EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa (opis dotyczy uprawnień uznawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) - OPIS PROCEDURY W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2012-07-20. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-10.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Wykonywanie procedury w górę

Na terenie całego kraju procedura realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:

Szczegóły urzędu

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, mazowieckie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uznanie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia budowlane.

Rodzaj

Uznawanie kwalifikacji

Ustawowy czas realizacji

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.
W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc.
W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

PKD

 • 4211Z roboty związane z budową dróg i autostrad ?
 • 4212Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ?
 • 4213Z roboty związane z budową mostów i tuneli ?
 • 4221Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ?
 • 4222Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ?
 • 4291Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ?
 • 4299Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
 • 4311Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ?
 • 4312Z przygotowanie terenu pod budowę ?
 • 4313Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ?
 • 4321Z wykonywanie instalacji elektrycznych ?
 • 4322Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ?
 • 4329Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ?
 • 4391Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ?
 • 4399Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ?
 • 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ?
 • 7410Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Krajowa Rada Izby - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 • Wniosek o zawieszenie w prawach członka izby inżynierów budownictwa wskutek czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
 • Wniosek własny o zakończenie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 • Zmiana danych adresowych członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 • Wniosek o zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w okręgowej izbie inżynierów budownictwa.
 • Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do realizacji procedury.


1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania …

Rezultat procedury

1. W wyniku pozytywnie rozstrzygniętego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, wnioskodawca otrzymuje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. W decyzji tej określony zostaje zakres uprawnień (prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie) i specjalność uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane mogą zostać uznane w następujących specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • kolejowej,
 • wyburzeniowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • instalacyjnej w …

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składa się do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów Budownictwa (w praktyce można składać kopie dokumentów oraz oryginały ich tłumaczenia). Można go również wysłać pocztą na adres:


Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

Krajowa Rada Izby,

ul. Mazowiecka 6/8,

00-048 Warszawa.

Dokumenty

 • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji (zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).
 • Załączniki.

1. Wniosek o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wnioskodawcy;
 • nazwę państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe odpowiadające samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;
 • określenie zawodu albo działalności wraz z określeniem formy, w jakiej działalność ma być wykonywana;
 • wskazanie dyplomów, świadectw i ...
 • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji (zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).
 • Załączniki.

1. Wniosek o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wnioskodawcy;
 • nazwę państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe odpowiadające samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;
 • określenie zawodu albo działalności wraz z określeniem formy, w jakiej działalność ma być wykonywana;
 • wskazanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Wzór wyżej wymienionego wniosku wprowadzony został (jako załącznik nr 3) §6 ust. 6 regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce (zwanym dalej: Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego).


2. Do wniosku o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa należy załączyć:

- dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiadających uprawnieniom budowlanym w Polsce w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane,

- zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy zawierające:

 • wyszczególnienie projektów obiektów budowlanych, wyszczególnienie obiektów budowlanych, nazwy i adresy obiektów;
 • kubatura, powierzchnia;
 • charakterystyka, konstrukcja obiektu budowlanego, wyszczególnienie wykonanych prac projektowych – robót budowlanych;
 • okres praktyki zawodowej w odniesieniu do obiektu budowlanego (od-do);
 • charakter czynności, pełnioną funkcję techniczną.

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania,

- dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w wysokości 1000 złotych,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji wysokości 523 złotych.

W praktyce dopuszcza się złożenie kopii dokumentów oraz oryginałów ich tłumaczenia.


3. Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego, iż inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa do wykonywania działalności to osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji może złożyć stosowne oświadczenie do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


4. Wniosek oraz pisma i dokumenty niezbędne do przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Natomiast, nie muszą być przetłumaczone dokumenty potwierdzające obywatelstwo wnioskodawcy. Ponadto w trakcie postępowania zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę, podczas której sprawdzona zostanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


5. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji mieszka za granicą i nie ustanowiła ona do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w Polsce, to osoba ta jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń pisma przeznaczone dla osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wyznaczenie wyżej wymienionego pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji oraz opłata za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
 • Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa zobowiązana jest załączyć do wniosku dowód uiszczenia następujących opłat:

  • 1000 złotych za przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji inżyniera budownictwa (zgodnie z § 17 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr 2/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 stycznia 2009 r., w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji z...
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji oraz opłata za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
 • Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa zobowiązana jest załączyć do wniosku dowód uiszczenia następujących opłat:

  • 1000 złotych za przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji inżyniera budownictwa (zgodnie z § 17 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr 2/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 stycznia 2009 r., w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • 523 złote opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (zgodnie z częścią I pkt. 25 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, t.j. z późn. zm.). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy lub reguluje w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście.
 • Kwota:
  523 złote - opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji.
  1000 złotych - opłata za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Powołany przez Prezesa Krajowej Rady Izby 3-osobowy zespół weryfikacyjny (z wyznaczonymi przewodniczącym i sekretarzem) dokonuje oceny formalnej złożonego wniosku i załączników. Przy prowadzeniu postępowania przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może powoływać, w charakterze biegłych, członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


2. W przypadku, stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, iż nieusunięcie braków wniosku spowoduje jego pozostawienie bez rozpoznania.


