EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Data publikacji: 2012-07-25. Ostatnia aktualizacja: 2014-04-24.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Rachanie - gmina wiejska Rachanie Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie, lubelskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Rodzaj

Zezwolenie

Ustawowy czas realizacji

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

PKD

 • 0111Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu ?
 • 0116Z uprawa roślin włóknistych ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Wpis do CEiDG.

Warunki w górę

Warunki wejściowe

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych w drodze decyzji wydaje na wniosek wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.


Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa,
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
 • Wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Wnioskodawca nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rezultat procedury

Organ wydaje zezwolenie na uprawę konopi

Zezwolenie określa:

1) podmiot, dla którego je wydano;

2) numer kolejny zezwolenia;

3) odmianę konopi włóknistych;

4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych

6) termin ważności;

7) datę wydania zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę konopi włóknistych wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Dokumenty

Wniosek zawiera:

• imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

• informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

• informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

• oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie p...

Wniosek zawiera:

• imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

• informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

• informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

• oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.


Załączniki:

• dowód uiszczenia opłaty

• faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin

• umowa:

a) umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych,

lub

b) umowa sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131) zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo,

lub

c) umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1673/2000, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska – uznanym przez to państwo,

lub

d) zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1673/2000, składanego Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włóknistych jest jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

e) faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Opłaty

Opłata skarbowa.
 • Podmiot ubiegający się o zezwolenie jest zobowiązany, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł.

 • Kwota:
  30,00 zł

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę konopi

Organ właściwy w drodze decyzji administracyjnej. wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.

W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.

Dokumenty

Zezwolenie określa:

1) podmiot, dla którego je wydano;

2) numer kolejny zezwolenia;

3) odmianę konopi włóknistych;

4) powierzchnię uprawy konopi włóknistych;

5) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa konopi włóknistych

6) termin ważności;

7) datę wydania zezwolenia.

Termin

30 dni.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Organ wydaje decyzje o odmowie wydania zezwolenia na uprawę konopi, jeżeli:

Wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności:

• był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 Ustawy, lub

• był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 Ustawy.


Pozostawienie wniosku bez rozpoznania

W sytuacji gdy wniosek jest niekompletny, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów a upłynął termin do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym przez organ terminie wezwaniu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 44.

1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy - przez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 35 ust. 1, nad którymi nadzór w powyższym zakresie sprawuje Główny Inspektor Farmaceutyczny przez inspektorów do spraw …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 124 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.