EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2012-05-29. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy - miasto na prawach powiatu Legnica Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy

Zielona 13, 59-220 Legnica, dolnośląskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Zalegalizowanie obiektu budowlanego wybudowanego bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.
W szczegółowych aktach prawnych dotyczących procedury nie ma podanego terminu, w którym organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie legalizacyjne.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

Pozwolenie na użytkowanie

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Zgodnie z artykułem 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę można prowadzić na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, gdy obiekt budowlany wybudowano lub jest budowany bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwe jest dokonanie legalizacji inwestycji we właściwym organie nadzoru budowlanego. Postępowanie legalizacyjne wszczynane jest z urzędu. Sygnałem do jego wszczęcia może być:

• wniosek inwestora (lub …

Rezultat procedury

1. Inwestor/właściciel nieruchomości w wyniku pozytywnie zakończonej procedury legalizacyjnej otrzymuje (po uregulowaniu opłaty legalizacyjnej) decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku zakończenia budowy) lub decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót (w przypadku, kiedy budowa jest w toku). Wyżej wymienione decyzje nakładają na inwestora/wnioskodawcę obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


2. W przypadku wydania decyzji o nakazie rozbiórki samowolnie wybudowanego lub budowanego obiektu budowlanego inwestor, …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku

1. Inwestor/właściciel zainteresowany zalegalizowaniem obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez pozwolenia na budowę składa wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego.


2. Postępowanie legalizacyjne może być wszczęte przez organ nadzoru budowlanego w następstwie własnych ustaleń, czy też po uzyskaniu informacji od osób trzecich, bądź od organów architektoniczno-budowlanych.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Wszczęcie postępowania i wstępna ocena sprawy

1. Organ nadzoru budowlanego rejestruje wniosek.


2. Następnie dokonuje oględzin obiektu budowlanego objętego wnioskiem o legalizację obiektu budowlanego i ustala się stan prawny i faktyczny.


3. Organ nadzoru budowlanego ustala strony postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony te mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów. Strony ustalane są zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (podstawowe znaczenie ma oddziaływanie samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego).


4. Organ nadzoru budowlanego dokonuje oceny wybudowanego lub będącego w budowie obiektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami o planowaniu przestrzennym (w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy) czy też przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. W przypadku, gdy powyższe warunki są spełnione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie nakazujące wstrzymanie prowadzenia prac budowlanych i ustalające niezbędne zabezpieczenia budowy. Ponadto w postanowieniu tym inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zostaje zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

- zaświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi (projekt powinien zawierać aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu, a także sprawdzającego na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego). Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Projekt ma być sprawdzony zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego (z wyłączeniem przepisu wynikającego z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane);

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- w przypadku legalizacji obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego należy dołączyć postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim organem architektoniczno-budowlanym kwestii linii zabudowy, elewacji (znajdujących się od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych), przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i uzbrojenia technicznego, a także podłączeń tych urządzeń do sieci urządzeń publicznego;

- legalizując obiekty budowlane, których wykonanie i użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiekty, które wykonane zostały w nowych technologiach (nieobjętych polskimi przepisami i normami), należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.


5. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych albo decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego następuje po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


6. W przypadku, kiedy obiekt budowlany nie jest posadowiony zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub nie ma możliwości doprowadzenia go do stanu techniczno-budowlanego zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego nie może przeprowadzić postępowania legalizacyjnego i zobowiązany jest wydać decyzję o nakazie rozbiórki. Od decyzji tej można się odwołać do organu nadzoru budowlanego wyższej instancji.


7. W przypadku prowadzenia prac budowlanych, pomimo nakazu ich wstrzymania, zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.