3. Jeżeli wymagane dokumenty są kompletne, to Krajowa Rada, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, zawiadamia wnioskodawcę o jego wpływie oraz o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Dokumenty

 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku (zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).
 • Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji (zgodna z załącznikiem nr 1 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).

Termin

Miesiąc od dnia wpłynięcia wniosku

Uczestnicy

 • Krajowa Rada Izby - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

KROK 3. Uzupełnienie wniosku

Wnioskodawca przygotowuje i składa do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokumenty wymienione w wezwaniu do uzupełnienia wniosku.

Dokumenty

 • Pismo przewodnie z dokumentami wymienionymi w wezwaniu do uzupełnienia wniosku.

Termin

7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 4. Zakończenie weryfikacji formalnej

1. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby sprawdza, czy wszystkie braki wniosku zostały uzupełnione. Jeżeli nie, to zostaje wydane postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o uznanie kwalifikacji.


2. W przypadku, gdy poprawnie usunięto braki wniosku wymienione w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, to Krajowa Rada Izby – w terminie miesiąca od dnia złożenia brakujących dokumentów –zawiadamia wnioskodawcę o złożeniu dokumentów oraz o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Dokumenty

 • Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania (zgodne z załącznikiem nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).
 • Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Termin

Miesiąc od dnia uzupełnienia wniosku

Uczestnicy

 • Krajowa Rada Izby - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

KROK 5. Postępowanie weryfikacyjne/ocena merytoryczna wniosku

1. Po otrzymaniu kompletnego wniosku zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby przystępuje do postępowania weryfikacyjnego, zwanego także oceną merytoryczną. Zespół weryfikacyjny przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę, która ma sprawdzić znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


2. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby dokonuje oceny wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego posiadanego przez ubiegającego się o uznanie kwalifikacji. W przypadku wątpliwości dotyczących posiadanego przez wnioskodawcę wykształcenia, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może zwrócić się do Krajowej Rady o wystąpienie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o opinię, czy uzyskane za granicą wykształcenie ubiegającego się o uznanie kwalifikacji może być uznane za równorzędne z wymaganym w Polsce.


3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego zwraca się do Krajowej Rady z wnioskiem o wystąpienie do właściwych organów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia.


4. Jeżeli zespół weryfikacyjny uzna, że program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę różni się znacząco różni się od programu kształcenia i szkolenia wymaganego w Rzeczpospolitej Polskiej (a doświadczenie zawodowe nie pozwoliło na zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia), to wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji może zostać uzależnione od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. W szczególności Krajowa Rada Izby stwierdza obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, gdy:

 • okres kształcenia lub szkolenia odbytego państwie wnioskodawcy jest krótszy co najmniej o rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi,
 • zachodzi zasadnicza różnica w kształceniu lub szkoleniu,
 • zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawodu różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej, a różnica odnosi się do określonego kształcenia lub szkolenia w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyżej wymienione stwierdzenie wnoszone jest w drodze postanowienia. Na postanowienie stwierdzające obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności nie przysługuje zażalenie. Przystąpienie do testu umiejętności albo rozpoczęcie odbywania stażu adaptacyjnego zawiesza bieg terminu na wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji. Przebieg procedury w przypadku stwierdzenia konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności opisany jest poniżej w podpunkcie dotyczącym przebiegu alternatywnego.


5. W postanowieniu Krajowa Rada Izby określa program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności dla poszczególnych wniosków w oparciu o:

 • świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę;
 • program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę;
 • okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie;
 • okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • różnice wynikające ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;
 • znajomość prawa polskiego oraz terminologii zawodowej w języku polskim niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego.

