrybucję energii elektrycznej wpisywani są do prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na dystrybucję energii elektrycznej: bip.ure.gov.pl/bip/import/13,dok.html?szukaj[1]=DEE&szukaj[2]=&szukaj[3]=&szukaj[4]=&szukaj[5]=&szukajod_6=&szukajdo_6=&szukajod_7=&szukajdo_7=&szukaj_button=szukaj

Dokumenty

 • Decyzja o udzieleniu koncesji.
 • Decyzja o odmowie udzielenia koncesji.

Termin

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Uczestnicy

 • Prezes - Urząd Regulacji Energetyki

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.), od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania toczy się według przepisów Kodeksu …

Informacje dodatkowe

Na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki zamieszczony jest Pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji energii elektrycznej: www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/2250,Przesyl-i-dystrybucja.html

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) energia – energię przetworzoną w dowolnej postaci;

5) dystrybucja:

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,

b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,

c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej

– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;

7) procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, t. j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozdział 4

Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza


Art. 46.

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:


3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.


Art. 47.

1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Dział IVc

Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Art. 47946.

Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach:

1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału „Prezesem Urzędu”;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238) lub przepisów odrębnych.


Art. 47947.

§ 1. Odwołanie od …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.