EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki

Nazwa procedury

Udzielenie patentu na wynalazek

Data publikacji: 2012-03-13. Ostatnia aktualizacja: 2014-04-01.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, mazowieckie

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie patentu na wynalazek.

Rodzaj

Zgłoszenie

Ustawowy czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Uczestnicy procedury

 • Zgłaszający
 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Osoby trzecie

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłaszający, którym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to …

Rezultat procedury

1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu, wpis patentu do rejestru patentowego oraz wydanie dokumentu patentowego,

lub

2. Wydanie decyzji o odmowie udzielenia patentu,

lub

3. Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami

Zgłaszający składa zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP.

Dokumenty

 • Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu:

Zgłoszenie powinno obejmować:

- nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,

- nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,

- wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,

- tytuł wynalazku,

- nazwisko i imię oraz adres...

 • Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu:

Zgłoszenie powinno obejmować:

- nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,

- nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,

- wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego,

- tytuł wynalazku,

- nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku,

- wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,

- podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


Zgłoszenie może również zawierać:

- oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,

- wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,

- spis załączonych dokumentów.


 • Załączniki:

1) opis wynalazku ujawniający jego istotę;

2) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;

3) skrót opisu;

4) dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa);

5) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego);

6) poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego (jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny);

7) pełnomocnictwo (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika).

Opłaty

Opłata za zgłoszenie
 • Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

 • Kwota:
  Zgłoszenie tradycyjne:
  550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
  100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

  Zgłoszenie w postaci elektronicznej:
  500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
  100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

  W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więce...
Opłata za zgłoszenie
 • Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

 • Kwota:
  Zgłoszenie tradycyjne:
  550,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
  100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

  Zgłoszenie w postaci elektronicznej:
  500,00 zł oraz 25,00 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
  100,00 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

  W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

Uczestnicy

 • Zgłaszający

KROK 2. Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, organ przekazuje je zgłaszającemu.

Dokumenty

Literatura patentowa w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie, a także każda inna, którą ekspert mógłby powołać.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

KROK 3. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

Urząd Patentowy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. W razie nie wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

KROK 4. Ogłoszenie w Biuletynie Urzędowym

Urząd dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego.


Ogłoszeniu nie podlegają wynalazki tajne oraz te, w sprawie których przed terminem ogłoszenia podjęta została ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku oraz do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu, zgłaszać uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego RP co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.


Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Opłaty

Opłata za ogłoszenie na wniosek zgłaszającego
 • Brak opłat - za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu.

  60,00 zł - za ogłoszenie we wcześniejszym terminie na wniosek zgłaszającego.

 • Kwota:
  60,00 zł

Termin

18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Osoby trzecie

KROK 5. Merytoryczna analiza zgłoszenia wynalazku

Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie sprawdza, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Oceniana jest również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały wprowadzone przez zgłaszającego.


Ocena zdolności patentowej wynalazku

Polega na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego stosowania wynalazku. Przeprowadzając badanie, wykorzystuje się w szczególności wszystkie materiały ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki, a także każdy inny materiał, który ma związek z wynalazkiem. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy kilku wynalazków, to każdy z tych wynalazków powinien spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności patentowej dostępne są na stronie internetowej: www.uprp.pl/zdolnosc-patentowa-i-zdolnosc-ochronna/Lead05,151,1698,4,index,pl,text/

W toku badania zgłoszenia, Urząd Patentowy RP może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Urząd Patentowy RP może również wezwać zgłaszającego postanowieniem do nadesłania dokumentów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku.


Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku

Jeżeli stwierdzono występowanie niejednolitości zgłoszenia, wzywa się zgłaszającego do wydzielenia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenie wydzielone uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia pierwotnego.

Przez jednolitość wynalazku rozumie się jeden pomysł wynalazczy. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

Zgłaszający może złożyć zgłoszenie wydzielone bez wezwania, nawet wówczas gdy zgłoszenie spełniało warunki jednolitości.

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku dokonana może być na każdym etapie realizacji procedury.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

KROK 6. Wydanie decyzji

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję:

 • o udzieleniu patentu,
 • odmawiającą udzielenia patentu,

bądź umarza postępowanie w przypadku gdy zgłaszający rezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie.


Organ wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy wynalazek spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu oraz gdy zgłaszający uiścił opłatę.

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.


Decyzja odmowna zostaje wydana gdy Urząd:

1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki,

2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,

3) uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom nowości za rozwiązanie nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,

4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym.

5) zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy,

6) wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,

7) ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu.


W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, Urząd zawiadamia zgłaszającego o wszystkich ustalonych okolicznościach i dowodach oraz umożliwia zgłaszającemu wypowiedzenie się odnośnie całości materiału przeciwstawionego. Zgłaszający, godząc się w całości lub części z zarzutami, może w wyznaczonym terminie, wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Brak odpowiedzi zgłaszającego w wyznaczonym terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Dokumenty

Wydanie decyzji o udzieleniu patentu lub wydanie decyzji o odmowie udzielenia patentu, lub wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Opłaty

Opłata okresowa
 • 480,00 zł - opłata okresowa za pierwszy okres ochronny wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochronny. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

 • Kwota:
  480,00 zł.

Termin

W przypadku decyzji o udzieleniu patentu - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku w BUP.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

KROK 7. Wpis do rejestru

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr jest jawny.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

KROK 8. Wydanie dokumentu patentowego oraz ogłoszenie o udzieleniu patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Udzielenie patentu stwierdza się poprzez wydanie dokumentu patentowego.


Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy.


Ogłoszenie o udzieleniu patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” zawiera w szczególności:

1) numer patentu,

2) datę i numer zgłoszenia,

3) datę ogłoszenia o zgłoszeniu,

4) symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,

5) tytuł wynalazku,

6) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego,

7) nazwisko i imię twórcy wynalazku.

Uczestnicy

 • Ekspert w Departamencie Badań Patentowych - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.


Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.


Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Akty prawne w górę

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
 • Załączniki
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych


Dodatkowe informacje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Dodatkowe informacje:

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • wkładanie procedur do teczki procedur; użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja), dowolnie zarządzać zbiorem.
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

 • zgłaszanie błędów na stronie

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.