EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne

Data publikacji: 2012-09-13. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-20.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspólna 30, 00-930 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców skupiających produkty rybne.

Rodzaj

Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 kpa).

PKD

 • 4638Z sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki ?

Uczestnicy procedury

 • Przedsiębiorca
 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Uzyskanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zgłoszenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru,
 • Zgłoszenie przekroczenia rocznego obrotu finansowego, o którym mowa w art. 63 ust 1. Rozporządzenia 1224/2009,
 • Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru skupujących,
 • Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Przedsiębiorca spełniający wymagania weterynaryjne i jednocześnie posiadający nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rezultat procedury

Uzyskany wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku

Przedsiębiorca składa pisemny wniosek, wraz z załącznikami, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Dokumenty

Wnioske wraz z załącznikami.


Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Do wniosku dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) oryginał albo kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii

o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, potwierdzoną za zgod...

Wnioske wraz z załącznikami.


Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Do wniosku dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) oryginał albo kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii

o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę.

3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonania operacji bankowej


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 • Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”

  Część II. Wydanie zaświadczenia

  21. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł

 • Kwota:
  17,00 zł

Termin

1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności polegającej na skupowaniu wprowadzonych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich

Uczestnicy

 • Przedsiębiorca

KROK 2. Weryfikacja zgłoszenia (wniosku)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza czy wniosek jest wypełniony prawidłowo oraz czy dostarczone zostały wymagane załączniki oraz czy została wniesiona opłata skarbowa.

Jeśli wniosek wpis do rejestru skupujących nie spełnia wymagań wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa w formie pisemnej przedsiębiorcę do usunięcia braków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznacza na usunięcie braków termin nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przedsiębiorca nie usunął wszystkich braków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie wzywa do usunięcia braków

i ponownie wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawia przedsiębiorcy dokonania zmiany wpisu, wpisu do rejestru skupujących, gdy:

a) przedsiębiorca nie usunął żadnego z braków w pierwszym wyznaczonym terminie, lub

b) przedsiębiorca nie usunął wszystkich braków mimo ponownego wezwania, lub

c) przedsiębiorca ubiega się o ponowny wpis przed upływem roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z wpisu z przyczyn innych niż zaprzestanie wykonywania działalności.

Termin

1 miesiąc od otrzymania wniosku

Uczestnicy

 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KROK 3. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia

W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany i przedsiębiorca spełnia stawiane wymagania wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących i wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Termin

1 miesiąc od otrzymania wniosku na dokonanie wpisu do rejestru.

Uczestnicy

 • Minister - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

W przypadku odmowy dokonania wpisu przedsiębiorca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego.

Art. 13.

1. Do skupu wprowadzanych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich jest uprawniony przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, zwanego dalej "rejestrem skupujących", prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, produkty rybne inne niż określone w ust. 1, które mogą być skupowane od producenta wyłącznie przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru skupujących, mając na uwadze zapewnienie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. Poz. 1389.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”

Część II. Wydanie zaświadczenia

21. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. Poz. 1282, z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.