EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Ustalenie warunków zabudowy

Data publikacji: 2013-04-10. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta i Gminy Pilawa - miasto Pilawa Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta i Gminy Pilawa

Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Pozwolenie na budowę.
 • Zmiana pozwolenia na budowę.
 • Zatwierdzenie projektu budowlanego.
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę.
 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni organ.
 • Postępowanie naprawcze w przypadku robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.
 • Legalizacja zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia.
 • Pozwolenie na podział nieruchomości.
 • Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.), zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zobowiązuje wnioskodawcę do uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy.


2. Ustalenia warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu, która nie …

Rezultat procedury

1. Wnioskodawca otrzymuje decyzję ustalającą warunki zabudowy wraz z załącznikiem zawierającym część tekstową i graficzną analizy urbanistycznej.


2. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy powinna zostać wydana w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Decyzja staje sie ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od jej doręczenia strona nie złoży odwołania.


3. Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wraz z załącznikami do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przypadku inwestycji na terenie zamkniętym do wojewody).

Dokumenty

 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

- określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1: 2000 (mapa jest załącznikiem do wniosku);

- charakterystykę inwestycji, obejmującą:

 • określen...
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

- określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1: 2000 (mapa jest załącznikiem do wniosku);

- charakterystykę inwestycji, obejmującą:

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.


Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1: 2000) powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. Mapa powinna obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej niż 50 metrów.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • ewentualne pełnomocnictwo z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie,
 • w zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku można dołączyć:

 • umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem.

Organ prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo.
 • 1. Zgodnie z częścią 1, punkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. Opłaty skarbowej nie wymaga także ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

  2. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finan...

Opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo.
 • 1. Zgodnie z częścią 1, punkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. Opłaty skarbowej nie wymaga także ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

  2. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U z 2007 r. Nr 187, poz. 1330), wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Kwota:
  107 zł – opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy
  17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo


KROK 2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Organ ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy organ, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje się go niezwłocznie wraz z uzasadnieniem do organu właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku przekazywane jest także wnioskodawcy).


2. Organ administracji, do którego złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

 • wezwanie do usunięcia braków wniosku;
 • przekazanie wniosku do właściwego organu.

KROK 3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Strony ustalane są na podstawie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W praktyce, w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy interes prawny, co do zasady, mają właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących (graniczących) z terenem inwestycji oraz właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów położonych dalej, w zależności od zasięgu i stopnia uciążliwości oddziaływania planowanej inwestycji na ich nieruchomości.


2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji ustaleniu warunków zabudowy.


3. Na każdym etapie organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Dokumenty

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

KROK 4. Wstępna ocena merytoryczna wniosku

1. Organ dokonuje wstępnej oceny merytorycznej wniosku. W praktyce, w pierwszej kolejności sprawdza się, czy dla obszaru objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Jeżeli taki plan obowiązuje, to właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w trybie art. 105 §2 kodeksu postępowania administracyjnego.


2. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Organ właściwy może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy przystąpiono do sporządzania planu miejscowego dla terenu objętego wnioskiem, albo organ posiada informacje o planach przystąpienia do sporządzania takiego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podejmuje zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

 • w terminie dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,
 • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

4. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia przedmiotowego planu. Zawieszenie następuje w drodze postanowienia, które przekazywane jest stronom postępowania.


Obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wynikać m. in.:

 • z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – w przypadku, gdy na terenie gminy przewiduje się utworzenie lub prowadzi się obszar chronionego krajobrazu, tj. obszar, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych,
 • z ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – art. 16 ust. 6 tej ustawy stanowi, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszarów, na których utworzono park kulturowy,
 • z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – w przypadku, gdy gmina zamierza przeznaczyć pod działalność inwestycyjną obszary dotychczas rolne i leśne (art.7 ustawy),
 • z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – prawo geologiczne i górnicze – dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określa się obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w graniach którego, ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr,
 • ze studium (art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dokumenty

 • postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • decyzja o umorzeniu postępowania.

