EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Data publikacji: 2012-05-22. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-18.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Kolbuszowa - powiat kolbuszowski Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Kolbuszowa

ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, podkarpackie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana pozwolenia na budowę.
 • Pozwolenie na użytkowanie.
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Po zmianie właściciela działki lub terenu, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, koniecznym jest, w przypadku kontynuowania inwestycji, przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę musi wyrazić zgodę strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż …

Rezultat procedury

Zostaje wydana decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych. Wnioskodawca, na rzecz którego przeniesiono decyzję staje się uczestnikiem procesu budowlanego jako inwestor. Jest on zobowiązany do kontynuowania inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma przenieść decyzję pozwolenia na budowę.

Dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:

 • Zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca)
 • Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 • W przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i...
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:

 • Zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca)
 • Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 • W przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, to należy przedłożyć do wglądu dziennik budowy
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopia (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, to na złożonym wniosku dokonuje się adnotacji o jej uregulowaniu)

Wzór wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Wzory dokumentów:

Opłaty

 • Kwota:
  • 90 złotych - z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe
  • 17 złotych – ewentualne pełnomocnictwo.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.


2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i stosownych załączników.


3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).


4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).


5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dokumenty

 • Wezwanie (w przypadku błędów formalnych, źle wypełnionym wniosku i załącznikach oraz nieuregulowaniu opłaty skarbowej).

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

KROK 3. Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów.


2. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę.


3. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na budowę (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Dokumenty

 • Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
 • Decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Termin

Miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dwa miesiące – zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Rozporządzenie wprowadza wzory: wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 ( zmienione Dz.U. z 2004 r., Nr 242, poz. 2421 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1013)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-

budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi

oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

2) sieci …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.