EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Data publikacji: 2012-02-13. Ostatnia aktualizacja: 2014-01-19.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Starostwo Powiatowe Nysa - powiat nyski Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Starostwo Powiatowe Nysa

ul. Moniuszki 9/10, 48-300 Nysa, opolskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Rodzaj

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawowy czas realizacji

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki.

PKD

 • 7120B pozostałe badania i analizy techniczne ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Wykreślenie z rejestru przedsiębiorcó prowadzących stacje kontroli pojazdów

Warunki   w górę

Warunki wejściowe

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.


Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za …

Rezultat procedury

1. wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Lub

2. wydanie decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.


Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów może prowadzić działalność regulowaną objętą wnioskiem:

a) po uzyskaniu wpisu do rejestru potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,

b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie.

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy , wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. W takim przypadku organ ewidencyjny przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu rejestrowego. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Dokumenty

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.


Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.


Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.


Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wzory dokumentów:

Opłaty

Opłata za „dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej”
 • Podmiot ubiegający się o wpis jest zobowiązany, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości (Cz. I, pkt. 36 Załącznika do ustawy)

 • Kwota:
  412 zł

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja materialno - prawna i formalna wniosku o wpis

Starosta prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

1. W przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia dokonania wpisu.

2. W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku.

3. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku (oraz wymaganego oświadczenia) organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia wniosku organ nie podejmuje żadnych czynności a wnioskodawca nie może legalnie działać.

4. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie uiścił należności tytułem opłaty skarbowej organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do ich wniesienia.

5. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku .

6. W przypadku, gdy: nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opłata skarbowa została wpłacona, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, lub minęło 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, starosta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni.

Termin

7 dni

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 3. Wpis do rejestru działalności regulowanej

Starosta dokonuje wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Termin

nie dłużej niż 7 dni od dnia wpływu wniosku do organu

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

KROK 4. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej

Starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Uczestnicy

 • Starosta - Starostwa Powiatowe

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Odmowa dokonania wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Brak wpisu w ustawowo przewidzianym terminie, pomimo spełnienia warunków materialno – prawnych oraz formalnych. Podmiot, którego w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru nie wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wpis ani nie wydano decyzji o odmowie wpisu, w przypadku gdy organ prowadzący rejestr nie dokonał wpisu, może podjąć wykonywanie działalności regulowanej. W takim przypadku podjęcie działalności może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Art. 83.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.


3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 64.

1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.


2. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


Art. 65.

1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru, o którym mowa w pkt 1.


§ 2.

Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 3.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2264 z późn. zm.

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.