EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Data publikacji: 2013-07-15. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-15.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku - powiat turecki Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku

Kaliska 59, 62-700 Turek, wielkopolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Pozwolenie na budowę.
 • Pozwolenie na rozbiórkę.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Pozwolenie na użytkowanie.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Inwestor chcąc przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (także decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) zobowiązany jest do złożenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Stosowne zawiadomienie należy złożyć co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest sankcją karną wynikającą z art. 93 ustawy Prawo budowlane (egzekwowaną zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia). …

Rezultat procedury

Po złożeniu do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić do ich realizacji (decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę musi być ważna i ostateczna) co najmniej po siedmiu dniach od wpływu zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami orzekanymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zmianami).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie, wraz z załącznikami, składane jest w kancelarii/biurze podawczym właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Załączniki:

- oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany) oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi


- zaświadczenie (z określonym terminem ważności), wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego należy złożyć oświadczenie...

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Załączniki:

- oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany) oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi


- zaświadczenie (z określonym terminem ważności), wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego należy złożyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru


- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego należy złożyć zaświadczenie (z określonym terminem ważności), wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


- informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie – ogłoszenia nie stosuje się w przypadku obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych)


- ewentualne pełnomocnictwo.

Opłaty

Opłata skarbowa.
 • Kwota:
  17 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Termin

Zawiadomienie należy złożyć co najmniej 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Zarejestrowanie i weryfikacja zawiadomienia

1. Zawiadomienie jest rejestrowane i weryfikowane formalnie w organie nadzoru budowlanego. Inwestor nie otrzymuje pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca wzywany jest do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ wskazuje termin, w którym żądanie powinno być spełnione Braki formalne nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak inwestor zobowiązany jest je uzupełnić (w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Dokumenty

Wezwanie - w przypadku braków.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Przy prawidłowo dokonanym zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie przewidziano środków odwoławczych.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 41

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Rozporządzenie określa wzór rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 153, poz. 1007.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.