EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Data publikacji: 2012-01-12. Ostatnia aktualizacja: 2014-02-21.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim - powiat grodziski Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim

Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Rodzaj

Inne

Ustawowy czas realizacji

Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

• Przeniesienie pozwolenia na budowę.

• Uzyskanie dziennika budowy.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

• Pozwolenie na użytkowanie (zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się w przypadku robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na użytkowanie po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego).

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.


2. Zawiadomienie o zakończeniu robót …

Rezultat procedury

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego w przypadku, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. Po zakończeniu procedury administracyjnej organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zwrócenia inwestorowi oryginałów następujących dokumentów: dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane nie nakładają na organ nadzoru budowlanego obowiązku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 217 -218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Załączniki:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i ...

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Załączniki:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r. Nr 462 z późn. zm.),

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,

- kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m²/rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m[ig]2),

- wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,

- jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony),

-ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, to adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym zawiadomieniu).

Opłaty

Opłata za ewentualne pełnomocnictwo. Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wymaga wniesienia opłat.
 • Kwota:
  17zł – ewentualne pełnomocnictwo

Termin

Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja złożonego zawiadomienia

1. Zawiadomienie zostaje zarejestrowane, następnie zadekretowane na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną)


2. Dokonuje się weryfikacji zawiadomienia polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także czy posiada ono braki i nieścisłości. W przypadku stwierdzenia braków i nieścisłości w zawiadomieniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) wezwanie zobowiązujące do ich usunięcia w podanym w piśmie terminie (zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).Dokumenty

 • Wezwanie do usunięcia braków i nieścisłości zawiadomienia

Termin

Organ powinien wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni od złożenia wniosku

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 3. Ocena merytoryczna zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

1.Jeżeli złożone zawiadomienie zakończenia robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zawiadomienia.


2. W przypadku kompletności i poprawności zawiadomienia organ nadzoru budowlanego dokonuje przyjęcia zawiadomienia zakończenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o zakończeniu budowy jest wprowadzana do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.


3. W przypadku stwierdzenia, że inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nakładana jest ona postanowieniem (na które przysługuje zażalenie) i wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). W przypadku nieuiszczenia kary zostanie ona ściągnięta zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej jest wojewoda.


4. W przypadku, gdy inwestor nie uzupełnił braków i nieścisłości zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję zgłaszającą sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dokumenty

 • Decyzja wnosząca sprzeciw na zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Postanowienie nakładające na inwestora karę za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego przed zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych.

Opłaty

Ewentualna kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez złożenia skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • Kwota:
  Dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Termin

Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni, od dnia doręczenia przez wnioskodawcę zawiadomienia (lub złożenia uzupełnionego zawiadomienia) na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku nie wydania decyzji w tym terminie ma miejsce tzw. „milcząca zgoda”, która umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Odwołanie następuje od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.


Na postanowienie, nakładające karę za użytkowanie obiektu budowlanego bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, można złożyć zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.


Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 18

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,


Art. 22

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.


Art. 36

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, t.j. z późn. zm.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Rozporządzenie określa wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 1998 r. nr 153. poz. 1007

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2.

Pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu

karnego za wykroczenia określone w art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).


§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wykonującym czynności instrukcyjno-kontrolne

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2) pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora

nadzoru budowlanego - właściwy …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2002 r. nr 174, poz. 1423

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.