EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Data publikacji: 2013-04-22. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-19.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i w trakcie akceptacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa - miasto Włoszczowa Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, świętokrzyskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Rodzaj

Zezwolenie

Ustawowy czas realizacji

Do dwóch miesięcy – zgodnie z art. 35 i art. 36 k.p.a. Obowiązują dodatkowe obostrzenia:
1) Organizator występuje o wydanie zezwolenia nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
2) Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

PKD

 • 9002Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ?
 • 9311Z działalność obiektów sportowych ?

Uczestnicy procedury

 • Organizator
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

1. Uzyskana opinia powiatowego, rejonowego lub miejskiego (właściwego miejscowo) komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

2. Uzyskana opinia powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3. Uzyskana opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

4. Uzyskana opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił

i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

5. Powiadomienie o planowaniu przeprowadzenia imprezy masowej właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

6. Powiadomienie o planowaniu przeprowadzenia imprezy masowej komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

7. Uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego na przeprowadzenie imprezy masowej - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. Zgodę należy uzyskać tylko na żądanie organu udzielającego zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

W przypadku gdy impreza masowa jest przeprowadzana przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) lub, gdy są to imprezy masowe, dla której opracowano terminarze imprez masowych organizowanych cyklicznie – wówczas organizator przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia takiej imprezy masowej właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu:

a) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

b) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

c) informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia o tym fakcie:

 • komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
 • państwowego inspektora sanitarnego.

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Bez ograniczeń


Informacje dodatkowe

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym

Rezultat procedury

Uzyskane zezwolenie lub odmowa udzielenia zezwolenia przeprowadzenia imprezy masowej.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Do wniosku załącza dokumenty wymienione w punkcie „warunki wejściowe powyżej”, przy czym opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach ważne są przez 6 miesięcy od dnia wydania. Przytoczone opinie oraz instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej mogą być dostarczone do wójt, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia imprezy masowej.

Dokumenty

Zakres wniosku i załączniki:

Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej zawierający dane wnioskodawcy oraz żądanie wraz z załacznikami, opiniami i dwodem wniesienia opłaty skarbowej.


Załączniki:

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów...

Zakres wniosku i załączniki:

Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej zawierający dane wnioskodawcy oraz żądanie wraz z załacznikami, opiniami i dwodem wniesienia opłaty skarbowej.


Załączniki:

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych -

w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

3) dodatkowe informacje:

a) liczba miejsc dla osób na imprezie masowej,

b) przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczba, organizacja, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

4) Osoba wyznaczona na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

5) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

6) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, wymaganych:

a) dla stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

b) w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

7) w przypadku przeprowadzania imprezy masowej

a) w strefie nadgranicznej: informację o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej,

b) na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej: informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,

8) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

9) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

10) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

11) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

12) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

13) w przypadku organizacji imprezy masowej - meczu piłki, organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 13. ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej obiektu w kompatybilne z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach elektronicznego systemu służącego do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu miłki nożnej, kontroli dostępu miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, lit a-c to jest informacji umożliwiających identyfikację:

a) osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową,

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

14) Dowód wniesienia opłaty skarbowej


Dodatkowo organizator dołącza do wniosku, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

15) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej opracowaną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. z 2009 r., nr 135, poz. 1113).

16) opinię powiatowego, rejonowego lub miejskiego (właściwego miejscowo) komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

17) opinię powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

18) opinię dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

19) opinię państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił

i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

14) dowód wniesienia opłaty lub wydruk z systemu bankowego


Dodatkowo, na wezwanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

1) kopia aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych obiektu, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);

2) dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie którym mowa w art. 53 ust. 1 (Tylko w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny);

3) pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  Załącznik 1, pozycja III, pkt 44 ppkt 2) (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz.1282, z późn. zm.).

 • Kwota:
  82 zł

Termin

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej

Uczestnicy

 • Organizator

KROK 2. Analiza wniosku i załączników

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowane zostały kwestie opłaty skarbowej. W przypadku braku dokonania należnej opłaty organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza kompletność złożonej dokumentacji wymienionej w punkcie warunki wejściowe. W przypadku wystąpienia braków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta analizuje treść dostarczonych opinii oraz spełnienie przez organizatora obowiązków ustawowych wynikających z art. 6 oraz art. 13 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wydania zezwolenia.


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zażądać od organizatora dostarczenia dodatkowej dokumentacji w postaci:

1) kopii aktualnych protokołów z kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie którym mowa w art. 53 ust. 1 (Tylko w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny);

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami.

Termin

1-2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, dłużej niż do 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęciem imprezy.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

KROK 3. Wydanie zezwolenia

Wójt burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Zezwolenie przekazuje organizatorowi, a kopie nie później niż w ciągu 3 dni przekazuje:

 • komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji,
 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,
 • dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • wojewodzie.

Dokumenty

Decyzja administracyjna- zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Termin

Do dwóch miesięcy od czasu złożenia wniosku, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot, któremu odmówiono wydania zezwolenia może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 29, ust. 6., ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 1.

Ustawa określa:

3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;


Art. 2.

Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. 2013 r. Poz. 611 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Art. 1.

1. Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


Art. 4.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.


Art. 5.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1282, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

§ 1.

Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej zawiera następujące niezbędne elementy:

1) opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ze wskazaniem:

a) członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję,

b) służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb, o …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. z 2009 r., Nr 135, poz. 1113.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności:

1) miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

2) minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

3) sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2011 r. Nr 16 poz. 73.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, zwane dalej "stadionami", w zakresie:

1) rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę osób uczestniczących w meczach piłki nożnej;

2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej;

3) wyposażenia stadionów w infrastrukturę obejmującą zintegrowane stanowiska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe oraz węzły komunikacyjne.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 820.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

§ 1.

1. Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej, w miejscu i czasie jej trwania, zwane dalej "zabezpieczeniem medycznym", obejmuje co najmniej:

1) zespoły wyjazdowe;

2) patrole ratownicze;

3) punkty pomocy medycznej.


§ 2.

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób:

1) w zakresie zespołów wyjazdowych:

a) do 5000 uczestników - jeden zespół bez lekarza,

b) od 5001 do 25 000 uczestników - jeden zespół …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2012 r. Poz. 181.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone osobom w nich uczestniczącym, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.


§ 2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym.


§ 3.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.