EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2013-04-10. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Gminy Nagłowice - gmina wiejska Nagłowice Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Gminy Nagłowice

ul. Reja 9, 28-362 Nagłowice, świętokrzyskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.
W przypadku nie wydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin
 • Organ dokonujący uzgodnień

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

• Pozwolenie na budowę.

• Zmiana pozwolenia na budowę.

• Zatwierdzenie projektu budowlanego.

• Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

• Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę.

• Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ.

• Postępowanie naprawcze w przypadku robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

• Legalizacja zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia.

• Pozwolenie na podział nieruchomości.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.) inwestycja celu publicznego wymaga (w przypadku braku planu miejscowego) ustalenia w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego. Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o …

Rezultat procedury

1.Wnioskodawca otrzymuje decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym.


2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinna zostać wydana w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Decyzja staje sie ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od jej doręczenia strona nie złoży odwołania.


3. Jeżeli organ właściwy, w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wyda decyzji, …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć wraz z załącznikami do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przypadku inwestycji na terenie zamkniętym do wojewody).

Dokumenty

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1: 2000) powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uregulowania opłaty ...

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1: 2000) powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uregulowania opłaty skarbowej za nie,

decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (w przypadku inwestycji, które jej wymagają).

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Kwota:
  107 zł
  Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Organ ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy organ, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje się go niezwłocznie wraz z uzasadnieniem do organu właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku przekazywane jest także wnioskodawcy)


2. Organ administracji, do którego złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

- wezwanie do usunięcia braków wniosku;

- postanowienie o przekazaniu wniosku do właściwego organu.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Strony ustalane są na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W praktyce, w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego interes prawny, co do zasady, mają właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących (graniczących) z terenem inwestycji oraz właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów położonych dalej, w zależności od zasięgu i stopnia uciążliwości oddziaływania planowanej inwestycji na ich nieruchomości.


2. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowania zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia, a także sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Dokumenty

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 4. Wstępna ocena merytoryczna wniosku

1. Organ właściwy prowadząc postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,

- stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji


2. W praktyce, w pierwszej kolejności organ właściwy sprawdza, czy dla obszaru objętego wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Jeżeli taki plan obowiązuje, to właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (ewentualnie wojewoda) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w trybie art. 105 §2 kodeksu postępowania administracyjnego.


3. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce organ właściwy może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy przystąpiono do sporządzania planu miejscowego dla terenu objętego wnioskiem, albo organ posiada informacje o planach przystąpienia do sporządzania takiego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podejmuje zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:

- w terminie dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,

- w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Dokumenty

postanowienie o zawieszeniu postępowania,

decyzja o umorzeniu postępowania.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 5. Wystąpienie do odpowiednich organów o uzgodnienie propozycji decyzji

1. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządza osoba wpisana na listę członków samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.


2. Organ właściwy prowadząc postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zobowiązany jest, przed wydaniem decyzji, do uzyskania uzgodnień odpowiednich organów. W zależności od rodzaju oraz miejsca realizacji inwestycji, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzgodnić z:

- ministrem właściwym do spraw zdrowia − w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- wojewódzkim konserwatorem zabytków − w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- dyrektorem właściwego urzędu morskiego − w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

- właściwym organem nadzoru górniczego − w odniesieniu do terenów górniczych;

- właściwym organem administracji geologicznej − w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

- dyrektorem parku narodowego − w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

- właściwym zarządcą drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

- dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

• przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

• obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


3. W przypadku, gdy dla inwestycji objętej wnioskiem przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w trybie przewidzianym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, to nie jest wymagane uzyskanie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumenty

Wystąpienie o uzgodnienie.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 6. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Organ dokonujący uzgodnień powinien zająć stanowisko w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie. Jeżeli w tym terminie nie zajmie on stanowiska, to uzgodnienie uważa się za dokonane. Zajecie stanowiska powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które zażalenie przysługuje tylko wnioskodawcy.


2. Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wyrazi stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, to projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uznaje się za uzgodniony.


3. Wojewoda, marszałek województwa lub starosta mogą odmówić uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku gdy zamierzają na terenie, którego dotyczy wniosek, zrealizować zadania rządowe albo samorządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W takim przypadku organ właściwy zawiesza postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia nie zostanie uchwalony plan miejscowy albo nie zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, to decyzję wydaje się pomimo braku uzgodnienia ze strony wojewody, marszałka województwa lub starosty.

Dokumenty

Postanowienie w sprawie uzgodnienia.

Termin

Dwa tygodnie od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

Uczestnicy

 • Organ dokonujący uzgodnień

KROK 7. Zawiadomienie wszystkich stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów, przed wydaniem decyzji ustaleniu warunków zabudowy. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których mają być lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamiane są na piśmie. Natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenia lub w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Dokumenty

- Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 8. Ocena merytoryczna wniosku i rozstrzygniecie postępowania

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń. Jeżeli z analizy zebranych dokumentów wynika możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, to organ właściwy wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), powinna ona zawierać:

- ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy, które zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:

• zabudowa mieszkaniowa, w tym:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

• zabudowa usługowa,

• zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

• zabudowa produkcyjna,

• cmentarze,

• drogi publiczne,

• drogi wewnętrzne,

• obiekty infrastruktury technicznej;

- ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które zapisuje się poprzez określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu;

- ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego, które zapisuje się poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy, w tym szerokości elewacji frontowej oraz geometrii dachu;

- ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które zapisuje się poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z:

• potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

• obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody;

- ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, które zapisuje się poprzez określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu;

- ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, środki łączności, odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, a także określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych;

- ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie warunków ochrony przed:

• pozbawieniem:

– dostępu do drogi publicznej,

– możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

– dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

• zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, które powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.


2. Organ prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy od spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.


3. W przypadku, gdy nie ma możliwości lokalizacji inwestycji objętej wnioskiem, to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


4. O wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia, a także w zwyczajowo dla danej miejscowości przyjęty sposób (np. na stronach internetowych organu). Inwestorów i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których lokalizowane będą inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.

Dokumenty

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. Jeżeli organ właściwy, w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wyda decyzji, to właściwy wojewoda wymierzy temu organowi karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Karę wymierza się w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kary stanowią dochód budżetu państwa. Do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych c...
Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. Jeżeli organ właściwy, w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wyda decyzji, to właściwy wojewoda wymierzy temu organowi karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. Karę wymierza się w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kary stanowią dochód budżetu państwa. Do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

1. Na uzgodnienie dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskodawca może złożyć zażalenie. Przysługuje ono tylko inwestorowi. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze(ewentualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju, gdy postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym prowadzi wojewoda).


2. Zgodnie …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „ładzie przestrzennym” − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

5) „inwestycji celu publicznego” – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 2.

Ustala się następujący sposób zapisywania ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy:

1) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:

a) zabudowa …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 6.

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, t. j. z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.