EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zmiana pozwolenia na budowę

Data publikacji: 2012-05-22. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Zawiercie - powiat zawierciański Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Zawiercie

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, śląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Ustalenie warunków zabudowy.
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Decyzja o lokalizacji drogi.
 • Decyzja o lokalizacji linii kolejowej.
 • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.
 • Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
 • Pozwolenie na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Pozwolenie na użytkowanie.
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę.
 • Postępowanie naprawcze w przypadku odstępstwa od pozwolenia na budowę i projektu budowlanego oraz innych warunków i przepisów.
 • Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór inwestorski.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. W trakcie procesu budowlanego istnieje możliwość zmian w realizowanym projekcie budowlanym. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozróżnia dwa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: istotne i nieistotne. W przypadku, kiedy zmianie mają ulec:

 • zakres objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • parametry budynku, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
 • warunki korzystania z obiektu przez osoby …

Rezultat procedury

1. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, która staje się ostateczna po 14 dniach od dnia doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego (jeżeli nie nastąpiło od niej odwołanie).

2. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest ważna 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Jednocześnie budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 3 lata (co potwierdzają odpowiednie wpisy w dzienniku budowy). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymagań rzeczona decyzja wygasa.


Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

Dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę


Załączniki:


• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;


• zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę s...

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę


Załączniki:


• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;


• zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu ich na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego;• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jeśli planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy materii uregulowanej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;


• do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest załączenie pozwolenia na taką inwestycję (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wydaje je właściwy minister do spraw gospodarki morskiej, a jeżeli plan jest przyjęty to dyrektor właściwego urzędu morskiego);


• do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego należy dołączyć postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego;


• do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo

energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz.551 z późn. zm.), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;


• do wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy dołączyć wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy;• do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami), należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra;


• do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy);


• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;


• dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).


Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata skarbowa
 • Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:
  • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni cz...
Opłata skarbowa
 • Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:
  • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku),
  Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.
 • Kwota:
  • 47 złotych - zatwierdzenie projektu budowlanego;
  • 17 złotych - ewentualne pełnomocnictwo.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. (a także innych szczegółowych przepisów prawnych, których przestrzeganie wymagane jest przy danym rodzaju inwestycji). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).


2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Na tym etapie organ prowadzący postępowanie nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku, wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane.


3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty

Wezwanie (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej).

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1. W przypadku, kiedy złożony wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego opierając się na zredefiniowanym obszarze oddziaływania przedmiotowych zmian. Ponadto stroną mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).


2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.


3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby

(wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

Dokumenty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza:

• zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

• zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;

• zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

• kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;

• uprawnienia budowlane autora/autorów projektów. Analizowane jest zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu na listę członków.

• wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu na listę członków.


2 Jeżeli wymagania wymienione w punkcie 4.1. zostaną spełnione to właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.


3. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 4.1. właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.


4. Jeżeli w określonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.


5. W przypadku, kiedy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, to informuje o tym inwestora w postanowieniu zobowiązującym do usunięcia nieprawidłowości. W szczególnych przypadkach istnieje szansa na usankcjonowanie tegoż odstępstwa przez ministra, który wprowadził przepisy dotyczące danego rodzaju obiektów. Warunkiem koniecznym jest, żeby nie zostały naruszone interesy osób niepełnosprawnych. Ponadto odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia i bezpieczeństwa mienia, a także nie powinno pogorszyć stanu środowiska, warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno – budowlanej składa wniosek do właściwego ministra o udzielenie pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela postanowieniem zgody lub też jej odmawia

Dokumenty

Postanowienie - w przypadku nieprawidłowości w złożonych dokumentach lub odstępstwa w projekcie od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 5. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

1. Po zebraniu i ocenie wszelkich niezbędnych dokumentów zostaje wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji organ ją wydający może w treści decyzji określić:

• szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

• czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

• termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.


2. W przypadkach inwestycji o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. W treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta w okresie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, lub też budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.


3. Inwestor/wnioskodawca odbiera decyzję o pozwoleniu na budowę i 2 egzemplarze projektu budowlanego. Jeden egzemplarz przekazywany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w organie, który wydał decyzję pozwolenia na budowę.


4. Jeżeli braki i nieprawidłowości wymienione w postanowieniu, o którym mowa w punkcie 4.3., nie zostały usunięte, to organ architektoniczno-budowlany wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

Dokumenty

• decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

• decyzja o odmowie zmiany pozwolenia na budowę

Termin

zgodnie z K.p.a. miesiąc, w przypadkach spraw skomplikowanych dwa miesiące

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Pozostałe informacje   w górę

Przebieg alternatywny

Przebieg alternatywny – w przypadku wykonywania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


Krok 4 – Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym – Organ administracji architektoniczno – budowlanej

Dokumenty:

 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku stwierdzenia przez organ administracyjno-budowlany zmian dokonanych we wniosku, w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o …

Środki odwoławcze procedury

Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest zebranie wszystkich wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień. Od rodzaju i miejsca inwestycji zależy, jakie dokumenty są wymagane do złożenia kompletnego wniosku. Tworząc projekty budowlane należy przestrzegać przepisów wynikających z następujących rozporządzeń (zgodnie z art. 7 ustawy Prawo budowlane):

 • rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. z 1995r. Nr 50, poz. 271);
 • rozporządzenie …

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 59.

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne


§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.


§ 2. Ilekroć w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2012 r. poz. 462 (zmienione Dz. U. 2013 r., poz. 762).

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.