EUGOPojedynczy Punkt Kontaktowy

Polska

Polska

Ministerstwo Gospodarki
Zapraszamy do testów wersji beta nowego
portalu elektronicznego Punktu Kontaktowego

Nazwa procedury

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data publikacji: 2011-11-22. Ostatnia aktualizacja: 2014-07-16.

Procedura opublikowana w ramach projektu UEPA, opis przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania i zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wykonywanie procedury w górę

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, system automatycznie wskazał organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny:

Urząd Miasta Jastarnia - gmina miejska Jastarnia Zmień lokalizację

Szczegóły urzędu

Urząd Miasta Jastarnia

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pomorskie

Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.

Dane ogólne w górę

Cel procedury

Uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu.

Rodzaj

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawowy czas realizacji

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis.
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

PKD

 • 8891Z opieka dzienna nad dziećmi ?

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Komunikacja z innymi procedurami w górę

Procedury konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

 • Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego

Procedury możliwe albo konieczne do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

 • Zmiana wpisu. Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Warunki w górę

Warunki wejściowe

1. Wnioskodawca musi spełniać warunki (zwłaszcza lokalowe i sanitarne) wymagane do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wobec wnioskodawcy nie zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru.

Rezultat procedury

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu wnioskodawcy do rejestru

lub

Upłynięcie 14 dni od dnia wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr (nie dotyczy przypadku, gdy organ prowadzący rejestr wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania. W tym przypadku termin 14 dni biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis).

Przebieg procedury w górę

KROK 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wnioskodawca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej, po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek wraz z załącznikami, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wnioskodawca może złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku wymaga się od wnioskodawcy wskazania właściwego organu do którego wniosek jest kierowany. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do wskazanego organu.


Rejestracja elektroniczna

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.


Następnie należy w module e-Wnioski:

- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

- wybrać wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- wybrać gminę do której wniosek będzie skierowany,

- wypełnić wniosek wymaganymi danymi,

- wysłać wniosek potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby ...

 • Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

7) oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.


 • W celu sprawdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać:

a) odpisu z odpowiedniego rejestru,

b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) zaświadczenia o niekaralności,

d) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru
 • Kwota:
  Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności.

Uczestnicy

 • Wnioskodawca

KROK 2. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy uregulowane zostały kwestie opłaty za wpis. W przypadku braku dokonania należnej opłaty organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni.

W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. Krok ten nie dotyczy wnioskodawcy będącego gminą, gdyż gminy zwolnione są z wnoszenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza czy zostały spełnione warunki formalne. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu wniosku następuje ponowna jego weryfikacja.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta bada, czy nie zachodzi którykolwiek z przypadków wskazanych w art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj:

1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, zaistnienie którejkolwiek w powyższych dwóch przypadków skutkuje odmową dokonania wpisu do rejestru.

Dokumenty

Ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków.

Termin

7 dni.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 3. Dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku pozytywnej weryfikacji materialno-prawnej i formalnej wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W przeciwnym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, będącego osobą fizyczną, nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

Termin

7 dni od złożenia wniosku.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

KROK 4. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku dokonania wpisu podmiotu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Zaświadczenie zawiera dane:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.


Uwaga:

Jeżeli wójt, burmistrz klub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania.

W tym przypadku termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


Uwaga:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Termin

Niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.

Uczestnicy

 • Prezydent / Wójt / Burmistrz - Urzędy Miast i Gmin

Pozostałe informacje w górę

Środki odwoławcze procedury

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Akty prawne   w górę

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art. 26.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem".


Art. 27.

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

2a. Wójt, burmistrz lub prezydent …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 25.

1. Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

1a) data urodzenia przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 217.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
regulacja ustawowa
t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

§ 1.

1. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

2. Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części innych niż określone w ust. 1, jeżeli lokal:

1) jest …

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2014 r., poz. 925

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

§ 1.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów elektronicznych o:

1) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Dodatkowe informacje:
 • Rodzaj
 • Publikator
akt wykonawczy
Dz. U. z 2014 r., poz. 193

Czy wiesz, że... w górę

Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:

 • archiwizacja opisów procedur do teczki procedur: użytkownik może zapisać procedurę we własnym repozytorium (wymagana rejestracja).
 • Wydrukuj artykuł

  drukowanie procedury

 • Poleć znajomemu

  przesyłanie informacji znajomym

UEPA

Procedura została opracowana i opublikowana w ramach projektu UEPA.
Zobacz czym zajmuje się projekt.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.

Tak Trochę Nie

Portal nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki. Partnerzy projektu: Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza.

Innowacyjna Gospodarka
Kapitał ludzki
CEIDG
Przyjazna administracja
Ministerstwo Gospodarki
doradztwo logistyczne
Krajowa Izba Gospodarcza
Unia Europejska

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.