EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2013-11-22. Ostatnia aktualizacja: 2013-11-22.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - województwo MAZOWIECKIE Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki - (art. 35 § 1-5 k.p.a.).

PKD

 • 8690E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana ?
 • 8690A działalność fizjoterapeutyczna ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • Wpis do rejestru sądowego (w przypadku osób prawnych)

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
 • Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Podmiotamem uprawnionym do realizacji procedury jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej.


Uwaga - o wpis nie może ubiegać się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rezultat procedury

1. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

2. Odmowa wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wypełnionego wniosku

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów (Załącznik 5 wg Dz. U. Nr 230, poz. 1694 - Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),


2. Załączniki:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadający...

1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów (Załącznik 5 wg Dz. U. Nr 230, poz. 1694 - Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),


2. Załączniki:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną),
 • Dokument potwierdzający istnienie jednostki (w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej),
 • Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Informacja o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością,
 • Statut, w przypadku jego posiadania,
 • Nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego,
 • Program/programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których turnus jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Ocena spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie:

- informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;

- załączonych do wniosku dokumentów;

- opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;

- a także stwierdzenia:

a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień zawiadomienie wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Uczestnicy

 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 3. Wpisanie do rejestru

1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje się, nadając organizatorowi tych turnusów numer wpisu określany w następujący sposób:

symbol rejestru organizatorów tych turnusów - "OR";

numer statystyczny województwa;

numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Zawiadomienie wnioskodawcy o wpisaniu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

3. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wraz z uzasadnieniem


Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;

2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;

3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których są organizowane te turnusy.

Termin

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.

Uczestnicy

 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Wpis do rejestru ośrodków, jak też wykreślenie z tego rejestru następuje w formie zawiadomienia, które nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lecz jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). W związku z tym nie istnieją podstawy prawne do złożenia odwołania na podstawie przepisów Kpa.

Informacje dodatkowe

Procedury opcjonalne:

1. Sprawozdanie dla Wojewody w terminie do 31 stycznia o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników.

2. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnusu.

3. Przekazanie informacji o przebiegu turnusów do właściwego centrum pomocy.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozdział 3

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych


Art. 10.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

1) warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej "warsztatami",

2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami".


Art. 10c.

1. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. tekst jednolity z dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Rozdział 4

Warunki, jakie powinni spełnić organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów


§ 9.

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. Nr 230, poz. 1694.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.