EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

Data publikacji: 2012-08-09. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Kielce - powiat kielecki Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, świętokrzyskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rodzaj

Zgłoszenie

Ustawowy czas realizacji

30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Uzyskanie dziennika budowy ( tylko w przypadku inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3).
 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia robót budowlanych, albo pomimo wydania decyzji o sprzeciwie przez organ właściwy.
 • Pozwolenie na budowę.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc rozpocząć budowę lub roboty budowlane, na które nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, zobowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenia budowy lub robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia należy dokonać w przypadku budowy:

 • następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:

– parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m² - o rozpiętości konstrukcji nie …

Rezultat procedury

1. Inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji w przypadku, gdy organ, w którym zgłoszono zamiar podjęcia robót budowlanych nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Jednocześnie przedmiotowe prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


2. Wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia nie wymaga prowadzenia dziennika budowy. Wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3 .

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Zgłoszenie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który jest właściwy kompetencyjnie w zakresie planowanej inwestycji.

Dokumenty

Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych zawierające rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych (termin nie może być wcześniejszy niż data złożenia zgłoszenia – należy także pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu).


Załączniki:

 • Szkice i rysunki ( w zależności od potrzeb).
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi (w zależności od rodzaju i lokali...

Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych zawierające rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych (termin nie może być wcześniejszy niż data złożenia zgłoszenia – należy także pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu).


Załączniki:

 • Szkice i rysunki ( w zależności od potrzeb).
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi (w zależności od rodzaju i lokalizacji inwestycji).
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
 • W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m³ w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
 • W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
 • Ewentualne pełnomocnictwo.wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za nie (17 złotych).

Wzór zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór zgłoszenia przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty.
 • Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia

1. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia pracownikowi, który będzie prowadził sprawę. Nadawany jest znak sprawy i zakładana teczka sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).


2. Sprawdzana jest kompletność i poprawność zgłoszenia oraz załączników.


3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na wnioskodawcę obowiązek, w drodze postanowienia, uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną uzupełnione lub termin, podany w postanowieniu, zostanie uchybiony, zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu.


4. Uzupełniane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (kancelarii) organu, w którym dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

Dokumenty

 • Postanowienie – organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w przypadku braków i błędów w złożonych dokumentach;
 • Decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych (z powodu nie usunięcia braków zgłoszenia).

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 3. Ocena merytoryczna zgłoszenia robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.


2. W przypadku, gdy zgłoszone budowa lub roboty budowlane:


 • objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • niezgodne są z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub innymi przepisami,
 • dotyczą budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) istniejących już w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie, to wydana zostanie decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w przedmiotowym zgłoszeniu.

3. W przypadku, gdy realizacja robót objętych obowiązkiem zgłoszenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotnych i sanitarnych, wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów, organ właściwy wyda decyzję o wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem i może w niej nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.


4. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia i nie stwierdzenia przesłanek wymienionych w punktach 2., 3., organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych ma możliwość złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Dokumenty

 • Decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu (albo decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót i nakładająca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę).

Termin

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji , inwestor może rozpocząć roboty budowlane (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Pozostałe informacje   w górę

Przebieg alternatywny

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych istnieje możliwość wykonania robót budowlanych bez dokonywania zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektoniczno – budowlanej. Do budowy stosuje się w tym przypadku przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Wymagane jest sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki odwoławcze procedury

1. Wnioskodawca może się odwołać tylko w przypadku, kiedy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu (lub też decyzję wnoszącą sprzeciw z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę). Dopiero wydanie takiej decyzji wszczyna postępowanie w zakresie regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (kwestie stron, odwołań wyjaśniono m. in. w wyroku NSA z dnia 6 marca 2009 r., sygnatura II OSK 307/08). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:


1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;


2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;


2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, t. j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

 • Rozporządzenia wprowadzają wzory:
 • wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę,
 • oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.
Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
 • Załączniki
akt wykonawczy
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 r., poz. 1127 (zmienione Dz.U. 2004 Nr 242, poz. 2421 oraz Dz. U. 2013, poz. 1013)

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.