EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)

Data publikacji: 2013-05-16. Ostatnia aktualizacja: 2014-03-12.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku - powiat turecki Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku

Kaliska 59, 62-700 Turek, wielkopolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (składowisko odpadów)

Rodzaj

Pozwolenie

Ustawowy czas realizacji

Zgodnie z art. 35 k.p.a., załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ustalenie warunków zabudowy dla składowiska odpadów.
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (składowisko odpadów).
 • Pozwolenie na budowę (składowisko odpadów).
 • Zmiana pozwolenia na budowę (w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu).
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na innego inwestora).
 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami).
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Przed przystąpieniem do użytkowania składowiska odpadów należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być wydane po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.


Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (art. 56 ust. 1 u.p.b.). …

Rezultat procedury

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów)

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Wnioskodawca przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów.

Dokumenty

 • Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Załączniki

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Tran...

 • Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Załączniki

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli wniosek dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r. Nr 462 z późn. zm.);

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7);
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej
 • dowód uiszczenia należnych opłat.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa do organu nadzoru budowlanego wniosek (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji o pozwolenie użytkowanie składowiska odpadów.

Dokumenty

 • Wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 25% stawek określonych dla pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm., - część III.10 załącznika do ustawy).

  Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 • Kwota:
  25% wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na budowę

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 3. Weryfikacja wniosku

Jeśli we wyniku sprawdzenia przedłożonego wniosku przez właściwy organ okaże się, że dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1-3, tj.:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania są niekompletne lub posiadają braki,

inwestor jest obowiązany je uzupełnić (art. 57 ust. 4 u.p.b.).


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 57 ust. 6 u.p.b w zw. z art. 59a u.p.b.).

Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie (art. 59c ust. 1 i 2 ). Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowania terenu budowy.

W przypadku stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości w wykonaniu obiektu budowlanego, właściwy organ może wymierzyć inwestorowi karę administracyjną, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości kontrolowanego obiektu, a także ilości stwierdzonych uchybień (art. 59f u.p.b.). Wymierzenie kary następuje w drodze postanowienia. Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się od postanowienia za pomocą zażalenia do organu wyższego szczebla w terminie 7 dni od otrzymania takiego postanowienia (art. 59g u.p.b.).


Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie (art. 59d ust. 1). Protokół przechowuje się przez okres istnienia obiektu (art. 59d ust. 2).

Dokumenty

 • Wezwanie do usunięcia braków (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej).
 • Decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie.
 • Pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli.
 • Protokół pokontrolny.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

KROK 4. Wydanie decyzji

1. W rezultacie przeprowadzonego postępowania organ właściwy wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (składowiska odpadów).


Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w art. 59 ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót (nie dotyczy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska). Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie (art. 59 u.p.b.).


Po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi:

 • oryginał dziennika budowy;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (art. 57 ust. 8 u.p.b.).

Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 6 u.p.b.).


2. Organ właściwy odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

 • w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem kary;
 • gdy inwestor nie spełnił wymagań formalnych, określonych w art. 57 ust. 1-4 u.p.b.

Dokumenty

 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Postanowienie nakładające karę – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli (karę nakłada się za każdą stwierdzoną nieprawidłowość).
 • Postanowienie nakładające karę za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opłaty

Ewentualne mandaty
  • Kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie– jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
  • Kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego – jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i wspó...
Ewentualne mandaty
  • Kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie– jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
  • Kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego – jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s – 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
 • Kwota:

Termin

Miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) od dnia złożenia wniosku.

Uczestnicy

 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego służy odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 55.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.


Art. 56.

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 129.

1. Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

2) informację o …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.