EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Data publikacji: 2012-01-23. Ostatnia aktualizacja: 2014-01-14.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Ministerstwo Finansów

Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Do 30 dni, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego termin ustalany indywidualnie.

PKD

 • 6920Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Minister - Ministerstwo Finansów

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu księgowego musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

a) posiadać trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania …

Rezultat procedury

1. Uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wpisanie wnioskodawcy do wykazu osób, które uzyskały certyfikat księgowy. Wykaz osób zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

2. Decyzja odmawiająca wydania certyfikatu księgowego, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 76b ustawy o rachunkowości.

3. Osoba posiadająca certyfikat księgowy ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych zamieszczanych w wykazie (imię i nazwisko, numer certyfikatu księgowego, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer i rodzaj innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty lub ich urzędowo poświadczoną kopię, będące podstawą do dokonania zmian danych w wykazie.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu księgowego

Wnioskodawca składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzania.

Dokumenty

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego składają do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Załączniki:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrot...

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego składają do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Załączniki:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości;

- dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości (np. oryginały bądź urzędowo potwierdzone kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy) – z których wynikać powinno m.in. na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). W przypadku umowy o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy (np. cały etat, ½ etatu), natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej należy podać jej charakter (odpłatny, nieodpłatny) oraz profil działalności przedsiębiorcy - czy świadczy on usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto, jeżeli ze stanowiska pracy lub formy prawnej jednostki nie wynika praktyka wymagana przez przepisy ustawy o rachunkowości, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest np. zakres obowiązków. W przypadku zatrudnienia w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych należy udokumentować rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka ta prowadzi powyższą działalność, a także szczegółowy zakres faktycznie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach przydzielonych obowiązków służbowych wraz ze wskazaniem dokładnego okresu ich wykonywania;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (np. oryginały, odpisy dyplomów i/lub świadectw ukończenia studiów bądź urzędowo poświadczone kopie). W przypadku zaś ukończenia specjalności innej niż rachunkowość dodatkowo zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające, iż plan studiów i program kształcenia ukończonej specjalności odpowiada wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość.

- zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym (w przypadku osób, które przystąpiły do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy).


Kopie dokumentów muszą być urzędowo poświadczone.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Minister Finansów sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury. W przypadku stwierdzenia braków formalnych organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów – wniosek pozostaje bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Jeżeli wniosek jest niekompletny pod względem merytorycznym wnioskodawcę wzywa się do uzupełnienia dokumentów – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów – wydana jest decyzja o odmowie wydania certyfikatu.

Termin

do 30 dni

Uczestnicy

 • Minister - Ministerstwo Finansów

KROK 3. Wydanie certyfikatu księgowego lub decyzji odmownej

Po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów zapisanych w ustawie o rachunkowości, Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy oraz wpisuje wnioskodawcę do wykazu osób, które uzyskały certyfikat księgowy. Wykaz osób zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 76b ust. 1 ustawy o rachunkowości, Minister Finansów wydaje decyzję odmowną dotyczącą uzyskania certyfikatu księgowego.

Dokumenty

Certyfikat księgowy lub decyzja odmowna.

Termin

30 dni, zgodnie z KPA

Uczestnicy

 • Minister - Ministerstwo Finansów

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Od otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Art. 76a.

1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6.


2. Przedsiębiorcy, wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

§ 2

1. Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego, składają do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.


2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 508.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.