Termin

W aktach prawnych nie ma podanego terminu, w którym organ nadzoru budowlanego ma wszcząć postępowanie i wydać postanowienie wstrzymujące prace budowlane lub decyzję o nakazie rozbiórki.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 3. Złożenie dokumentów

Inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego składa w kancelarii/biurze podawczym organu nadzoru budowlanego dokumentację wymienioną w postanowieniu, o którym mowa w kroku 2, punkt 4. Złożenie w wymaganym terminie rzeczonych dokumentów traktowane jest, jako złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego (jeżeli budowa została zakończona) lub wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wznowienie robót budowlanych, (jeżeli budowa nie została zakończona).

Opłaty

Pełnomocnictwo
 • Ewentualne pełnomocnictwo 17,00 złotych.
 • Kwota:
  17,00 zł

Termin

Podany w postanowieniu zobowiązującym do dostarczenia wskazanych w nim dokumentów

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 4. Weryfikacja złożonych dokumentów.

1. Jeżeli wymagane dokumenty nie zostały złożone lub termin do ich złożenia został uchybiony, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.


2. W przypadku, gdy wymagane dokumenty zostały złożone, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest zbadać:

- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;

- wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.


3. W przypadku, gdy warunki wymienione w kroku 4, punkt 2. nie zostały spełnione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie zobowiązujące do usunięcia w określonym terminie wskazanych nieprawidłowości.


4. Jeżeli w określonym terminie inwestor nie usunie wskazanych nieprawidłowości, zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego.

Termin

W aktach prawnych nie ma podanego terminu, w którym organ nadzoru budowlanego ma dokonać weryfikacji złożonych dokumentów.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 5. Ustalenie opłaty legalizacyjnej

W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego są kompletne lub też zostały poprawnie uzupełnione i poprawione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie nakładające na inwestora/właściciela obiektu budowlanego opłatę legalizacyjną, którą należy uregulować w terminie 7 dni od dnia doręczenia rzeczonego postanowienia (na postanowienie to można złożyć zażalenie). Opłatę legalizacyjną przelewa się na konto właściwego urzędu wojewódzkiego lub też wpłaca się w kasie tegoż urzędu. Zatem powinno się dysponować potwierdzeniem dokonania takiej operacji celem przedstawienia w organie nadzoru budowlanego. Jeżeli w powyżej podanym terminie opłata nie zostanie uregulowana, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty

Dokumenty:

- Postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej
- Decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego

Opłaty

Opłata legalizacyjna.
 • Wysokość opłaty zależy od kategorii i wielkości obiektu budowlanego (załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Opłatę stanowi pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s-500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
 • Kwota:
  Pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s-500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Termin

W aktach prawnych nie ma terminu, w którym organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest nałożyć opłatę legalizacyjną.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 6. Wydanie decyzji legalizującej obiekt budowlany wybudowany bądź będący w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę .

1. W przypadku, gdy opłata legalizacyjna została uregulowana, a budowa bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę zakończona, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.


2. W przypadku, gdy opłata legalizacyjna została uregulowana, a budowa bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę nie została zakończona, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót.


3. Inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, po otrzymaniu decyzji legalizujących obiekt budowlany wybudowany lub budowany bez pozwolenia na budowę, ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


4. W przypadku wydania decyzji o nakazie rozbiórki inwestor/właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest na swój koszt dokonać rozbiórki obiektu budowlanego objętym tym nakazem.

Termin

W aktach prawnych nie ma podanego terminu, w którym powinna być wydana decyzja legalizacyjna.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje   w górę

Środki odwoławcze procedury

1 Odwołanie następuje od wydanych w postępowaniu legalizacyjnym: decyzji o nakazie rozbiórki, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. Odwołanie od wyżej wymienionych …

Akty prawne   w górę

Prawo Budowlane

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi

oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

2) sieci …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. 2010 r. Nr 235, poz. 1539

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


Przepisy ogólne:


§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.


§ 2.

Ilekroć w …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz.U. z 2012 r. poz. 462.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( zmienione Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2421)

Rozporządzenia wprowadzają wzory: wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127, zmienione Dz.U. z 2004 r., Nr 242, poz. 2421

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.