6. Z postępowania weryfikacyjnego sporządza się protokół, w którym zespół weryfikacyjny stwierdza, czy wnioskodawca spełnia warunki uznania kwalifikacji określonych we wniosku, a także czy nie powinien odbyć on stażu adaptacyjnego albo zdać test umiejętności. Protokół przekazywany jest niezwłocznie do Krajowej Rady Izby.


7. Krajowa Rada Izby nie może zobowiązać wnioskodawcy do łącznego przedstawienia dokumentów stwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego oraz odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

Dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii w sprawie posiadanego przez wnioskodawcę wykształcenia.
 • Wniosek o potwierdzenie autentyczności załączonych dokumentów lub potwierdzenia spełnienia wymogów w zakresie wykształcenia.
 • Protokół z postępowania weryfikacyjnego (zgodny z załącznikiem nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).
 • Postanowienie o stwierdzeniu konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności (zgodne z załącznikiem nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego.

Uczestnicy

 • Krajowa Rada Izby - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

KROK 6. Wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji albo decyzji o odmowie uznania kwalifikacji

1. W przypadku pozytywnej oceny wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy albo w wyniku pozytywnie ocenionego stażu adaptacyjnego, albo pozytywnego wyniku testu umiejętności Krajowa Rada Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Ostateczna decyzja o uznaniu kwalifikacji przekazywana jest do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.


2. W przypadku wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa Krajowa Rada Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę inżynierów budownictwa do wpisu na listę członków okręgowej izby.


3. W przypadku negatywnej oceny wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy albo w wyniku negatywnie ocenionego stażu adaptacyjnego albo negatywnego wyniku testu umiejętności Krajowa Rada Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydaje decyzję o odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Dokumenty

 • Decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
 • Decyzja o odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Termin

Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów (w przypadkach spraw skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie terminu o miesiąc)

Uczestnicy

 • Krajowa Rada Izby - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

KROK 7. Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w formie elektronicznej centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (w tym osób, którym uznano kwalifikacje zawodowe). Wpis do rejestru dokonywany w oparciu o wniosek i dokumenty przesłane przez Krajową Radę Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte (jednak nie może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli uprawniony legitymuje się ostateczną decyzją o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa). W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.


3. Do rejestru wprowadzane są dane zawarte w ostatecznej decyzji uznaniu kwalifikacji. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych. Karta osobowa zawiera następujące dane:

1. imiona,

2. nazwisko,

3. kod pocztowy,

4. miejscowość wraz z kodem krajowym rejestru urzędowego podziału terytorialnego TERYT,

5. ulica,

6. numer domu,

7. numer lokalu,

8. województwo wraz z kodem krajowym rejestru urzędowego podziału terytorialnego TERYT,

9. PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie,

10. numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość- w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,

11. wykształcenie,

12. kierunek wykształcenia,

13. tytuł naukowy i zawodowy,

14. okręgowa izba samorządu zawodowego,

15. uwagi.


Karta zawodowa uprawnionych zawiera następujące dane:

Identyfikacja decyzji

1. numer decyzji,

2. data wydania decyzji,

3. miejsce wydania decyzji,

4. organ wydający.

Opis decyzji

5. podstawa prawna,

6. dziedzina,

7. numer uprawnień budowlanych,

8. zakres,

9. specjalność,

10. specjalizacja;

11. status;

12. uwagi.

Rejestracja decyzji

13.numer kancelaryjny,

14. pozycja rejestru,

15. data wpisania do rejestru.

Dane osobowe – odnośnik do karty osobowej.


4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w przypadku kompletności wniosku lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która wydała decyzję o uznaniu kwalifikacji.

Dokumenty

 • Decyzja o dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.
 • Postanowienie zawieszające postępowanie i zobowiązujące Krajową Radę Izby Polskiej izby Inżynierów Budownictwa do usunięcia nieprawidłowości w załączonej dokumentacji.

Termin

W aktach prawnych nie ma terminu, w którym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dokonać wpisu

Uczestnicy

 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

KROK 8. Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

1. Krajowa Rada Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po wydaniu decyzji o uznaniu kwalifikacji zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę inżynierów budownictwa do wpisu na listę swoich członków. Organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków jest okręgowa rada izby. Wymienioną czynność może wykonywać co najmniej 3 osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.


2. Wnioskodawca udaje się do wybranej przez siebie okręgowej izby inżynierów budownictwa z decyzją o uznaniu kwalifikacji oraz decyzją o dokonaniu wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Jeżeli wnioskodawca spełnia ureguluje opłatę za wpis oraz składki członkowskie, to okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków. Warunkiem wpisania na listę członków znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uiści opłat umożliwiających wpis na listę, to okręgowa rada izby nie dokona wpisu na listę członków.


