EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Data publikacji: 2012-09-24. Ostatnia aktualizacja: 2014-06-30.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wybór lokalizacji w górę

Zobacz urzędy w Polsce, które realizują tą procedurę elektronicznie.

W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego,
podaj siedzibę działalności:

Wybierz miejscowość

... lub wybierz z mapy

Więcej na temat miejsca wykonywania procedury w opisie poniżej.

Wyświetlany jest ogólny opis procedury, ponieważ nie wybrałeś lokalizacji.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Przepisy nie precyzują terminu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.
Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

PKD

 • 8551Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ?
 • 8552Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej ?
 • 8553Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu ?
 • 8559A nauka języków obcych ?
 • 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana danych w rejestrze instytucji szkoleniowych.
 • Wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych (na wniosek instytucji szkoleniowej).
 • Informacja o kontynuowaniu działalności szkoleniowej.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis:

1. Instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub właściwego ze względu na główny obszar działania tej instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium …

Rezultat procedury

1. Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie lub elektronicznie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.


2. Zawiadomienie o wpisie do instytucji szkoleniowych zawiera:

 • nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej,
 • datę wpisania do rejestru,
 • numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze (składający się z trzycyfrowego kodu województwa określonego w przepisach o nomenklaturze jednostek terytorialnych dla celów statystycznych oraz kolejnego numeru porządkowego w …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

1. Instytucja szkoleniowa składa wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Instytucja szkoleniowa z zagranicy, która posiada filię lub odział w Polsce, składa wniosek o wpis do rejestru w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę filii lub oddziału. W przypadku, gdy instytucja szkoleniowa nie posiada w Polsce filii ani oddziału powinna ona zostać zarejestrowana w wybranym przez tę instytucję wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce świadczenia usługi szkoleniowej.


2. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych można złożyć elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Ponadto wniosek można wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór określony w załączniku do rozporządzenia).
 • Załączniki.

Minister właściwy do spraw pracy udostępnia formularz elektroniczny wniosku o wpis do rejestru na stronie internetowej publicznych służb zatrudnienia ( ris.praca.gov.pl ).

Wniosek o wpis powinien zawierać informacje o:

1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

2) kadrze dydaktycznej;

3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakości szkoleń;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkolen...

 • Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór określony w załączniku do rozporządzenia).
 • Załączniki.

Minister właściwy do spraw pracy udostępnia formularz elektroniczny wniosku o wpis do rejestru na stronie internetowej publicznych służb zatrudnienia ( ris.praca.gov.pl ).

Wniosek o wpis powinien zawierać informacje o:

1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

2) kadrze dydaktycznej;

3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakości szkoleń;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym w okresie ostatniego roku;

6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.


Do wniosku instytucja szkoleniowa załącza:

 • kopię (skan) aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną;
 • kopię (skan) dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości, w formie papierowej lub elektronicznej (jeżeli posiada tego rodzaju dokument);
 • pełnomocnictwo - opcjonalnie.

Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości są dodatkowo dołączane przez instytucje, które dysponują takimi dokumentami, większość instytucji jednak ich nie posiada. Brak posiadania przez instytucję tego rodzaju dokumentu nie jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Termin

Wniosek o wpis powinno złożyć się przed ubieganiem się o finansowanie zlecenia prowadzenia szkoleń ze środków publicznych lub przed przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego, którym kończy się przyuczenie do pracy dorosłych.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Analiza formalna wniosku

1. Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca we wniosku zawarł wszystkie niezbędne informacje i złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.


2. Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:

 • niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
 • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
 • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;
 • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu miesiąca wniosek pozostaje bez rozpoznania.


Dokumenty

Wezwanie do usunięcia braków wniosku.

Uczestnicy

 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy

KROK 3. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy wpisuje instytucję szkoleniową do rejestru instytucji szkoleniowych nadając numer ewidencyjny. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest dokonywany w formie elektronicznej.

Uczestnicy

 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy

KROK 4. Wydanie zawiadomienia o wpisie do rejestru

Wojewódzki urząd pracy wydaje pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o wpisie do rejestru i przesyła je instytucji szkoleniowej. Zawiadomienie zawiera nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze. Wojewódzki urząd pracy przekazuje informację o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Dokumenty

Zawiadomienie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych.

Uczestnicy

 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Brak szczegółowych przepisów regulujących procedurę odwoławczą. Stosuje się przepisy ogólne, wynikające z art. 10 ustawy o promocji (…) tj, instytucja składająca wniosek o wpis do RIS, może zgłosić informację o zaistniałej nieprawidłowości do Wojewody, który sprawuje nadzór nad realizacja wykonywanych zadań przez marszałka województwa.


Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 20.

1. Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

1a. Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. (uchylony).

3. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku

o wpis wraz z informacją o:

1) tematyce …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 674, t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

§ 2.

1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zwanego dalej „rejestrem”, jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji – w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Do wniosku o wpis do rejestru zawierającego informacje, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia

20 …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
T. j. Dz. U . z 2014 r. poz. 781

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.