EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Pozwolenie na budowę (składowisko odpadów)

Data publikacji: 2013-05-16. Ostatnia aktualizacja: 2014-03-07.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdański - powiat gdański Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie pozwolenia na budowę (składowisko odpadów)

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące/
W przypadku nie wydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko załatwienie sprawy następuje - zgodnie z art. 35 k.p.a. - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (składowisko odpadów)
 • Ustalenie warunków zabudowy dla składowiska odpadów.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 • Udzielenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Pozwolenie na budowę – zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 12 u.p.b. – jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Pozwolenie na budowę jest rozstrzygnięciem administracyjnym kończącym postępowanie, które ma na celu zbadanie czy projektowana inwestycja nie narusza wartości istotnych z punktu widzenia dobra powszechnego, takich jak ochrona środowiska, krajobrazu, bezpieczeństwo, ochrona dóbr kultury oraz prawa osób trzecich. Obowiązek uzyskania …

Rezultat procedury

Pozwolenie na budowę (składowiska odpadów)

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Wnioskodawca przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien określać:

 • nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia,
 • nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie, działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów...
 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien określać:

 • nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia,
 • nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie, działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidziane do składowania na danym składowisku odpadów;
 • przewidywaną roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz pojemność składowiska odpadów;
 • opis terenu składowiska odpadów, a w szczególności jego charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną;
 • opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • plan dotyczący eksploatacji, zarządzania i monitorowania składowiska odpadów;
 • plan dotyczący zamknięcia składowiska odpadów oraz działań poeksploatacyjnych;
 • sposoby zapobiegania awariom i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia;
 • kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu;
 • proponowaną wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (projekt budowlany powinien być wykonany i sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy).


4. Dodatkowo do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.


5. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wzory dokumentów:

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę składowiska odpadów.

Dokumenty

 • Wniosek wraz załącznikami.

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju i parametrów planowanej inwestycji (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm. - część III.9 załącznika do ustawy).

  Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 3. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

 • Wezwanie (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej).

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 4. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza (art. 35 ust. 1 u.p.b.):

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 • wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 u.p.b.).


W razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 u.p.b., właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 u.p.b.).

Dokumenty

 • Postanowienie - w przypadku nieprawidłowości w złożonych dokumentach lub odstępstwa w projekcie od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 5. Wydanie decyzji

W rezultacie przeprowadzonego postępowania organ właściwy wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów określa w nim wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Wymagania te dotyczą:

 • typu składowiska odpadów;
 • warunków technicznych składowiska odpadów;
 • rodzaju odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów;
 • rodzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do składowania na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, jeżeli część tego składowiska wydzielono do składowania odpadów niebezpiecznych;
 • rocznej i ogólnej ilości odpadów dopuszczonych do składowania;
 • sposobu eksploatacji składowiska;
 • docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości) składowania;
 • sposobu gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków;
 • sposobu gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
 • sposobu, częstotliwości i czasu monitorowania składowiska odpadów;
 • sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii;
 • określenia technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów;
 • kierunku rekultywacji;
 • obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
 • określenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń.

Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 38 ust. 1 u.p.b.)


Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę:

 • w razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 u.p.b. (art. 35 ust. 3 u.p.b.);
 • jeżeli budowa składowiska odpadów nie jest określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (art. 52 ust. 4 u.o.o.);
 • jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5 u.p.b.).

Dokumenty

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów.
 • Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę składowiska odpadów.

Termin

Zgodnie z k.p.a. miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. Jeżeli organ nie wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, to zostaje naliczona kara w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięci...
Zgodnie z k.p.a. miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. Jeżeli organ nie wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, to zostaje naliczona kara w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Pozostałe informacje   w górę

Przebieg alternatywny

Krok 4 – Weryfikacja merytoryczna wniosku – organ właściwy

Dokumenty:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku stwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zmian dokonanych we wniosku, w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli wydano postanowienie o nałożeniu obowiązku …

Środki odwoławcze procedury

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwana dalej w skrócie „u.p.b.”)

Art. 28.

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zwana dalej w skrócie „u.o.o.”)

Art. 127.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.17)18)), dodatkowo zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

2) określenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania na składowisku odpadów;

3) określenie przewidywanej rocznej i całkowitej masy składowanych odpadów oraz pojemności składowiska odpadów i jego docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Art. 59.

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) lanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozporządzenie wprowadza wzory: wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. (zmienione Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421 oraz Dz. U. 2013, poz. 1013).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

.

Rozdział 2

Wymagania dotyczące formy …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2012 r. poz. 462 (zmienione Dz. U. 2013 r., poz. 762)

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.