KROK 5. Dokonanie analizy urbanistycznej

1. Organ właściwy dokonuje analizy urbanistycznej polegającej na:

 • analizie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
 • analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznacza obszar analizowany wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Obszar ten obejmuje odległość nie mniejszą niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż 50 metrów. Następnie przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, polegającą na ocenie, czy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (za spełnienie tego warunku uznaje się umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu, zawartą pomiędzy właściwą jednostka organizacyjną, a inwestorem);
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

3. Na podstawie analizy urbanistycznej wyznaczane są następujące parametry:

 • linia zabudowy,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
 • szerokość elewacji frontowej,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Dokumenty

 • Analiza urbanistyczna

KROK 6. Wystąpienie do odpowiednich organów o uzgodnienie propozycji decyzji

1. Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sporządza osoba wpisana na listę członków samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.


2. Organ właściwy prowadząc postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy zobowiązany jest, przed wydaniem decyzji, do uzyskania uzgodnień odpowiednich organów. W zależności od rodzaju oraz miejsca realizacji inwestycji, decyzję o ustaleniu warunków zabudowy należy uzgodnić z:

- ministrem właściwym do spraw zdrowia − w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- wojewódzkim konserwatorem zabytków − w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- dyrektorem właściwego urzędu morskiego − w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

- właściwym organem nadzoru górniczego − w odniesieniu do terenów górniczych;

- właściwym organem administracji geologicznej − w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

- dyrektorem parku narodowego − w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

- właściwym zarządcą drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

- dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

• przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

• obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty

 • Wystąpienie o uzgodnienie

KROK 7. Uzgodnienie warunków zabudowy

Organ dokonujący uzgodnień powinien zająć stanowisko w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie. Jeżeli w tym terminie nie zajmie on stanowiska, to uzgodnienie uważa się za dokonane. Zajecie stanowiska powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które zażalenie przysługuje tylko wnioskodawcy.

Dokumenty

 • Postanowienie w sprawie uzgodnienia.

Termin

Dwa tygodnie od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

KROK 8. Zawiadomienie wszystkich stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Wszystkie strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji ustaleniu warunków zabudowy.

Dokumenty

 • Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Termin

W praktyce organ prowadzący postępowanie wskazuje termin zgłaszania uwag.

KROK 9. Ocena merytoryczna wniosku i rozstrzygniecie postępowania

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń.


2. W przypadku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.), organ właściwy wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), decyzja o warunkach zabudowy powinna zawierać:

- ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy, które zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:

• zabudowa mieszkaniowa, w tym:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

• zabudowa usługowa,

• zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

• zabudowa produkcyjna,

• cmentarze,

• drogi publiczne,

• drogi wewnętrzne,

• obiekty infrastruktury technicznej;

- ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które zapisuje się poprzez określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu;

- ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego, które zapisuje się poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy, w tym szerokości elewacji frontowej oraz geometrii dachu;

- ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które zapisuje się poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z:

• potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

• obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody;

- ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, które zapisuje się poprzez określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu;

- ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, środki łączności, odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, a także określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych;

- ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie warunków ochrony przed:

• pozbawieniem:

– dostępu do drogi publicznej,

– możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

– dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

• zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, które powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.


3. W przypadku, gdy nie są spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.), to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Taka decyzja zostanie również wydana, gdy wynik analizy urbanistycznej wyklucza inwestycję o charakterystyce wskazanej we wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Dokumenty

 • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
 • Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Termin

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. Termin liczony jest od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

1. Na uzgodnienie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wnioskodawca może złożyć zażalenie. Przysługuje ono tylko inwestorowi. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze (ewentualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju, gdy postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie zamkniętym prowadzi wojewoda).


2. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawca oraz …

Informacje dodatkowe

Zasady ustalania warunków zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - analiza urbanistyczna.


Linia zabudowy

1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy wyznacza obszar analizowany wokół działki, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Granicę obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy załączonej do wniosku i nie może on być mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki (nie może to być mniej niż 50 metrów). Na obszarze tym przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy i …

Akty prawne   w górę

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „ładzie przestrzennym” − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;


10) „dobrach kultury współczesnej” − należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, t. j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania dotyczące ustalania:

1) linii zabudowy;

2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

3) szerokości elewacji frontowej;

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 2.

Ustala się następujący sposób zapisywania ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy:

1) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:

a) zabudowa …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.