EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Data publikacji: 2011-09-15. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-27.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Gospodarki

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj siedzibę działalności:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Rodzaj

Zezwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg art. 35, par 1-5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

PKD

 • 4634A sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Uzyskanie zaświadczenia z urzędu statystycznego o numerze REGON;
 • Uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych;
 • Uzyskanie zaświadczenia z urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 • Uzyskanie zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 • Uzyskanie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Decyzje o zmianach wprowadzonych po uzyskaniu zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu;
 • Zezwolenia na wyprzedaż hurtową w kraju napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu.

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Przedsiębiorca występuje o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu z pisemnym wnioskiem do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rezultat procedury

Otrzymanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przyjęcie i rejestracja wniosku

Przdsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% zawartości alkoholu, wydaje się na czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.

Dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu;

Wniosek zawiera:

- oznaczenie przedsiębiorcy,

- siedzibę i adres przedsiębiorcy,

- numer w rejestrze przedsiębiorców,

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

- wnioskowany termin ważności zezwolenia.

 • Załączniki:

1. umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;

3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warun...

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu;

Wniosek zawiera:

- oznaczenie przedsiębiorcy,

- siedzibę i adres przedsiębiorcy,

- numer w rejestrze przedsiębiorców,

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

- wnioskowany termin ważności zezwolenia.

 • Załączniki:

1. umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;

3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

4. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;

5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;

6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7. oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym (nie dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi):

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

8. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia
 • Opłata w wysokości 4.000 PLN dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 PLN. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 PLN, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 PLN.

 • Kwota:
  4.000 PLN - gdy zezwolenie wydawane jest po raz pierwszy
  lub
  0,4% wartości sprzedaży...
Opłata za wydanie zezwolenia
 • Opłata w wysokości 4.000 PLN dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 PLN. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 PLN, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 PLN.

 • Kwota:
  4.000 PLN - gdy zezwolenie wydawane jest po raz pierwszy
  lub
  0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 PLN

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów.

Termin

Termin rozpatrywania zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA).

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

KROK 3. Przygotowanie odpowiedzi przez urząd

Urząd udziela odpowiedzi wnioskodawcy w zależności od wyniku weryfikacji wniosku:

 • Wniosek niekompletny - wezwanie do uzupełnienia dokumentów - przedsiębiorca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów - zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.
 • Wniosek poprawny pod względem formalnym i merytorycznym - udzielenie zezwolenia.
 • Wniosek poprawny pod względem formalnym i niepoprawny pod względem merytorycznym - decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu lub decyzja odmowna.

Termin

Termin udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA).

Uczestnicy

 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 21

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia,


Art. 9

2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.

2a. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

§ 1.

Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;


§ 2.

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

1) umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r., poz. 851

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.