4. Uchwałę rady izby w sprawie wpisu na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania. Dopiero po uiszczeniu tych opłat wysyłane jest zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

Dokumenty

 • Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Opłaty

Wpisowe i składki.
 • Kwota:
  • 100 złotych – wpisowe za wpis na listę członków,
  • 174 złote albo 348 złotych – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
  • 72 złote – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę reguluje się z góry za rok).

Termin

Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpisanie na listę członków

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

KROK 9. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

W przypadku dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej listy inżynierów budownictwa wydawane i wysyłane jest do niego zaświadczenie o członkostwie w izbie. W zaświadczeniu powinien być określony termin jego ważności. W praktyce zaświadczenie wysyłane jest do osoby, której uznano kwalifikacje, po uregulowaniu wszelkich wymaganych opłat za członkostwo i obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dokumenty

 • Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

Termin

nie dotyczy (w przypadku, gdy informacja o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłaty Członkowskie, wysyłana jest wraz z uchwałą o wpisie na listę członków, to zaświadczenie wydawane jest dopiero po uregulowaniu przedmiotowych opłat).

Uczestnicy

 • Okręgowa Rada Izby - Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Pozostałe informacje   w górę

Przebieg alternatywny

Przebieg procedury dotyczącej uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w przypadku stwierdzenia konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.


Staż adaptacyjny


1. W przypadku otrzymania postanowienia stwierdzającego obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności, decyzję o wyborze ścieżki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa podejmuje wnioskodawca. W przypadku wyboru stażu adaptacyjnego wnioskodawca przygotowuje i składa do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów …

Środki odwoławcze procedury

1. Od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia do Krajowej Rady Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


2. Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Ponadto, na uchwałę o wpisie na listę członków, oraz w przypadku nie podjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub nie podjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2013 r. poz. 932).


Art. 12.

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) izbie - należy przez to rozumieć właściwy organ izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578.
Zmienione 5 listopada 2007 r., Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1528.
Zmienione 21 kwietnia 2011 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 99, poz. 573.

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozdział 1

Przepisy ogólne


Art. 1.

1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) organie prowadzącym postępowanie - oznacza to ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej, łączności i transportu lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.);

3) instytucji - oznacza to jednostkę …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 90.
Zmienione Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 591.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Art. 2.

1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.


2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.


Art. 3.

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwane dalej „samorządami zawodowymi”, tworzą …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.

Regulamin Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez IX Krajowy Zjazd PIIB 18–19 czerwca 2010 r.

§3

W okresie między Zjazdami Rada wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Zjazdu, a w szczególności:

10) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzje w sprawie uprawnień budowlanych w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę jej członków,


§10

2. Prezes powołuje co najmniej 3-osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Uchwała Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (później zmieniana) regulamin opublikowany na stronie internetowej PIIB: www.piib.org.pl.

Regulamin postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Pols

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa:

1) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub jej skład orzekający powołany na podstawie § 10 ust.2 regulaminu Krajowej Rady,

2) Kwalifikacje zawodowe – należy przez to rozumieć uprawnienia upoważniające do wykonywania czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane,

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć obywateli państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
 • Załączniki
akt wykonawczy
Uchwała Nr 2/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 stycznia 2009 r. , regulamin opublikowany na stronie internetowej PIIB: www.piib.org.pl.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VIII Krajowy Zjazd PIIB 19-20 czerwca 2009 r.

§ 2

W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego zjazdu izby, a w szczególności:


8. podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa; wymienione czynności może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady,


9. prowadzi listę członków okręgowej izby,


Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Uchwała I Krajowego Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dnia 27 września 2002 r. (później zmieniana) - regulamin opublikowany na stronie internetowej PIIB: www.piib.org.pl.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA


I. Dokonanie czynności urzędowej


25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – 523 zł

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
T. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.

Zasady Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawione i uzupełnione przez XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 6-7 lipca 2012 r.

§ 8.

Przychodami okręgowych izb są w szczególności:

1) składka członkowska zwana dalej „opłatą wpisową” w wysokości 100 zł wnoszona jednorazowo przy wpisie na listę członków okręgowej izby;

2) część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 29 zł, wnoszona z góry za rok lub co pół roku na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;


§ 11.

Przychodami Krajowej Izby są w szczególności:

1) część miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 6 zł, wnoszona z góry co rok w wysokości 72 zł, na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Krajową Izbę dla każdego członka;

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.