EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Data publikacji: 2012-01-16. Ostatnia aktualizacja: 2014-05-27.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj siedzibę działalności:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia i uzyskanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru

Rodzaj

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawowy czas realizacji

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

PKD

 • 7810Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ?
 • 7820Z działalność agencji pracy tymczasowej ?
 • 7830Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Wpis do CEiDG

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana wpisu do rejestru agencji zatrudnienia
 • Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia:


Wnioskodawcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego, szkoła wyższa, stowarzyszenie, fundacja, organizacja społeczna i zawodowa i inna organizacja, której statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.


Wnioskodawcą może być podmiot krajowy i zagraniczny. Procedura dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego w sytuacji, gdy zamierza od podstaw założyć i prowadzić agencję zatrudnienia …

Rezultat procedury

1. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia i wydanie zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego wpis.


Organ wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru zawierający:

 • nazwę podmiotu;
 • adres siedziby podmiotu;
 • numer w rejestrze;
 • datę dokonania wpisu do rejestru;

Skutki wpisu do rejestru:

• Agencja zatrudnienia wpisana do rejestru może podjąć legalnie działalność gospodarczą.


2. Wydanie decyzji o odmowie wpisu


Organ wydaje decyzje o odmowie wpisu do rejestru gdy:

1. podmiot nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 19;

2. podmiot wykreślono z rejestru w przypadkach, …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

1. Wniosek o wpis podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia należy złożyć do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencję Zatrudnienia można złożyć także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych: www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx .Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, o którym mowa w art. 19k, oraz powinien być opatrzony:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Organ ewidencyjny przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu rejestrowego.


3. Organ ( marszałek województwa), przyjmujący wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, potwierdza przyjęcie wniosku zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

Dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru
 • Załączniki

Wniosek zawiera:

1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;

2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;

3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

4. numer identyfikacji podatkowej NIP;

5. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy;

6. adres poczty elektronicz...

 • Wniosek o wpis do rejestru
 • Załączniki

Wniosek zawiera:

1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;

2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;

3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

4. numer identyfikacji podatkowej NIP;

5. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy;

6. adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.


Do wniosku dołącza się:

1. kopię opłaty lub przedstawia się do wglądu dowód dokonania opłaty,

2. oświadczenie o treści: "Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej - określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

Oświadczenie powinno również zawierać:

1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencję Zatrudnienia można złożyć także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych: www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata za wydanie certyfikatu
 • Opłata za wydanie certyfikatu – zgodnie z art. 18k ust. 1 oraz art. 18e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Kwota:
  200zł

Termin

Przed rozpoczęciem działalności

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja materialno - prawna i formalna wniosku o wpis

1. Organ prowadzący rejestr i weryfikuje kompletność złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku (oraz wymaganego oświadczenia), organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.


2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania.


3. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.


4. Organ prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 18l ustawy. W przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden warunek określony w art. 18l ustawy Organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu w drodze decyzji administracyjnej.


5. Przed dokonaniem wpisu do rejestru organ może (na podstawie art. 18h ustawy o promocji zatrudnienia):

1) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie:

a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3,

b) zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 4 i 5, oraz

c) dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19

– w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działalności agencji z zatrudnienia.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2 lit. b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


W przypadku, gdy:

 • nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione,
 • Organ nie żąda potwierdzenia faktów podanych we wniosku i oświadczeniu i nie wzywa do przedłożenia dokumentów lub wnioskodawca uzupełnił żądania organu w tym zakresie,

Organ jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.


W przypadku gdy organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, to zgodnie z art. 11 ust.9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uznaje się, że wydał rozstrzygniecie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.


W sytuacji gdy wnioskodawca w ciągu 14 nie otrzyma informacji o wydanym certyfikacie to zgodnie z art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może podjąć działalność w zakresie agencji zatrudnienia.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

KROK 3. Wpis do rejestru działalności regulowanej (rejestru agencji zatrudnienia)

Organ prowadzący dany rejestr dokonuje wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Termin

7 dni od dnia wpływu wniosku do organu lub 7 dni od dnia wpływu uzupełnienia wniosku do organu

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

KROK 4. Wydanie zaświadczenia (certyfikatu) o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (rejestru agencji zatrudnienia)

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru (Certyfikat).


Dokumenty

 • Zaświadczenie o dokonaniu wpisu tzw. Certyfikat

Wzory dokumentów:

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) może podtrzymać decyzję organu lub zmienić ją w całości lub częściowo, jednakże za każdym razem powiadamia strony o swojej decyzji. SKO może również oddalić odwołanie. W przypadku uchylenia przez SKO w części lub całości decyzji wydanej przez organ, następuje ponowne rozpatrzenie sprawy.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 11.

1. Właściwy organ jest obowiązany do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

3. Właściwy organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.

9. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

4. Potwierdzenie zawiera:

1) wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku;

2) pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych;

3) informację o …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 18.

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

1) pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j z Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory formularzy składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia.


§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 3. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 18i ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r. poz. 899

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.