EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski

Data publikacji: 2013-07-15. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-15.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku - powiat turecki Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku

Kaliska 59, 62-700 Turek, wielkopolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski, które umożliwia legalne kontynuowanie robót budowlanych.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Inwestor ma obowiązek bezzwłocznie poinformować organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Pozwolenie na budowę.
 • Pozwolenie na rozbiórkę.
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Pozwolenie na użytkowanie.

Warunki w górę

Warunki wejściowe

W trakcie wykonywania prac budowlanych (na które została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę) istnieje możliwość zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. O każdej zmianie wyżej wymienionych uczestników procesu budowlanego należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przedmiotowym zawiadomieniu należy podać, od kiedy nastąpiła zmiana. Niedopełnienie tegoż obowiązku zagrożone jest sankcją karną wynikającą z art. 93 ustawy Prawo budowlane (egzekwowana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia). Braki oraz błędy w wymaganych załącznikach nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia zawiadomienia. Gdy prawidłowo wezwany inwestor nie uczyni tego, to organ zobowiązany jest do zastosowania sankcji karnych wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

Rezultat procedury

Po złożeniu we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski można kontynuować roboty budowlane. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami orzekanymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zmianami).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie, wraz z załącznikami, składane jest w kancelarii/biurze podawczym właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

 • Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.
 • Załączniki

- oświadczenia zmienianego kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski o przejęciu obowiązków.

Termin

Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo budowlane zawiadomienie należy złożyć bezzwłocznie (w praktyce oznacza to do 7 dni po zmianie danego uczestnika procesu budowlanego).

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Zarejestrowanie i weryfikacja zawiadomienia

1. Zawiadomienie jest rejestrowane w systemie kancelaryjnym i weryfikowane formalnie.

2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca wzywany jest do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ wskazuje termin, w którym żądanie powinno być spełnione. Braki formalne nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak inwestor zobowiązany jest je uzupełnić (w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Dokumenty

Wezwanie - w przypadku braków formalnych.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Akty prawne w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 44

1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski,

podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków.


Art. 93

Kto:

4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, podlega karze grzywny.


Art. 94

Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Rozporządzenie określa wzór rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 153, poz. 1007.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.