EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji: 2011-10-27. Ostatnia aktualizacja: 2014-03-12.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Komenda Główna Policji

Wybór lokalizacji w górę

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj miejscowość, w której mieszkasz:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Niezwłocznie po otrzymaniu danych o wnioskodawcy od właściwych organów.

PKD

 • 8010Z działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
 • Komendant - Powiatowe Komendy Policji

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych

przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony …

Rezultat procedury

1. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

lub

2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu na listę.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokumenty

 • Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • Załączniki:

1) dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej);

2) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;

3) zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzelecki...

 • Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • Załączniki:

1) dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej);

2) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;

3) zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;

4) ważne orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności fizycznej do wykonywania zadań;

5) ważne orzeczenie psychologiczne o posiadaniu zdolności psychicznej do wykonywania zadań;

6) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;

7) pozytywna decyzja o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
 • Opłatę za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wpis. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Kwota:
  17,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Weryfikacja przez komendanta wojewódzkiego Policji poprawności złożonego wniosku oraz załączników.

W przypadku braków formalnych wniosku, komendant wojewódzki Policji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jest to 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.


Jeżeli wnioskodawca przedłożył dokumenty potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, organ przechodzi do kolejnego kroku procedury.

Ww. dokumenty to:

1) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

2) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

3) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

4) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;

5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

7) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dokumenty

Ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków.

Termin

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.): niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uczestnicy

 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji

KROK 3. Wystąpienie o opinię do Komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zwraca się do komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o wydanie opinii o wnioskodawcy. Opinia wydawana jest po około 2-3 tygodniach. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o wpis jest podstawą do wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu.

Komendant wojewódzki Policji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dokumenty

Opinia wydawana w formie postanowienia.

Termin

Zgodnie z art. 106 § 3 k.p.a. organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

Uczestnicy

 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
 • Komendant - Powiatowe Komendy Policji

KROK 4. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Przed podjęciem decyzji, komendant wojewódzki Policji dokonuje sprawdzenia w centralnym rejestrze skazanych czy wnioskodawca nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. W tym celu wysyła zapytanie o udzielenie informacji o wnioskodawcy do sądu okręgowego. Sąd przesyła informacje o wnioskodawcy po około 2-3 tygodniach.


W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wymogi określone ustawą o ochronie osób i mienia, komendant wojewódzki Policji dokonuje wpisu wnioskodawcy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zawiera następujące dane:

1) numer porządkowy wpisu;

2) imię (imiona) i nazwisko, imię ojca i matki, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL, jeżeli osoba której wpis dotyczy go posiada;

3) informację o pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością koncesjonowaną, lub prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru koncesji przedsiębiorcy - jeżeli taki posiada.


Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.


Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia.

Dokumenty

Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub decyzja o odmowie dokonania wpisu na listę.

Termin

Niezwłocznie po otrzymaniu danych o wnioskodawcy od właściwych organów.

Uczestnicy

 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji

Pozostałe informacje   w górę

Informacje dodatkowe

 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania.
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu. Z obowiązku tego jest zwolniona …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 3.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

1) bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.


Art. 25.

Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochrony.


Art. 26.

1. …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

§ 1.

Określa się:

1) wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; (...).

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r., poz. 1628

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

§ 1.

Rozporządzenie określa wymagania, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, w zakresie:

1) kursów, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez uczelnie.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r., poz. 1688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

2) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, oraz druków orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.


§ 2.

1. Badanie lekarskie obejmuje:

1) ogólne badanie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2013 r., poz. 1715

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.